Slovensko diskriminuje migrujúcich pracovníkov výpočtom dôchodkov

Brusel 29. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) vyzvala slovenské orgány, aby odstránili diskriminačné praktiky uplatňované pri stanovovaní výšky určitých dávok sociálneho zabezpečenia, konkrétne starobných dôchodkov.

Slovenské orgány stanovili sumu pre výpočet dôchodku slovenskej migrujúcej pracovníčky, ktorá v rokoch 1959 až 1986 pracovala na Slovensku a do roku 1994 v Rakúsku, výlučne na základe mzdy, ktorú dostávala na Slovensku v období rokov 1982 až 1986. Hoci výška mzdy na Slovensku sa v období rokov 1986 až 1994 zvýšila o 118 %, slovenské orgány neaktualizovali a nevalorizovali sumy, na základe ktorých sa vypočítal dôchodok danej osoby tak, aby zodpovedali zárobku, ktorý by mohla pravdepodobne zarobiť, ak by i naďalej pracovala na Slovensku. To znamená, že bola ako občianka EÚ znevýhodnená v porovnaní s osobou s podobným priebehom kariéry, ktorá dokončila všetky poistné obdobia podľa slovenských právnych predpisov.

Podľa početných rozhodnutí Súdneho dvora EÚ je táto skutočnosť v rozpore s právom EÚ na voľný pohyb osôb a s povinnosťou zabezpečiť, aby sa výška sociálnych dávok migrujúcich pracovníkov neznížila preto, že uplatnili svoje právo na voľný pohyb. EK preto zastáva názor, že slovenské orgány tým, že neaktualizovali a nevalorizovali zárobok žalobkyne, ktorý sa použil ako základ na výpočet jej dôchodku, konali v rozpore s požiadavkami právnych predpisov EÚ.

Výzva má podobu "odôvodneného stanoviska" v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby komisiu informovalo o opatreniach, ktoré prijalo v záujme zosúladenia svojich právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ. Inak sa EK môže rozhodnúť zažalovať Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA