REACH pozná prvé nebezpečné chemikálie

Komisia a členské krajiny predstavili zoznam prvých 15 chemických látok, ktoré sú pravdepodobne vysoko škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ide o výber spomedzi zatiaľ 600 tis. chemických látok, ktoré ich výrobcovia zaregistrovali podľa pravidiel novej chemickej legislatívy REACH.

„Všetky firmy by mali vziať na vedomie predbežný zoznam. Je nevyhnutné vedieť, že zaradenie látok na tento zoznam okamžite vytvára nové právne záväzky pre komunikovanie v rámci dodávateľských reťazcov,“ hovorí Geert Dancet, výkonný riaditeľ Európskej chemickej agentúry (ECHA). Týmito slovami komentoval publikovanie zaradenie prvých 15 látok na tzv. kandidátsky zoznam, ktorý definuje nová chemická legislatíva REACH.

Povinnosti, ktoré vyplývajú z REACH, sa dotýkajú nielen samotných látok, ale aj ich prípravy a používania v jednotlivých produktoch. Inými slovami, ich výrobcovia, dodávatelia a dovozcovia musia na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú informovanosť spotrebiteľov o rizikách podľa štandardov REACH.

Predstavená kandidátna listina obsahuje v súčasnosti pätnásť látok, pri ktorých existuje podozrenie, že sú vysoko nebezpečné (tzv. SVHC látky). Kandidátna listina znamená, že látky, ktoré sa na nej nachádzajú, môžu byť zapísané na tzv. prioritný zoznam, ktorý vymenúva tie substráty, ktoré musia pred konečnou autorizáciou absolvovať špeciálnu procedúru hodnotenia rizikovosti. Prioritný zoznam by mal byť predstavený v júni 2009. Okrem toho existuje aj tzv. zoznam zamýšľaných látok, ktorých dopady na životné prostredie a ľudské zdravie sa aktuálne skúmajú, v súčasnosti obsahuje 28 látok, ktoré majú potenciál byť zapísané na kandidátnu listinu SVHC látok. O ich preradení môže rozhodnúť Európska komisia alebo členské krajiny.

Opätovná registrácia chemických látok a produktov v rámci nových pravidiel podľa REACH sa spustila v júni 2008. Odvtedy firmy prostredníctvom elektronického portálu opätovne zaregistrovali viac ako 600 tis. chemických látok. Konečný termín pre opätovné registrovanie je stanovený na 1. decembra tohto roka. S jeho približovaním sa narastá aj počet nových denných registrácií, čo spôsobuje omeškanie registračných procedúr, informuje ECHA.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA