IT: Brusel má námietky voči spoločnosti Slovak Telekom a Deutsche Telekom

Brusel 8. mája (TASR) – Európska komisia (EK) dnes uviedla, že oznámila spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a jej materskej spoločnosti Deutsche Telekom AG svoje námietky týkajúce sa ich správania na viacerých slovenských veľkoobchodných trhoch širokopásmového pripojenia na internet.

V tejto fáze vyšetrovania EK zastáva názor, že spoločnosť Slovak Telekom zrejme odmietla poskytovať konkurentom uvoľnený prístup k svojim účastníckym vedeniam a veľkoobchodným širokopásmovým službám a uplatňovala stláčanie marže v prípade alternatívnych prevádzkovateľov tým, že im účtovala neprimerané veľkoobchodné ceny v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ.

Spoločnosť Deutsche Telekom by mohla byť zodpovedná za správanie svojej dcérskej spoločnosti. Obe spoločnosti majú teraz tri mesiace na to, aby odpovedali na oznámenie námietok. V prípade nedodržania tohto termínu, môže EK uvaliť pokutu spoločnosti Deutsche Telekom.

Alternatívni prevádzkovatelia, ktorí poskytujú maloobchodné služby koncovým používateľom na Slovensku, sú závislí od prístupu k veľkoobchodným širokopásmovým službám spoločnosti Slovak Telekom. Podľa zistenia EK im však Slovak Telekom ukladá ťažko splniteľné technické a obchodné požiadavky. Okrem toho využíva aj zdržiavaciu taktiku a blokuje rokovania o týchto zmluvných požiadavkách, najmä v súvislosti s uvoľneným prístupom k účastníckym vedeniam.

Spoločnosť Slovak Telekom ďalej stanovením neprimeraných veľkoobchodných cien znemožnila alternatívnym prevádzkovateľom rentabilne vstúpiť na slovenský maloobchodný trh širokopásmového pripojenia a pôsobiť na ňom (stláčanie marže). Takéto správanie podľa názoru EK bráni rozvoju maloobchodného trhu širokopásmového pripojenia na Slovensku.

Komisia dospela k predbežnému záveru, že spoločnosť Slovak Telekom porušila článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu.

Komisia dospela aj k predbežnému záveru, že spoločnosť Deutsche Telekom by mohla byť vzhľadom na povahu a intenzitu vzťahov so svojou dcérskou spoločnosťou Slovak Telekom, v ktorej vlastní väčšinový podiel 51 percent, za takéto správanie zodpovedná.

Telekomunikačný trh je v EÚ plne otvorený hospodárskej súťaži od roku 2002 a na Slovensku od jeho pristúpenia k EÚ v máji 2004.

Komisia začala v apríli 2009 konanie proti spoločnosti Slovak Telekom, slovenskému telekomunikačnému prevádzkovateľovi, pretože existovali obavy, že táto spoločnosť mohla zneužívaním svojho postavenia znemožniť alebo sťažiť hospodársku súťaž v prístupe k širokopásmovému internetu a na ďalších trhoch elektronických komunikácií na Slovensku. Dňa 13. decembra EK rozšírila toto konanie na Deutsche Telekom s cieľom zistiť, či táto spoločnosť mohla byť zapojená do údajného porušovania právnych predpisov alebo či je zaň ako materská spoločnosť spoločnosti Slovak Telekom zodpovedná.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) ed

REKLAMA

REKLAMA