EÚ zdôraznila význam verejno-súkromných partnerstiev pre výskum a inovácie

Brusel 21. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) vyzvala dnes verejný aj súkromný sektor, aby spojili svoje sily na európskej úrovni s cieľom aplikovať riešenia z oblasti výskumu a inovácie na hlavné spoločenské problémy.

Oznámenie komisie vychádza z prvých skúseností z pilotných projektov a EK v ňom načrtáva kroky, ktoré prinesú zvýšenie počtu a účinnosti verejno-súkromných a verejných partnerstiev.

Z oznámenia EK vyplýva, že ak sa partnerstvá na úrovni Európskej únie považujú za nevyhnutné a potrebné, je nutné zjednodušiť administratívne opatrenia a urobiť ich pružnejšími. Prekážky, ako je napríklad cezhraničný výskum, treba odstrániť a všetci partneri, vrátane členských štátov EÚ a súkromného sektora, musia prijať dlhodobé finančné záväzky týkajúce sa ich projektov.

"Európa musí čo najlepšie využívať svoje zdroje, aby mohla riešiť výzvy, ako sú zlepšovanie zdravia, ekologizácia dopravy a modernizácia priemyselnej základne. Členské štáty a priemysel musia prijať významné, dlhodobé záväzky, že sa budú zúčastňovať na strategických partnerstvách. Skrátením času potrebného na uvádzanie nových výrobkov a služieb na trh sa upevní vedúce postavenie Európy a posilní sa obnova nášho hospodárstva," načrtla predstavy EK Máire Geogheganová-Quinnová, komisárka zodpovedná za výskum, inovácie a vedu.

Komisárka uviedla, že výskum a inovácia ponúkajú riešenia hlavných problémov spoločnosti, ako sú starnutie obyvateľstva, účinky klimatickej zmeny a znížená dostupnosť zdrojov. Podľa nej sú však tieto problémy príliš veľké na to, aby ich mohol jeden členský štát alebo podnik riešiť samostatne, už aj vzhľadom na súčasný tlak na rozpočty verejného sektora.

Návrhy, ktoré vychádzajú z načrtnutého prístupu, budú neskôr v tomto roku zaradené do balíka opatrení komisie s názvom Horizont 2020.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA