Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Decarbonising Slovak Economy 2019: What will climate neutrality mean for Slovakia’s energy sector and industry?

6. decembra. 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm

EURACTIV Slovakia
&
Technical University of Košice

Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling
invite you to

EURACTIV Stakeholder Forum
Decarbonising Slovak Economy 2019:
What will climate neutrality mean for Slovakia’s energy sector and industry?

 

Date: Friday, December 6, 2019

Venue: University Library of Technical University of Košice, Boženy Němcovej 7, Košice

Background

The European Union discusses the commitment to reach climate neutrality by 2050. The European Commission intends to increase the 2030 emissions reduction target to 50 or 55 percent. The new European executive also launches the “zero-pollution” initiative in air and water. It wants to further strengthen energy efficiency in buildings. The internal market rules will be amended by the new gas package, external trade relations will be impacted by a carbon border tax. But while redesigning its climate and environmental policies, Europe will have to seek a balance with an ambitious strategy for the industry and consider the social dimension. Slovakia, which is a highly industrialised country, has already made a political commitment to climate neutrality. Moreover, the government has announced a coal phaseout in the Upper Nitra region and the Slovak Parliament has voted a law on the allocation of revenues from the EU Emissions Trading System. The authorities will now have to come up with specific measures, the private sector will have to propose projects. They should be framed by the new National Energy and Climate Plan as well as Slovakia’s Low-Carbon Strategy which should both be approved in the upcoming months.

Key questions

 • What are the opinions in Slovakia on increasing the emissions reduction by 2030?
 • How to implement the carbon border tax, so that it shields both climate and industry?
 • How can the energy sector and the industry decrease air pollution?
 • What role can natural gas and hydrogen play in the decarbonisation of the economy?
 • How can a socially just transition be conducted in the Upper Nitra coal region?
 • What will be the priorities of the Modernisation and Innovation Funds within EU ETS?
 • What is the most efficient way to redistribute revenues from the emissions permits?

Programme

09:00 – 9:10 Conference opening

Pavel NikodemManaging Director of EURACTIV Slovakia

Stanislav Kmeť, Rector of the Technical University of Košice

09:10 – 11:00 Keynote speeches and debate

Maroš Šefčovič, Vice-President of the European Commission for Interinstitutional Relations and Foresight

Axel Eggert, Director General of Eurofer, The European Steel Association

Gauri Khandekar, Researcher at the Institute for European Studies, Free University of Brussels, EU ETS and industrial policy expert

Norbert Kurilla, State Secretary at the Ministry of Environment of the SR

Vojtech Ferencz, State Secretary at the Ministry of Economy of the SR

Moderator:

Katarína Detersová, Editor, EURACTIV Slovakia

 

11:00 – 11:15 Coffee break

 

11:15 – 12:45 Decarbonising industry

Panellists:

Lívia Vašáková, Head of the Economic Analyses Section, Representation of the European Commission in Slovakia

James E. Bruno, President of U. S. Steel Košice

Branislav Klocok, Executive Director of OFZ Istebné

Maroš Halama, Vice-Dean Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Technical University of Košice

Daniel Lešinský, Director of the Centre for Sustainable Alternatives

Commentary:

Martin Pitorák, Director of the Fuels and Energy Department, Ministry of Economy of the SR

Moderator:

Pavol Szalai, Senior Editor, EURACTIV Slovakia

 

12:45 – 14:00 Lunch break

 

14:00 – 16:00 PARALLEL SESSION I: Strategies for a greener Slovak economy

Panellists:

Henrich Krejčí, Head of Energy Law and Public Affairs, Slovenský plynárenský priemysel

Peter Robl, Chairman of the Board, Buildings for the Future (SKI member)

Karol Galek, Member of the National Council of the Slovak Republic (Liberty and Freedom)

Martin Hojsík, Member of the European Parliament (Renew Europe)

Commentary:

Milan Zvara, Ministry of Environment of the SR

Moderator:

Katarína Detersová, Editor, EURACTIV Slovakia

 

14:00 – 16:00 PARALLEL SESSION II: Transformation of the Upper Nitra coal region

Panel keynote:

Philipp Litz, Project Manager “International Coal Transition”, Agora Energiewende, Berlin

Panellists:

Denisa Žiláková, Director General of the Central Coordination Body, Office of the Deputy Prime Minister of the SR for Investments and Informatisation

Róbert Jambrich, Head of International, European and Environmental Affairs, Slovenské elektrárne

Zofia Wetmańska, Analyst, WiseEuropa

Juraj Melichár, Slovak Climate Initiative (SKI)

Commentary:

Richard Filčák, Head of Forecasting Institute, Slovak Academy of Sciences

Moderator:

Pavol Szalai, Senior Editor, EURACTIV Slovakia

 

16:00 – 17:00 Refreshments and networking

 

Conference language

Slovak and English, simultaneous interpretation will be provided.

 

If you wish to attend this conference, please contact us at bako@euractiv.sk.

______________________________________________________________________________________________

EURACTIV Slovensko
&
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach
Vás pozývajú na

EURACTIV Stakeholder Forum
Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2019:
Čo bude klimatická neutralita znamenať pre slovenskú energetiku a priemysel?

 

Dátum: Piatok, 6. december 2019

Miesto: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice

 

Kontext

V Európskej únii sa diskutuje o záväzku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Do roku 2030 mieni Európska komisia sprísniť ciele pre znižovanie emisií na 50 až 55 percent. Nová európska exekutíva tiež prichádza s iniciatívou „nulového znečistenia“ v oblasti vzduchu a vody. Chce ďalej posilňovať energetickú efektívnosť v budovách. Pravidlá pre vnútorný trh s energiami zmení nový plynárenský balíček, vonkajšie obchodné vzťahy ovplyvní uhlíkové clo. V klimatickej a environmentálnej politike však bude musieť Európa hľadať rovnováhu s ambicióznou stratégiou pre priemysel a zohľadňovať sociálne dopady. Slovensko, ktoré má v hospodárstve silné zastúpenie priemyslu, sa už k uhlíkovej neutralite politicky prihlásilo. Vláda ohlásila plán pre útlm uhlia na hornej Nitre. Slovenský parlament schválil zákon o rozdeľovaní príjmov zo Systému EÚ pre obchodovanie s emisiami (EÚ ETS). Teraz bude musieť prísť verejná správa s konkrétnymi opatreniami a súkromný sektor s vlastnými projektami. Nasmerovať by ich mali energeticko-klimatický plán, ako aj stratégia nízkouhlíkovej ekonomiky. Schválené by mali byť už v najbližších mesiacoch.

Kľúčové otázky

 • Aké sú na Slovensku názory na sprísnenie cieľov pre znižovanie emisií do roku 2030?
 • Ako by malo fungovať uhlíkové clo, ak má chrániť klímu a zároveň aj priemysel?
 • Ako sa budú musieť energetika a priemysel zmeniť, aby znížili znečistenie ovzdušia?
 • Akú úlohu môže v dekarbonizácii ekonomiky zohrávať hrať zemný plyn a vodík?
 • Ako zabezpečiť sociálne spravodlivú transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry?
 • Aké budú priority Modernizačného fondu a Inovačného fondu v rámci EÚ ETS?
 • Ako možno čo najefektívnejšie rozdeliť príjmy z aukcií emisných povoleniek?

 

Program podujatia

09:00 – 9:10 Otvorenie konferencie

Pavel NikodemVýkonný riaditeľ EURACTIV Slovensko

Stanislav Kmeť, Rektor Technickej univerzity v Košiciach

09:10 – 11:00 Keynote prejavy a diskusia

Maroš Šefčovič, Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad

Axel Eggert, Generálny riaditeľ Eurofer

Gauri Khandekar, Výskumníčka, Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, expertka na EÚ ETS a priemyselnú politiku

Norbert Kurilla, Štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia SR

Vojtech Ferencz, Štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva SR

Moderátor:

Katarína Detersová, Editorka, EURACTIV Slovensko

 

11:00 – 11:15 Prestávka na kávu

 

11:15 – 12:45 Dekarbonizácia priemyslu

Panelisti:

Lívia Vašáková, Vedúca tímu ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

James E. Bruno, Prezident U.S. Steel Košice

Branislav Klocok, Výkonný riaditeľ OFZ Istebné

Maroš Halama, Prodekan Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach

Daniel Lešinský, Riaditeľ Centra pre trvalo-udržateľné alternatívy

Komentár:

Martin Pitorák, Riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

Moderátor:

Pavol Szalai, Senior Editor, EURACTIV Slovensko

 

12:45 – 14:00 Obedná prestávka

 

14:00 – 16:00 PARALELNÝ PANEL I: Stratégie pre ozelenenie slovenskej ekonomiky

Panelisti:

Henrich Krejčí, Vedúci útvaru energetického práva, regulácie a verejných záležitostí, Slovenský plynárenský priemysel

Peter Robl, Predseda Správnej rady, Budovy pre budúcnosť (člen SKI)

Karol Galek, Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (Sloboda a solidarita)

Martin Hojsík, Poslanec Európskeho parlamentu (Obnovme Európu)

Komentár:

Milan Zvara, Ministerstvo životného prostredia SR

Moderátor:

Katarína Detersová, Editorka, EURACTIV Slovensko

 

14:00 – 16:00 PARALELNÝ PANEL II: Transformácia uhoľného regiónu hornej Nitry

Keynote:

Philipp Litz, Projektový manažér pre Medzinárodnú uhoľnú transformáciu, Agora Energiewende, Berlín

Panelisti:

Denisa Žiláková, Generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Róbert Jambrich, Vedúci medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia, Slovenské elektrárne

Zofia Wetmańska, Analytička, WiseEuropa

Juraj Melichár, Slovenská klimatická iniciatíva (SKI)

Komentár:

Richard Filčák, Vedúci Prognostického ústavu, Slovenská akadémia vied

Moderátor:

Pavol Szalai, Senior Editor, EURACTIV Slovensko

 

16:00 – 17:00 Občerstvenie a priestor pre networking

 

Jazyk konferencie

Slovenčina a angličtina, simultánne tlmočenie bude zapezpečené.

 

Ak si želáte zúčastniť sa konferencie, prosím, kontaktujte nás na bako@euractiv.sk.

 

Podrobnosti

Dátum:
6. decembra. 2019
Čas:
9:00 am - 5:00 pm

Organizátori

EURACTIV Slovakia
Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University of Košice

Miesto udalosti

University Library of Technical University of Košice
Boženy Němcovej 7
Košice, Slovenská republika
+ Google Map