Edičné princípy

EURACTIV.sk funguje ako slovenská internetová brána do spravodajstva o Európskej únii. Úlohou tejto stránky je poskytovať dôkladné a objektívne informácie o dianí v Európskej únii s cieľom približovať ju slovenským občanom. Na naplnenie tohto cieľa prijal EURACTIV.sk tieto základné princípy ktorými sa pri svojej publikačnej činnosti riadi:

 1. EURACTIV.sk (ďalej ‚EURACTIV‘) je produktom spoločnosti I – Europa, s.r.o., so sídlom na Štefánikovej 11, 811 05 Bratislava, IČO: 35 858 834. Spoločnosť I – Europa s.r.o. je majiteľom a prevádzkovateľom internetovej domény euractiv.sk.
 2. Obchodná a obsahová stránka EURACTIV sú navzájom dôsledne oddelené a nezávislé.
 3. Správam na EURACTIV zaručujeme maximálnu efektivitu. Toto kritérium zabezpečujeme dodržiavaním zásad relevantnosti výberu správ, jednoduchosti ich triedenia a neustálym aktualizovaním.
 4. Relevantnosť tvorby a výberu správ sa riadi predovšetkým ich dôležitosťou pre vývoj Európskej únie a integrácie. Rovnakým kritériom sa riadi i hľbka, do akej sa jednotlivým oblastiam venujeme. Spravodajstvu pritom dávame slovenský kontext.
 5. Pre zabezpečenie maximálnej prehľadnosti sú správy upravované do jednoduchej a vizuálne prehľadnej štruktúry, pričom sú triedené podľa oblastí politiky, ktorých sa týkajú. K správam môžu byť priradené linky na iné informačné zdroje a relevantné dokumenty.
 6. Permanentnosť správam zabezpečuje fakt, že vývoj jednotlivých politík je na stránke sledovaný priebežne v čase, čo čitateľovi umožňuje porozumieť dianiu v Európskej únii. Táto skutočnosť im zaručuje aktuálnosť.
 7. Ďalšou základnou zásadou stránky je absolútna transparentnosť. Prejavuje sa v šírke diskusného fóra a nezávislosti obsahu stránky.
 8. Tvorba a uverejňovanie správ na stránke nesmú sledovať záujmy žiadnej politickej strany, ani inej mocenskej skupiny. Zaručujeme zverejňovanie názorov najširšej možnej palety aktérov európskej politiky.
 9. Sme obsahovo absolútne nezávislí. Objektivitu našich informácií zaručujú tieto edičné princípy, ktoré musí pri práci dodržiavať každý člen nášho tímu. Zaručuje ju tiež transparentnosť štruktúry portálu a diverzifikované zdroje financovania, ktoré zahŕňajú súkromné sponzorstvo, podieľanie sa na projektoch financovaných z verejných zdrojov a príjmy z reklamy. Ani súkromné sponzorstvo, ani poskytnutie a zverejnenie reklamy, resp. prenájom priestoru na stránke nesmú podmieňovať ani ovplyvňovať obsahovú nezávislosť EURACTIV.
 10. EURACTIV je absolútne neutrálny vďaka vyváženému a nestrannému spravodajstvu.
 11. Pri tvorbe a uverejňovaní správ sa držíme faktov. Ak sa pýtame na názor, potom od čo najpestrejšej palety aktérov. Vždy sledujeme a upozorňujeme na hlavné trendy vývoja politiky, avšak bez hodnotiacich komentárov.
 12. Našim jediným cieľom je objektívne a dôkladné informovanie slovenskej verejnosti o dianí v Európskej únii. Sme vďační našim sponzorom, že nám pomáhajú tento cieľ naplniť.
 13. Stránka je budovaná na báze maximálnej obsahovej i funkčnej profesionality. Prejavuje sa to navonok vo vzťahu k jej užívateľom modernosťou prístupu k informáciám, i  vo vnútri vzťahmi k partnerom.
 14. Vytvorenie a spravovanie stránky využíva všetky možnosti, ktoré ponúka internet a dostupné informačné technológie. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť našim užívateľom bezproblémový prístup k veľkému množstvu relevantných informácií o dianí v Európskej únii, ktoré sú naviac vložené do kontextu slovenskej spoločnosti.
 15. Pokiaľ spolupracujeme na tvorbe obsahu stránky s inými partnermi, potom im poskytujeme dostatočný priestor pre prezentáciu ich postojov a názorov na rôzne oblasti európskej politiky. Jediným kritériom výberu je kvalita poskytovanej informácie. Rešpektujeme dohodnuté termíny a veľmi si vážime dôveru, ktorú do nás vložili.
 16. Tieto edičné princípy sú účinné od vzniku stránky až do momentu jej zrušenia alebo zániku. V tlačenej podobe sa stanú súčasťou všetkých pracovných, resp. obdobných zmlúv, rovnako všetkých partnerských a sponzorských zmlúv, zmlúv o prenajatí priestoru na stránke a o zverejnení reklamy. Všetky články týchto zmlúv, ktoré by akoukoľvek formou odporovali zverejneným edičným princípom sú pre EURACTIV právne neúčinné a nie je povinný podľa nich plniť.
 17. Prevádzkovateľ zabezpečí možnosť všetkým užívateľom stránky oboznámiť sa s jej edičnými princípmi bez obmedzenia.

 

Aktualizované 19. 1. 2018.

 

Kontakt pre viac informácií

info@euractiv.sk