NRSR: Výbor neschválil návrh, ktorým sa mal regulovať trh audítorských služieb

Bratislava 3. februára (TASR) – Schválením tzv. odôvodneného stanoviska, odmietol na svojom ostatnom zasadnutí 2. februára 2012 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti (VEZ) návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. Výbor tak po tretí krát v histórii využil príslušný článok protokolu pripojeného k Lisabonskej zmluve, ktorá, okrem iného zvýšila právomoci národných parlamentov voči legislatívnym návrhom Európskej únie.

Podľa zásady subsidiarity vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy koná EÚ v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni EÚ.

Výbor pre európske záležitosti NR SR dospel k názoru, že napriek tomu, že Slovenská republika podporuje cieľ predmetného návrhu, ktorým je dosiahnutie zlepšenie kvality auditu, posilnenie nezávislosti audítora, ako aj posilnenie vnútorného trhu v oblasti audítorských služieb, presadzuje názor, že regulácia audítorského trhu má byť uplatňovaná prostredníctvom národnej legislatívy jednotlivých členských štátov. Vychádzal pritom z doterajšej praxe z uplatňovania príslušnej legislatívy na úrovni EÚ, ktorá je vykonávaná formou smerníc. Konštatoval, že ich implementácia jednotlivými členskými štátmi doteraz nepriniesla výraznejšie problémy, ale práve naopak, zabezpečila dosiahnutie sledovaných cieľov a zároveň prispela aj k zohľadneniu vnútroštátnych špecifík v predmetnej oblasti úpravy. Okrem uvedeného však VEZ konštatoval aj nejednoznačnosť viacerých častí návrhu nariadenia, ako aj nedostatok relevantných dôvodov, ktoré by preukazovali, že na dosiahnutie stanovených cieľov je nevyhnutná regulácia vo forme nariadenia.

Z uvedených dôvodov preto VEZ schválil odôvodnené stanovisko k predmetnému návrhu EP a Rady a poveril predsedu výboru Ivana Štefanca (SDKÚ-DS), aby o prijatom uznesení informoval predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky, predsedu Európskej komisie, predsedu Európskeho parlamentu a predsedu Rady Európskej únie.

predseda VEZ NR SR a poslanec Ivan Štefanec

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

ala

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA