Edičné princípy

Misia a edičné princípy portálu EURACTIV Slovensko

Misia EURACTIV Slovensko

 1. EURACTIV Slovensko je portál, ktorý vydáva spoločnosť I – Europa, s.r.o. v slovenskom jazyku na internetovej adrese http://euractiv.sk. EURACTIV Slovensko je súčasťou paneurópskej mediálnej siete online portálov EURACTIV špecializovaných na dianie v Európskej únii a európskych verejných politikách. Tím EURACTIV Slovensko pracuje nezávisle na ostatných tímoch siete EURACTIV.
 2. EURACTIV Slovensko pokrýva danie v Európskej únii a v európskych verejných politikách s presahom na Slovensko a dianie na Slovensku s presahom na Európsku úniu a na európske verejné politiky. Jeho edičný obsah tvoria spravodajské a analytické výstupy a podujatia.
 3. EURACTIV Slovensko poskytuje presný, objektívny a vyvážený edičný obsah. Na podujatiach poskytuje priestor širokému spektru relevantných názorov. Portál pritom vychádza z aktuálne dostupných informácií a všeobecne známych faktov.
 4. EURACTIV Slovensko pomáha zainteresovaným stranám zorientovať sa vo verejnej diskusii o Európskej únii na Slovensku a zapojiť sa do nej. Zainteresovanými stranami sú aktéri z verejných inštitúcií, komerčnej sféry, akademického a mimovládneho sektora a z verejnosti. Portál svojím obsahom prispieva k zvýšeniu transparentnosti legislatívneho procesu v Európskej únii a európskych verejných politikách.
 5. EURACTIV Slovensko financuje tvorbu svojho obsahu z komunikačnej spolupráce s partnermi a inými podporovateľmi a z poskytovania komunikačných služieb klientom. Portál je od partnerov, iných podporovateľov a klientov nezávislý. Nezávislosť podporuje prehľadná vlastnícka štruktúra, diverzifikované zdroje financovania a expertíza v oblasti Európskej únie a európskych verejných politík.

 

Edičné princípy EURACTIV Slovensko

 1. EURACTIV Slovensko sa riadi týmito edičnými princípmi. Musí ich dodržiavať každý člen tímu portálu, zvlášť však editori – členovia redakcie, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za tvorbu obsahu. Rovnako sa tieto edičné princípy vzťahujú na komunikačnú spoluprácu s partnermi a inými podporovateľmi a na poskytovanie komunikačných služieb klientom.
 2. EURACTIV Slovensko sa hlási k novinárskej etike, k slobode v prístupe a šíreniu informácií, ako aj k názorovej pluralite.
 3. EURACTIV Slovensko používa a šíri pravdivé informácie. Zverejňuje informácie, ktorých pôvod pozná. Z obsahu zámerne nevynecháva informácie zásadné pre plnenie svojej misie. Rešpektuje pritom právo na súkromie dotknutých osôb a právo na ochranu zdroja informácií. Ak zverejní informáciu, ktorá sa ukáže ako nepresná alebo nepravdivá, pristúpi k primeranej náprave. Nezverejňuje plagiáty a ohováranie.
 4. EURACTIV Slovensko je nezávislý. Neviaže sa na žiaden štát, žiadnu politickú stranu alebo politické hnutie, ani na žiadnu záujmovú skupinu. Neviaže sa na žiadne náboženstvo ani žiadnu ideológiu. Editori portálu – členovia redakcie EURACTIV Slovensko a ďalší členovia tímu portálu sú tiež nezávislí, a tak sa aj správajú pri tvorbe edičného obsahu a obsahu podujatí EURACTIV Slovensko. Členovia tímu EURACTIV Slovensko nesmú byť členmi žiadnej politickej strany, ani politického hnutia. Za dodržiavanie týchto princípov zodpovedajú vydavateľ/ka portálu a jeho šéfredaktor/ka.
 5. EURACTIV Slovensko tvorí obsah založený na názorovej pluralite a faktoch. Vo svojom obsahu sprostredkúva názory od širokého spektra aktérov v danej problematike. Na základe svojej expertízy konfrontuje názory aktérov s faktami.
 6. EURACTIV Slovensko je transparentný. Svojich čitateľov a účastníkov svojich podujatí zreteľne informuje o svojich partneroch, iných podporovateľoch a klientoch. Portál si vyhradzuje právo vyberať si svojich partnerov, iných podporovateľov a klientov, a po dohode s nimi aj spôsob komunikačnej spolupráce a typ poskytovaných komunikačných služieb.
 7. Edičný obsah a obsah podujatí EURACTIV Slovensko tvorí výlučne tím portálu. Editori – členovia redakcie portálu netvoria tlačové správy a reklamu. Ak EURACTIV Slovensko zverejňuje komerčný obsah vo forme reklamy a tlačových správ, tento obsah je na portáli jasne oddelený od edičného obsahu. Ak náklady na pracovnú cestu editora, iné výhody alebo ich časť hradil niekto iný než editor alebo portál, primeranou formou na to EURACTIV Slovensko upozorní čitateľa. Prijať tieto výhody môže editor iba v tom prípade, že by inak nemal možnosť informovať o významnej udalosti.
 8. Financovanie EURACTIV Slovensko mu umožňuje plniť jeho misiu a nenarušuje jeho nezávislosť. Zdrojmi financovania sú komunikačná spolupráca vrátane účasti na projektoch financovaných z verejných zdrojov a komunikačné služby vrátane reklamy. Portál je vďačný partnerom, iným podporovateľom a klientom, že mu umožňujú napĺňať jeho misiu. Títo sa zároveň zaväzujú rešpektovať tieto edičné princípy.
 9. EURACTIV Slovensko načúva názorom svojich partnerov, iných podporovateľov a klientov, neuprednostňuje ich však pri tvorbe obsahu pred inými relevantnými názormi. Súčasťou komunikačnej spolupráce a využívania služieb portálu môže byť odporúčanie tém edičného obsahu a obsahu podujatí, ako aj respondentov v edičnom obsahu a diskutujúcich na podujatiach. Partneri, iní podporovatelia a klienti však portálu v tomto zmysle nemôžu vydávať pokyny. Rovnako sa nemôžu oboznamovať s edičným obsahom pred jeho zverejnením a nemôžu ho opravovať po zverejnení. Spolupráca s partnerom, iným podporovateľom a klientom neznamená, že o ňom portál EURACTIV Slovensko bude informovať vo väčšej miere ako o iných aktéroch a že o nich bude informovať len v pozitívnom svetle. Budú predmetom edičného obsahu do takej miery a v takom svetle, ako to uzná za relevantné v súlade s misiou portálu editor, redakcia a šéfredaktor/ka.
 10. Tieto edičné princípy nadobúdajú účinnosť 16. marca 2020 a nahrádzajú dovtedy účinné edičné princípy. Účinné sú až do momentu zrušenia alebo zániku portálu EURACTIV Slovensko. Edičné princípy sa v tlačenej podobe stanú súčasťou všetkých pracovných aj obdobných zmlúv o komunikačnej spolupráci a poskytovaní komunikačných služieb. Všetky články týchto zmlúv, ktoré by akoukoľvek formou odporovali zverejneným edičným princípom, nie sú pre portál vydavateľa EURACTIV Slovensko, spoločnosť I – Europa, s.r.o., právne účinné a nie je povinný podľa nich plniť predmet spolupráce s partnerom, iným podporovateľom, alebo klientom.
 11. Vydavateľ EURACTIV Slovensko zabezpečí možnosť všetkým čitateľom a účastníkom podujatí oboznámiť sa s jeho edičnými princípmi bez obmedzenia. Čitateľ alebo účastník podujatí EURACTIV Slovensko má možnosť upozorniť redakciu portálu na pochybenia vyplývajúce z nedodržiavanie týchto edičných princípov prostredníctvom emailovej adresy sefredaktorka@euractiv.sk.