Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Začiatok 14. schôdze NR SR

16. október. 2007 @ 12:00 am

Udalosť Navigation

Výňatok z programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 16. 10. 2007 o 13:00:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 404) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne) – tlač 405 – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona o podpore kombinovanej výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 429) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 430) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 442) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 443) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 418) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 408) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 413) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 428) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 398) – prvé čítanie.

Správa o rokovaní členských štátov Európskej únie v rámci medzivládnej konferencie Európskej únie o Zmluve, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (tlač 452).

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predbežným vykonávaním Dohody vo forme výmeny listov o dohodnutých zásadách modernizácie existujúceho systému využívania transsibírskych trás medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej (tlač 397) – druhé a tretie čítanie.

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predbežným vykonávaním Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (tlač 410) – druhé a tretie čítanie.

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohovoru o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001 Slovenskou republikou (tlač 372) – druhé a tretie čítanie.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 385) – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (tlač 361) – druhé čítanie.

Vládny návrh zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 367) – druhé čítanie.

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd (tlač 420) – druhé a tretie čítanie.

Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií Slovenskej republiky za I. polrok 2007 a predikcia vývoja do konca roka (tlač 402).

Správa o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007 (tlač 411).

Správa o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007 (tlač 424).

Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za II. polrok 2006 a I. polrok 2007 (tlač 422).

Podrobnosti

Dátum:
16. október. 2007
Čas:
12:00 am
Webstránka:
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=schodze/zoznam

Miesto udalosti

Bratislava

Organizátor

NR SR