Finančná kríza ohrozuje aj separovanie odpadu

Svetová finančná kríza sa podpisuje pod zdražovanie služieb separovaného zberu odpadov. Niektoré slovenské firmy prejavili vôľu finančne pomôcť samospráve, aby obyvatelia Slovenska nemuseli platiť vyššie poplatky za zber a triedenie komunálneho odpadu.

Ceny druhotných surovín v čase finančnej krízy klesajú, v dôsledku čoho sa stáva separácia a následný predaj triedeného odpadu menej výnosným. Samospráva na Slovensku financuje separovanie odpadov najmä z príjmov, ktoré získa jeho predajom ako druhotných surovín. Vzniká riziko, že viaceré samosprávy na Slovensku nebudú mať na to v blízkej dostatok finančných prostriedkov.

Výrobcovia, distribútori a dovozcovia výrobkov, ktorých obaly končia v separovanom zbere, prejavili vôľu finančne podporiť slovenskú samosprávu a prispieť jej na vyrovnanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami spojenými so separáciou. Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie (SLICPEN) však súčasne vyzvalo i na vytvorenie systému manažmentu odpadov z obalov, ktorý bude transparentný a udržateľný; nebude závisieť na výkyvoch cien druhotných surovín na trhoch.

Adekvátnou odpoveďou na súčasný stav je podľa SLICPEN systém vydávania potvrdení o zbere a recyklácii, ktorý by mal pomôcť vniesť do systému viac finančnej rovnováhy. V rámci pripomienkového konania k návrhu zákona o obaloch dominantné firmy na Slovensku navrhli tento mechanizmus, „táto pripomienka však nebola Ministerstvom životného prostredia SR akceptovaná“, povedal Marián Pavelka, predseda výkonného výboru SLICPEN. Dopĺňa, že 13.1.2009 sa na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR dostalo znenie zákona, ktoré v konečnom dôsledku finančnú situáciu samospráv nezlepší a bude pokračovať súčasný trend obmedzovania, resp. zastavovania prevádzkovania separovaného odpadu a návrat k jeho úplnému vyvážaniu na skládky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA