Edičné princípy EurActiv.sk

Aktualizované v Bratislave dňa 20. 3. 2017

Preambula

EurActiv.sk funguje ako slovenská internetová brána do Európskej únie. Úlohou tejto stránky je poskytovať dôkladné a objektívne informácie o dianí v Európskej únii s cieľom približovať ju slovenským občanom. Na naplnenie tohto cieľa prijal EurActiv.sk tieto základné princípy ktorými sa pri svojej publikačnej činnosti riadi:

Článok 1

EurActiv.sk (ďalej ‘EurActiv’) je produktom spoločnosti I-Europa, s.r.o., so sídlom na Štefánikovej 11, 811 05 Bratislava, IČO: 35 858 834. Spoločnosť I-Europa s.r.o. je majiteľom a prevádzkovateľom internetovej domény euractiv.sk.

Článok 2

Obchodná a obsahová stránka projektu EurActiv sú navzájom dôsledne oddelené a nezávislé.

Článok 3

Správam na EurActiv zaručujeme maximálnu efektivitu. Toto kritérium zabezpečujeme dodržiavaním zásad relevantnosti výberu správ, jednoduchosti ich triedenia a neustálym aktualizovaním.

Článok 4

Relevantnosť tvorby a výberu správ sa riadi predovšetkým ich dôležitosťou pre vývoj Európskej únie a integrácie. Rovnakým kritériom sa riadi i hľbka, do akej sa jednotlivým oblastiam venujeme. Spravodajstvu pritom dávame slovenský kontext.

Článok 5

Pre zabezpečenie maximálnej prehľadnosti sú správy upravované do jednoduchej a vizuálne prehľadnej štruktúry, pričom sú triedené podľa oblastí politiky, ktorých sa týkajú. Ku každej správe sú priradené linky na iné informačné zdroje a relevantné dokumenty.

Článok 6

Permanentnosť správam zabezpečuje fakt, že vývoj jednotlivých politík je na stránke sledovaný priebežne v čase, čo čitateľovi umožňuje porozumieť dianiu v Európskej únii. Táto skutočnosť im zaručuje aktuálnosť.

Článok 7

Ďalšou základnou zásadou stránky je absolútna transparentnosť. Prejavuje sa v šírke diskusného fóra a nezávislosti obsahu stránky.

Článok 8

Tvorba a uverejňovanie správ na stránke nesmú sledovať záujimy žiadnej politickej strany, ani inej mocenskej skupiny. Zaručujeme zverejňovanie názorov najširšej možnej palety aktérov európskej politiky.

Článok 9

Sme obsahovo absolútne nezávislí. Objektivitu našich informácií zaručujú tieto edičné princípy, ktoré musí pri práci dodržiavať každý člen nášho tímu. Zaručuje ju tiež transparentnosť štruktúry portálu a diverzifikované zdroje financovania, ktoré zahŕňajú súkromné sponzorstvo, podieľanie sa na projektoch financovaných z verejných zdrojov a príjmy z reklamy. Ani súkromné sponzorstvo, ani poskytnutie a zverejnenie reklamy, resp. prenájom priestoru na stránke nesmú podmieňovať ani ovplyvňovať obsahovú nezávislosť domény.

Článok 10

Naša stránka je absolútne neutrálna vďaka vyváženému a nestrannému spravodajstvu.

Článok 11

Pri tvorbe a uverejňovaní správ sa držíme faktov. Ak sa pýtame na názor, potom čo najpestrejšej palety aktérov. Vždy sledujeme a upozorňujeme na hlavné trendy vývoja politiky, avšak bez hodnotiacich komentárov.

Článok 12

Našim jediným cieľom je objektívne a dôkladné informovanie slovenskej verejnosti o dianí v Európskej únii. Sme vďační našim sponzorom, že nám pomáhajú tento cieľ naplniť.

Článok 13

Stránka je budovaná na báze maximálnej obsahovej i funkčnej profesionality. Prejavuje sa to navonok vo vzťahu k jej užívateľom modernosťou prístupu k informáciám, i  vo vnútri vzťahmi k partnerom.

Článok 14

Vytvorenie a spravovanie stránky využíva všetky možnosti, ktoré ponúka internet a dostupné informačné technológie. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť našim užívateľom bezproblémový prístup k veľkému množstvu relevantných informácií o dianí v Európskej únii, ktoré sú naviac vložené do kontextu slovenskej spoločnosti.

Článok 15

Pokiaľ spolupracujeme na tvorbe obsahu stránky s inými partnermi, potom im poskytujeme dostatočný priestor pre prezentáciu ich postojov a názorov na rôzne oblasti európskej politiky. Jediným kritériom výberu je kvalita poskytovanej informácie. Rešpektujeme dohodnuté termíny a veľmi si vážime dôveru, ktorú do nás vložili.

Článok 16

Tieto edičné princípy sú účinné od vzniku stránky až do momentu jej zrušenia alebo zániku. V tlačenej podobe sa stanú súčasťou všetkých pracovných, resp. obdobných zmlúv, rovnako všetkých partnerských a sponzorských zmlúv, zmlúv o prenajatí priestoru na stránke a o zverejnení reklamy. Všetky články týchto zmlúv, ktoré by akoukoľvek formou odporovali zverejneným edičným princípom sú pre majiteľa EurActiv právne neúčinné a nie je povinný podľa nich plniť.

Článok 17

Prevádzkovateľ zabezpečí možnosť všetkým užívateľom stránky oboznámiť sa s jej edičnými princípmi bez obmedzenia.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Radovan Geist
vydavateľ
geist@euractiv.sk

REKLAMA

REKLAMA