Pesticídy to budú mať v Európe ťažšie

Výbor EP pre životné prostredie schválil zákaz používania pesticídov, ktoré sú toxické pre ľudské zdravie. Schválené pripomienky sa odkláňajú od kompromisu, ktorý sa dosiahol na pôde Rady, preto sa dá očakávať ešte intenzívna budúca diskusia.

Akákoľvek členská krajina bude môcť zakázať používanie pesticídov, ktoré iný štát EÚ povolil. Súčasne, krajina môže rozhodnúť o autorizácii tých prostriedkov chemickej ochrany pred škodcami, ktoré sa považujú za toxické, v prípade, že ich nasadenie bude nevyhnutné pre záchranu pestovaných plodín. Také sú dva hlavné závery hlasovania členov Výboru EP pre životné prostredie, ktorí 5.11. diskutovali o pripomienkovej správe k balíku o pesticídoch, o ktorom sa bude hlasovať v druhom čítaní v januári 2009.

Kompromis, ktorý schválili poslanci vo výbore, tiež hovorí, že národné akčné plány, ktoré prijmú všetky členské krajiny, by mali obsahovať kvantitatívne ciele. Minimálnou úrovňou je však redukcia 50% v prípade používanie „aktívnych vysokorizikových substancií“ a súčasne tých látok, ktoré sa označujú za „toxické alebo veľmi toxické.“ Takýto mechanizmus je kompromisným návrhom medzi zelenými a socialistami, ktorý, ako sa očakáva, bude predmetom náročných diskusií medzi Parlamentom a Radou.

Správa výboru k legislatívnemu návrhu pravidiel pre autorizáciu pesticídov opätovne kladie dôraz na princíp, podľa ktorého by sa mali chemické látky posudzovať podľa kritérií nebezpečnosti. V prípade najnebezpečnejších látok navrhujú poslanci prijať dodatočné limity pre obsah imunotoxických a neurotoxických zložiek už v tom prípade, ak daná koncentrácia poškodí zdravie čo i len jedného človeka z milióna.

Správa súčasne definuje niekoľko ďalších princípov:

  • Odmietnutie myšlienky zónového vzájomného uznávania pesticídov: Po tom, čo niektorý z členských štátov autorizuje istý typ pesticíd, ostatné krajiny budú mať 180 dní na to, aby sa vyjadrili, či budú autorizáciu uznávať alebo nie.
  • Lepšia ochrana včelstva: Výrobcovia prostriedkov chemickej ochrany rastlín budú musieť pred autorizáciou preukázať, že ich produkty nepredstavujú pre včelstvá žiadne akútne ani chronické nebezpečenstvo.
  • Tzv. elektronické polia: Farmári, ktorí sa rozhodnú používať pesticídy, budú musieť o tom informovať firmy, ktoré ich vyrábajú. Cieľom je vytvorenie elektronickej databázy, ktorá bude informovať o tom, v ktorých oblastiach sa používajú aké produkty.

Zatiaľ čo sa Parlament a Rada zhodujú na podpore zákazu používania najnebezpečnejších látok, postoj Výboru v otázke mechanizmu autorizácie a jej vzájomného uznávania členskými krajinami sa veľmi odlišuje od spoločnej pozície Rady. Tá podporuje definovanie troch geografických zón (Sever, Stred, Juh) s porovnateľnými poľnohospodárskymi, environmentálnymi, vegetačnými a klimatickými podmienkami. V rámci nich by malo vzájomné uznávanie autorizácie prebiehať automaticky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA