Historický prieskum o inegrácii migrantov v EÚ

Brusel 25. júla (TASR) – Európska únia sa intenzívne zaujíma o fenomén legálnej a nelegálnej migrácie, avšak až po vypuknutí ľudových povstaní v susedstve EÚ zo začiatku tohto roka sa Európska komisia rozhodla pre celoúnijný prieskum o integrácii migrantov na svojom území.

"Úspešná integrácia znamená, že migranti dostali možnosť naplno sa zúčastňovať na každodennom živote svojich nových krajín," povedala Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti o dôležitosti historického prieskumu o migrantoch v Európe.

Vôbec prvý prieskum v histórii EÚ na tému integrácia migrantov uskutočnil Eurobarometer v marci a apríli tohto roku. Experti, ktorí robili prieskum v teréne, sa najskôr zamerali na dve vekové skupiny občanov všetkých 27 členských štátov EÚ. Jedna skupina sa zamerala na mladšiu vekovú kategóriu od 18 do 35 rokov, kým druhá oslovila starších ľudí od 45 do 70 rokov. Respondenti oboch vekových kategórií pochádzali z rôzneho vzdelanostného a pracovného prostredia, väčšinou z mestských oblastí.

Výskum Eurobarometra sa okrem toho zameral aj na imigrantov z tretích krajín (mimo EÚ) v 14 členských štátoch Únie – Belgicku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku, Švédsku, Taliansku a Veľkej Británii. Zohľadnili sa najmä krajiny, kde je miera migrantov najvyššia.

V uvedených 14 krajinách sa prieskum názorov migrantov ešte rozdelil na dve podskupiny, keď do prvej boli vybraní predstavitelia prvej a druhej generácie migrantov, čiže tí, ktorí v štátoch EÚ žijú dlhšie ako päť rokov. V druhej podskupine sa prieskum zameral na občanov z tretích krajín, ktorí v štátoch EÚ žijú menej ako tri roky. Prieskum sa štatisticky zameral na najčastejšie zastúpené národnosti v týchto 14 štátoch podľa počtu povolení na pobyt udelených v roku 2009.

Prieskumu Eurobarometer sa zúčastnilo vyše 500 občanov členských krajín EÚ a 200 imigrantov z mimoeurópskych a nečlenských krajín Únie.

Spoločné stanoviská z hľadiska lepšej integrácie utečencov, ku ktorým dospeli oba tábory – občania EÚ aj migranti – sa podozrivo zhodujú v potrebe väčšej podpory zo strany štátov a úradov pre prišelcov z iných krajín, aby sa lepšie udomácnili v novom prostredí. Líši sa iba poradie významu jednotlivých požiadaviek. Kým občania EÚ chcú od imigrantov, aby sa naučili jazyk svojho nového domova, zohnali si prácu, rešpektovali lokálnu kultúru a zvyklosti a uzákonili svoj pobyt, imigranti majú trochu iné poradie. Najskôr sa chcú naučiť jazyk, potom zohnať prácu, uzákoniť svoj štatút utečenca a až potom ich zaujíma rešpektovanie kultúry nového prostredia.

Oba tábory sa zhodli na význame vzájomného stretávania sa na pracovisku a v školách a v prínose imigrantov pre miestnu kultúru. Pre krajiny EÚ to znamená zvýšiť úsilie pre lepšie vzdelávanie utečencov a hľadanie si zamestnania, aby mohlo dôjsť k vzájomnej a želateľnej interakcii. Najväčším deficitom sa z hľadiska integrácie považuje práve neznalosť jazyka.

Oba tábory respondentov taktiež uviedli, že marginalizácia a segregácia utečencov do málo výhodných susedstiev v okolí mestských centier má zničujúci dôsledok pre integráciu ako takú. Utečenci však majú prirodzenú túžbu stretávať sa s tými, ktorí im pripomínajú ich pretrhnuté národné väzby a domáce prostredie.

Eurobarometer ukázal, že kým v niektorých štátoch vnímajú príspevok imigrantov pre národné ekonomiky len v rovine platenia daní, v iných štátoch sú vnímaní aj ako podstatná pracovná sila, podnikatelia, spotrebitelia a platitelia daní. S touto otázkou úzko súvisia aj obavy mnohých Európanov, že prišelci z iných krajín oberú miestnych ľudí o pracovné príležitosti. Na druhej strany sú názory, že je tu celá škála zamestnaní, ktoré už domáce obyvateľstvo robiť nechce a teda bez imigrantov by ich nemal kto vykonávať.

Jedným zo záverov uvedenej štúdie je skutočnosť, že Európania majú zmätok v tom kto sú legálni a kto sú nelegálni migranti. V tomto smere by podľa odporúčaní Európskej komisie mali dôraznejšiu úlohu zohrávať médiá, aby odbúravali neželané negatívne stereotypy. Európska komisia a vlády členských štátov EÚ zas majú za úlohu lepšie ozrejmiť politiku ohľadom legálnej migrácie, prijímať kroky na podporu legálnych migrantov a zavádzať opatrenia na zamedzenie nelegálnej migrácie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA