Komisia otvára diskusiu o bio odpade

Európska komisia publikovala zelenú knihu o manažmente biologického odpadu. Ak sa bio odpad voľne rozkladá, produkuje emisie metánu, ktoré sú z hľadiska klimatických zmien pre atmosféru 23-násobne nebezpečnejšie, než CO2.

Včera (3.12.) bola v Bruseli vydaná Zelená kniha o manažmente biologického odpadu. Európska komisia sa v dokumente rámcovo zamýšľa, ako majú EÚ a jej členské krajiny pristupovať k mase, ktorá vzniká ako vedľajší produkt v poľnohospodárstve, záhradkárstve, kuchyniach a v potravinovom priemysle. Súčasne otvára verejnú diskusiu.

Brusel kladie veľký dôraz na bio odpad preto, lebo ak sa v prírode voľne rozkladá, je zdrojom metánu. Metán je jedným z plynov, ktoré spôsobujú zmenu klímy. Naviac, v porovnaní s účinkami CO2 je metán z hľadiska globálneho otepľovanie 23 razy nebezpečnejší. Na druhej strane, ak sa bio odpad spracúva správnym spôsobom, dokáže byť významnou energetickou surovinou.

Zelená kniha o manažmente bioloického odpadu obsahuje niekoľko základných prvkov, od ktorých sa odvíja verejná diskusia:

  • zhrnutie doteraz existujúcich právnych predpisov a praktík v oblasti biologického odpadu,
  • výsledky súčasných opatrení v oblasti manažmentu bioodpadu (smernice o ornej pôde, odpadoch, spaľovaní a kompostovaní a štandardoch bio produktov),
  • definovanie potreby prijať novú legislatívu, ktorá položí základ pre podporu recyklácie a energetického využívania biologického odpadu, a stanovenie roku 2009 za obdobie vydania hodnotiacej štúdie dopadu návrhu novej legislatívy, ktorá by sa mala schváliť v roku 2010.

„EÚ sa musí stať zdrojovo efektívnou, recyklačnou spoločnosťou a bio odpad ponúka veľa príležitostí. Akonáhle sa naše zdroje stanú odpadom, musíme hľadať spôsoby pre jeho recyklovanie. Energia získavaná z bio odpadu vo forme bioplynu alebo tepla pomôže v boji proti klimatickým zmenám a skvalitnenie kompostovania môže významne prispieť k ozdraveniu pôd a [zachovaniu] biodiverzity. Potrebujeme spolupracovať so zúčastnenými stranami, aby sme zabezpečili, že možnosti manažentu odpadu, medzi ktorými si vyberáme, prinesú viac benefitov pre životné prostredie,“ povedal na okraj vydania dokumentu komisár Stavros Dimas, ktorý zodpovedá za životné prostredie.

Komisia ponechá verejnú diskusiu otvorenú do 15. marca 2009. Vyjadriť sa môže ktokoľvek, počnúc priamo zainteresovanými hráčmi a končiac laickou verejnosťou.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA