OPZ 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc (OPZ 2008/1.2/01)

Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecné nemocnice, sa môžu v rámci výzvy OP Zdravotníctvo, zameranej na rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry, do 9. januára 2009, uchádzať o NFP až vo výške 800 miliónov korún.

Názov:
OPZ 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc (OPZ 2008/1.2/01)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Riadiaci orgán pre OPZ
Sekcia európskych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Limbová 2
P.O.Box 52
837 52 Bratislava

Ciele programu: 

 • Globálny cieľ OPZ: zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia, v rámci zdravotníckej infraštruktúry.
 • Cieľ opatrenia 1.2: Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“.
 • Cieľ výzvy: Podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5:
  · ochorenia obehovej sústavy,
  · onkologické ochorenia,
  · vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí,
  · choroby dýchacej sústavy,
  · choroby tráviacej sústavy.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku: 800 000 000 SKK

Minimálna výška prí­spevku: 100 000 000 SKK

Vyčlenený rozpočet výzvy: 2 400 000 000 SKK

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Riadiaci orgán pre OPZ
Sekcia európskych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Limbová 2
P.O.Box 52
837 52 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo zdravotníctva SR / Sekcia európskych programov a projektov / Odbor posudzovania projektov

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 09.01.2009 do 15.30 hod

Dátum zverejnenia výzvy: 11. 09. 2008

Podporované aktivity:

 • 1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
 • 2. Komplexné projekty výstavby nových kapacít (iba ako dostavba/nadstavba/prístavba existujúcich zdravotníckych zariadení) vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
 • Komplexný prístup je chápaný ako synergia nasledovných oblastí:
  · stavebnej – výstavba, nadstavba, prístavba a rekonštrukcia nemocnice, resp. určitého bloku – pavilónu nemocnice,
  · technologickej – nákup zdravotníckej techniky v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami zdravotníckeho zariadenia a regiónu,
  · informačno-komunikačnej – zameranej na vytvorenie komplexnej infraštruktúry IKT pre zabezpečenie interoperability s Národným zdravotným informačným systémom (NZIS) a Národným zdravotným portálom (NZP), zdravotnými poisťovňami, nemocničnými zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím štandardov, číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej komunikácie, vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet a dodávku a výmenu morálne zastaraných IT,,
  · tematickej – stavebno-technologické riešenie infraštruktúry zdravotníckeho zariadenia s dôrazom na ochorenia „skupiny 5“,
  · logistickej – zabezpečenie efektívneho koncepčného logistického systému zdravotníckeho zariadenia (preskupenie jednotlivých celkov a ich nadstavba, prístavba, rekonštrukcia) v záujme efektívneho hospodárenia odborných lekárskych a lôžkových oddelení zdravotníckeho zariadenia a s tým súvisiacich prevádzkových nákladov.
  Komplexný investičný projekt môže byť zameraný na jednu, alebo viacej z vyššie uvedených piatich oblastí pri zabezpečení ich vzájomnej synergie po ukončení projektu.
 • Výstavba nových kapacít a rekonštrukcia/modernizácia existujúcich kapacít musí byť realizovaná s ohľadom na:
  · na nízku energetickú náročnosť objektov,
  · možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
  · súvisiace technicko – prevádzkové normy,
  · platnú legislatívu (napr. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 428/2006 Z z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení).

Skupiny oprávnených aktivít:

 • a) Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia budov zahŕňa:
  · výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu stavebných objektov a prevádzkových súborov. Príklady:
  – nadstavby a prístavby, ktorými sa stavby zvyšujú resp. pôdorysne rozširujú a ktoré budú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,
  – dokončenie rozostavaných budov (vo výnimočných a odôvodnených prípadoch),
  – stavebné úpravy, pri ktorých sa zvyšuje kvalita a funkčnosť budovy,
  – stavebné úpravy, ktorými sa zlepšuje energetická hospodárnosť budovy (za predpokladu dosiahnutia ekonomickej efektívnosti z dlhodobého hľadiska),
  – rekonštrukčné práce na rozvodoch ústredného kúrenia a na rozvodoch pary, rozvodoch vody, elektrickej energie a kanalizácie, rekonštrukcie merania a regulácie,
 • b) Dodávka zdravotníckej techniky zahŕňa:
  · dodávku zdravotníckej techniky – high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky (prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika: diagnostická, operačná, demonštračná, iná). Príklady:
  – nákup prístrojov a zdravotníckej techniky (vývojovo kvalitatívne najnovšej a sofistikovanej) v súlade s budúcim dopytom po službách a potrebami regiónu,
  – nákup špecializovanej, diagnostickej, operačnej a demonštračnej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu a prevenciu.
 • c) Budovanie IKT infraštruktúry zahŕňa:
  · komplexnú infraštruktúra IKT pre zabezpečenie interoperability s Národným zdravotným informačným systémom (NZIS) a Národným zdravotným portálom (NZP), zdravotnými poisťovňami, nemocničnými zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím štandardov, číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej komunikácie
  · infraštruktúru na pripojenie na vysokorýchlostný internet,
  · dodávku a výmenu morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.

Názov opatrenia: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc

Názov priority: Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

Skratka programu: OPZ

Názov programového dokumentu: Operačný program Zdravotníctvo

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory: Zdravotníctvo
 
Sektor:
Tretí­ (MVO)
Súkromný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Oprávnenými žiadateľmi sú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecné nemocnice , ktoré majú sídlo na území SR a právnu subjektivitu v súlade s legislatívou SR:
 • 1. Žiadateľom je právnická osoba v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je:
  a. vlastník zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice – vyžaduje sa list vlastníctva,
  b. nájomca zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice – vyžaduje sa nájomná zmluva podpísaná minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP,
  c. správca zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice, v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – vyžaduje sa zmluva o výkone správy podpísaná minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP
 • 2. Žiadateľom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je:
  a. vlastník zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice – vyžaduje sa list vlastníctva,
  b. nájomca zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice – vyžaduje sa nájomná zmluva podpísaná minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP,
  c. správca zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice, v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – vyžaduje sa zmluva o výkone správy podpísaná minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP
 • 3. Žiadateľom je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR resp. iného ústredného orgánu štátnej správy, VÚC alebo obce zriadená v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je:
  a. správca zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice v zmysle zákona
  č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – vyžaduje sa list vlastníctva

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA