Zelené štatistiky postrčia efektívnosť zdrojov EÚ

Čerstvé environmentálne štatistiky týkajúce sa rôznych oblastí od odpadu domácností až po energetickú spotrebu by mali Únii pomôcť definovať ten správny mix politík pre efektívne využívanie prírodných zdrojov.

Správa s názvom „Environmentálne štatistiky a účty v Európe,“ ktorá bola zverejnená v piatok 10.decembra 2010, sumarizuje kľúčové štatistiky Eurostatu a partnerských inštitúcií. Predovšetkým sa zameriava na to, aký vplyv majú na životné prostredie európske domácnosti.

Publikácia Eurostatu predstavila podrobné účty materiálnych tokov a emisií v ovzduší. Tiež prezentovala štatistiky o odpade, vode, chemikáliách, biodiverzite, využívaní pôdy, agro-environmentálnych indikátoroch, lesníctve, výdajoch na ochranu životného prostredia a environmentálnych daniach.

Dokument v rozsahu takmer 350 strán je pokusom priniesť informácie o rôznych aspektoch životného prostredia v štandardizovanej podobe „čo nám umožní identifikovať environmentálne tlaky na modely našej výroby a spotreby,“ uviedol Walter Radermacher, generálny riaditeľ Eurostatu.

Tiež by mal poskytnúť príležitosť pre porovnanie medzi jednotlivými členskými krajinami, medzi blokmi krajín i medzi rôznymi časťami sveta a pomôcť vyhodnotiť pokrok v dosahovaní cieľov ochrany životného prostredia.

Eurostat podotkol, že environmentálne štatistiky sa zbierajú „s úmyslom určitého regulačného a administratívneho zámeru.“ Príkladom je rozvoj agro-environmentálnych indikátorov pre monitoring integrácie environmentálnych záujmov do Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zber štatistík o odpade pre monitoring miery recyklovania.

Dokument dopĺňa štúdiu Európskej environmentálnej agentúry nazvanú „Európske životné prostredie – Stav a perspektíva 2010,“ ktorá v novembri varovala, že rastúci dopyt po prírodných zdrojoch ohrozí ekonomické zdravie a sociálnu súdržnosť v Európe.

Environmentálne účty domácností

Čísla ukazujú, že stúpajúce príjmy a výdaje domácností majú tendenciu viesť k celkovému rastu environmentálnych následkov súvisiacich so spotrebou domácností ako je presun výdajov na uspokojenie základných potrieb, napr. jedla, do iných kategórií spotreby, napr. voľnočasové aktivity a komunikácie.

Okrem toho majú európske domácnosti čoraz menší počet členov. Podľa zverejnenej správy na osobu pripadá oproti minulosti viac obývanej plochy, viac tovarov a služieb, viac energií a vody, rovnako ako vyprodukovaného odpadu a emisií.

Štatistiky tiež ukázali nárast vo využívaní a vlastníctve súkromných áut, druhého domu a elektrických spotrebičov, a tiež častejšiu spotrebu polotovarov a balených potravín.

Tieto zmeny priamo ovplyvňujú životné prostredie už len tým, že generujú dodatočný odpad.

Zelené dane by mali zmeniť chovanie spotrebiteľov

Eurostat uvádza, že „hľadanie nástrojov schopných viesť k zmenám v chovaní naprieč všetkými sektormi s minimálnymi nákladmi a dôsledkami“ vedie politikov k tomu, že v environmenálnej oblasti stále väčšiu pozornosť venujú „stimulujúcim“ ekonomickým prostriedkom.

Takéto trhové nástroje už existujú napríklad vo forme pokút, poplatkov, daní a systémov obchodovania s povolenkami, ktoré sa „používajú na penalizáciu tých, ktorí znečisťujú alebo zneužívajú životné prostredie.“ Zavádza sa princíp „znečisťovateľ platí“ a slúžia ako stimuly pre podporu chovania priateľského k životnému prostrediu.

Jednou z vlajkových iniciatív je stratégia Európa 2020, ktorá má presadiť efektívnosť využívania zdrojov. Európska komisia v súčasnosti pripravuje „Cestovnú mapu pre efektívnosť zdrojov v Európe.“ Cestovná mapa, ktorá by mala byť publikovaná v júni 2010, by mohla zahrnúť nové iniciatívy pre zmenu chovania spotrebiteľov prostredníctvom trhov a cien.

Eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik zdôraznil, že zmena cenových signálov je efektívnejším prostriedkom pre zmenu chovania spotrebiteľov než je „tvrdý ruka regulácie.“

Energetika na vrchole zelených daní v EÚ

Štatistiky potvrdili, že v roku 2007 tvorili dane za energie 72% celkových environmentálnych daní. Dane z dopravy predstavovali 24%, zatiaľ čo dane za znečistenie a zdroje tvorili zvyšných 4% daní v EÚ-27.

Podľa Eurostatu bol v Únii v období 1999-2007 podiel environmentálnych daní na HDP relatívne stabilný alebo mierne klesal. Úrad ale dodal, že „environmentálne dane tvoria podstatný a stále sa zvyšujúci podiel na výdajoch domácností a firiem.“

Environmentálne dane v roku 2008 predstavovali priemerne 2,4% HDP všetkých krajín Únie. Rozdiely medzi krajinami boli od 1,6% HDP v Španielsku po 5,7% v Dánsku.

Eurostat uvádza, že „v niektorých európskych krajinách došlo k zelenej daňovej reforme,“ nakoľko v porovnaní s inými formami zdanenia, ako napríklad daň z príjmov, sa environmentálne dane zvýšili.

Ďalšie kroky

jún 2011 – Komisia predstaví Cestovnú mapu pre efektívnosť zdrojov v Európe

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA