Ministerstvo zmenilo postoj k odpadom z obalov

Ministerstvo životného prostredia SR uznalo viaceré zásadné pripomienky k návrhu zákona o obaloch. Prisľúbilo, že zavedie systém vydávania potvrdení o zbere a recyklácii a upraví požiadavky na zriaďovanie a podnikanie tzv. oprávnených organizácií priemyslu.

„Priemysel si uvedomuje svoju zodpovednosť a povinnosti, ktoré naň kladie legislatíva, chce sa však podieľať na vytvorení a prevádzkovaní efektívneho a dlhodobého systému triedeného zberu odpadov z obalov na komunálnej úrovni,“ uvádza Marián Pavelka, predseda výkonného výboru Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie (SLICPEN). Ladislav Hegyi zo združenia Priatelia Zeme dodáva: „Sú oblasti, v ktorých máme s priemyslom odlišné názory, ale v otázke efektívnejšej podpory triedeného zberu sa zhodneme.“ Pavelka a Hegyi týmito slovami reagovali na zmenu postoja Ministerstva životného prostredia voči triedenému zberu odpadov.

Ministerstvo životného prostredia SR zmenilo postoj voči námietkam, ktoré vzniesli na adresu pôvodného návrhu zákona o obaloch priemyselné združenia a environmentálne mimovládne organizácie. Ako v spoločnej tlačovej správe uvádzajú SLICPEN, SZZV, Greenpeace, Priatelia Zeme a Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, správnym krokom je vytvorenie „systému vydávania potvrdení o zbere a recyklácii.“ Súčasne vítajú prísľub na „zväčšenie kvalitatívnych požiadaviek na pôsobenie a vytváranie tzv. oprávnených organizácií priemyslu.“

Návrh zákona o obaloch predstavilo Ministerstvo životného prostredia na jar, 14. apríla 2008. Pôvodný text vyvolal vlnu kritiky z radov dotknutých strán. Priemysel a environmentálne organizácie boli presvedčené, že ak by zákon prešiel v navrhnutej podobe, nielen že by sa podpísal pod zvýšenie cien takmer všetkých výrobkov, ale ohrozil by existenciu triedeného zberu odpadov v slovenských mestách a obciach.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA