EÚ patrí medzi najdôležitejších aktérov humanitárnej pomoci

Brusel 16. augusta (TASR) – Európska únia ako celok (členské štáty a Európska komisia) je jedným z najväčších darcov na svete v oblasti humanitárnych akcií. V rámci Európskej komisie má na humanitárne otázky a krízové oblasti na starosti Hlavná správa pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (DG ECHO), ktorá v priemere každý rok venuje 640 miliónov eur na projekty humanitárnej pomoci. Súčasnou komisárkou zodpovednou za túto oblasť je Kristalina Georgievová.

“Našim hlavným cieľom je poskytovať pomoc a ochranu zo strany EÚ pre vyše 300 miliónov mužov, žien a detí, ktoré sa každý rok ocitajú v stave núdze, chaosu alebo sú postihnutí prírodnými katastrofami,” uvádza sa v stanovisku DG ECHO na oficiálnej stránke.

Medzi udalosti, ktoré najčastejšie spôsobujú humanitárne krízy, patria katastrofy zapríčinené ľudským faktorom (vojny) a živelné pohromy ako zemetrasenia, záplavy alebo suchá. Každý rok tieto udalosti uvrhnú v priemere okolo 300 miliónov ľudí do stavu núdze, utrpenia, chaosu, biedy a strádania. Vyše 42 miliónov žien, detí a mužov v dôsledku týchto príčin sú každoročne nútení opustiť svoje domovy a hľadať útočisku v iných regiónoch svojej krajiny alebo za hranicami. Nedobrovoľný presun ľudských más vedie k nedostatku základných potravín, pitnej vody a základnej lekárskej starostlivosti.

“Jednou z mojich základných povinností je usmerňovať európsku pomoc k trpiacim ľuďom. Kedykoľvek môže nejaká nová kríza vypuknúť a nech si to vyžaduje akýkoľvek typ pomoci, môj tím a ja sa dokážeme rýchlo zmobilizovať, aby sme sa zistili, ktoré sú najakútnejšie životné potreby obetí,” uvádza komisárka Georgievová na svojej oficiálnej stránke.

Komisárka tvrdí, že z titulu svojej politickej funkcie je práve ona hlasom tých, ktorí nemajú žiaden hlas. Hlásnou trúbou tých, ktorých by si ináč svet ani nevšímal, alebo utrpeniu ktorých by neprikladal takú dôležitosť. Komisárka Georgievová vďaka širokej medializácii svojich aktivít a iniciatív dáva politický význam pre finančné a humanitárne akcie konané pod záštitou EÚ.

Európska komisia, ako výkonný orgán EÚ, patrí medzi najväčších donorov na svete. Humanitárna pomoc EK predstavuje 30 až 40 percent zo všetkých fondov EÚ určených na pomoc obetiam prírodných katastrof alebo krízam spôsobených ľudským faktorom.

Od roku 1992 Európska komisia prispela vo forme priamej finančnej pomoci alebo formou spolufinancovania na projekty vo viac ako 100 štátoch sveta, v štátoch mimo hraníc EÚ. Pomoc je poskytovaná ľuďom v núdzi bez predsudkov a diskriminácie, čiže bez ohľadu na ich národnosť, náboženstvo, pohlavie alebo etnickú príslušnosť.

Poskytovaná humanitárna pomoc je nezávislá od politických, vojenských alebo ekonomických cieľov. Jediným jej cieľom je pomôcť a zmierniť utrpenie ľudí postihnutých ozbrojenými konfliktami alebo živelnými pohromami.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA