Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

30. novembra. 2020 - 3. decembra. 2020

— FOR ENGLISH SCROLL DOWN —

 

DEKARBONIZÁCIA SLOVENSKEJ EKONOMIKY 2020

30. november – 3. december 2020 | Zoom

 

EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online konferenciu s názvom ,,Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020: Výzvy a príležitosti ekonomickej obnovy po koronakríze.”

Konferencia bude zložená zo štyroch moderovaných panelových diskusií, ktoré budú prebiehať v dňoch 30. novembra až 3. decembra 2020 prostredníctvom online programu Zoom. Každý deň prebehne jeden panel od 10:00 do 12:00.

 

O PODUJATÍ

Hlavnou témou roku 2020 je pandémia COVID-19, ktorá spôsobila prepad vo všetkých odvetviach hospodárstva. Priemysel a energetika zároveň čelia dlhodobým výzvam ako je dekarbonizácia či digitalizácia. Ekonomickým diskusiám na Slovensku v súčasnosti dominuje príprava reformného plánu na využitie takmer šiestich miliárd eur grantovej pomoci z Plánu obnovy EÚ. Tie majú Slovensku pomôcť, aby sa spamätalo z koronakrízy a nasmerovať ho k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Zároveň finišujú rokovania o sedemročnom finančnom rámci EÚ a o ďalších finančných nástrojoch, ktoré majú naštartovať zelené investície.

 

KĽÚČOVÉ OTÁZKY

1. Aké výzvy a riešenia vidia v dôsledkoch pandémie COVID-19 slovenskí stakeholderi a európski experti?

2. Akú úlohu bude mať priemysel a energetika v súčasných iniciatívach Plán obnovy Európy, Európska zelená dohoda a v národných strategických dokumentoch (napr. v Národnom pláne obnovy a odolnosti)?

3. Ako ovplyvňuje koronakríza schopnosť priemyslu plniť ciele dekarbonizácie?

4. Aké opatrenia by boli efektívne na podporu zelených investícií v priemysle?

5. Aké finančné nástroje ponúka Európska únia a aké štát?

6. Aké by mali byť podmienky čerpania z dostupných fondov a kto by k nim mal mať prístup?

 

PROGRAM

Deň 1 | Čo môže priemyslu a energetike priniesť zelený reštart?

Pondelok, 30. november 2020 | 10:00 – 12:00

Pandémia COVID-19 priniesla prepad európskej aj slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie môže byť obnova po koronakríze príležitosťou vymaniť sa zo zastaraných ekonomických modelov.

Zelený reštart európskych ekonomík by mal byť v súlade s princípmi Európskej zelenej dohody, ktorá má Európu doviesť k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Priemysel má podľa Európskej únie kľúčovú úlohu – má byť nástrojom ekologickej aj digitálnej transformácie. Zásadné zmeny, ktoré Európa plánuje, sa nezaobídu bez nových technológií, ktorým by mali pomôcť zodpovedajúce investície.

Panel bude prebiehať simultánne v anglickom a slovenskom jazyku.


MAROŠ ŠEFČOVIČ

podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad

RICHARD SULÍK
podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva SR

BEATA JAVORCIK
hlavná ekonómka Európskej banky pre obnovu a rozvoj

MARKUS KAUNE
predseda predstavenstva ZSE, a.s. a VSE Holding a.s.

MIROSLAV KIRAĽVARGA
prezident Republikovej únie zamestnávateľov

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

 

Deň 2 | Energetika na križovatke: Pokrízová obnova a dekarbonizácia

Utorok, 1. december 2020 | 10:00 – 12:00

Nová realita, ktorú priniesla zdravotná kríza COVID-19, posilnila potrebu zosúladiť klimatické ciele Európskej zelenej dohody s oživením hospodárstva. Emisie z energetiky predstavujú 51 percent všetkých emisií Slovenska. V národnom reformnom pláne obnovy vláda sľubuje posilnenie odolnosti energetickej infraštruktúry, modernizáciu systémov vykurovania a zvýšenie podielu obnoviteľnej energie na celkovom energetickom mixe. Predpokladom pre napĺňanie klimatických cieľov je udržateľná energetická politika na regionálnej a lokálnej úrovni.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.


KAROL GALEK

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

ELENA VIŠNAR MALINOVSKÁ
vedúca oddelenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu

BRANISLAV STRÝČEK
predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.

HENRICH KREJČÍ
člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

JURAJ ZAMKOVSKÝ
výkonný riaditeľ, Priatelia Zeme-CEPA

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

 

Deň 3 | Ako môže prispieť priemysel k udržateľnej obnove Slovenska po koronakríze?

Streda, 2. december 2020 | 10:00 – 12:00

Vypuknutie koronovej pandémie predstavuje vážnu hrozbu pre európsky a slovenský priemysel z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Podniky teraz čelia trom procesom prechodu: digitálnej transformácii, opatreniam na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a koronakríze. V dôsledku kombinácie slabej globálnej ekonomiky a neistoty v podnikaní, spoločnosti a politike mnohým spoločnostiam chýba likvidita, ale aj stabilné a predvídateľné prostredie pre dlhodobo udržateľné investície. Predstavitelia vlády očakávajú, že za „pomoc“ priemyslu dostanú protihodnotu v podobe investícií do modernizácie.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.


LÍVIA VAŠÁKOVÁ

poradkyňa predsedu vlády SR pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy

MARTIN HOJSÍK
poslanec Európskeho parlamentu (PS / Renew Europe)

MILAN VESELÝ
generálny riaditeľ Slovalco, a. s., prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

IVETA VASKOVÁ
dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

ZDENĚK ČECH
vedúci sekcie ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

 

Deň 4 | Kritické suroviny a dekarbonizácia: Aká je úloha kritických surovín pri dekarbonizácii a digitalizácii slovenskej ekonomiky?

Štvrtok, 3. december 2020 | 10:00 – 12:00

Vzácne suroviny sú základom zelených a digitálnych technológií. Sú kľúčové nielen pre výrobu solárnych panelov a batérií, ale aj tabletov a mobilov. V súčasnosti je Európska únia takmer úplne závislá od ich dovozu z tretích krajín.

Podľa Európskej komisie na nich stojí prechod hospodárstva založeného na fosílnych palivách k digitálnej a zelenej ekonomike. Komisia ponúkla dve riešenia. Rozvoj ťažby kritických surovín v Európe a ich dôslednú recykláciu.

Potenciál ťažby vzácnych surovín je v Európe vysoký, ale ťaží sa málo. Podľa Komisie je dôvodov viacero – nedostatok investícií, zdĺhavé vnútroštátne postupy udeľovania povolení a nízka popularita ťažby medzi domácim obyvateľstvom pre jej negatívne dopady na životné prostredie.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.

 

MILAN GROHOL
politický referent oddelenia kritických surovín, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie vnútorného trhu, priemyslu, podnikania a MSP

OTO PISOŇ
projektový manažér, InoBat Auto

MICHAL CEHLÁR
dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

PETER ŽITŇAN
podnikový riaditeľ, Rudné bane, š.p.

JOZEF ŠUCHTA
právnik

MARTIN ONDERA
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – základná organizácia Košice 2013

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

 

REGISTRÁCIA

Pre účasť na konferencii sa, prosím, REGISTRUJTE TU.

 

Pre viac informácií k obsahovej časti konferencie, prosím, kontaktujte Irenu Jenčovú na jencova@euractiv.sk.

Pre viac informácií k technickej časti konferencie, prosím, kontaktujte Štefana Baka na bako@euractiv.sk.

______________________________________________________________________________________________

 

DECARBONISING SLOVAK ECONOMY 2020

30 November – 3 December 2020 | Zoom

 

EURACTIV Slovakia is pleased to invite you to the online conference ‘Decarbonising Slovak Economy 2020: Challenges and Opportunities of the Post-Pandemic Economic Recovery’.

The conference consists of four panel discussions, that will be held from 30 November to 3 December 2020 via Zoom from 10:00 to 12:00 each day.

 

ABOUT THE EVENT

The headline of 2020 is the COVID-19 pandemic, which has caused great loses in all sectors of the economy. Moreover, the industry and energy sectors are facing long-term challenges, including decarbonisation and digitalisation. For Slovakia, the main economic subject on the table is the preparation of the plan on the use of almost six billion euro from the Recovery Fund. This funding is to help Slovakia recover from the pandemic and reach carbon neutrality by 2050. In the meantime, the negotiations on the new seven-year budget of the EU, which is supposed to start green investments, are coming to an end.

 

MAIN QUESTIONS

1. What challenges and opportunities do the Slovak stakeholders and European experts perceive in the outcomes of the COVID-19 pandemic?

2. What position will industry and energy sectors have in the Recovery Plan, European Green Deal, and the national strategic documents (such as the National Plan of Recovery and Resilience)?

3. How does the coronacrisis impact the industry in its efforts to meet the goals of decarbonisation?

4. What measures are needed to provide active support from the green investments in the industry?

5. What financial instruments do the European Union and the Slovak government offer for this purpose?

6. What should the terms for absorbing the available funds be and who should have access to them?

 

PROGRAMME

Day 1 | What shall the Green Recovery bring to the industry and energy sectors?

Monday, 30 November 2020 | 10:00 – 12:00

The COVID-19 pandemic has led to the downfall of Slovak and European economies. According to the European Commission, the post-pandemic recovery can be an opportunity to set free of old economic models.

The Green Recovery of the European economies should be in line with the principles of the European Green Deal, which are to lead Europe in becoming carbon neutral by 2050. According to the EU, the industry has an important role to play in helping to achieve ecological and digital transformation. However, the fundamental changes, that Europe is planning to pursue, will not be possible without new technology powered by corresponding investments.

Panel discussion will be held in Slovak with simultaneous interpretation to English.


MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vice-President of the European Commission for Interinstitutional Relations and Foresight

RICHARD SULÍK
Deputy Prime Minister and Minister of Economy of the Slovak Republic

BEATA JAVORCIK
Chief Economist at the European Bank for Reconstruction and Development

MARKUS KAUNE
Chairman of the Board of Directors at ZSE, a.s and VSE Holding a.s.

MIROSLAV KIRAĽVARGA
President of the National Union of Employers

Discussion will be moderated by RADOVAN GEIST, publisher of EURACTIV Slovakia

 

All other panel discussions will be held in Slovak only. For more information about the panel’s speakers and topics, please, see the Slovak version above.

 

REGISTRATION

To attend the online conference, please REGISTER HERE.

 

For more information about the conference topics, please contact Irena Jenčová at jencova@euractiv.sk.

For more information about the technical details of the conference, please contact Štefan Bako at bako@euractiv.sk.

 

 

 

Podrobnosti

Začiatok:
30. novembra. 2020
Koniec:
3. decembra. 2020

Organizátor

EURACTIV Slovensko

Miesto udalosti

Online konferencia | Zoom