Posudzovanie práva na azyl sa má v EÚ skrátiť a zjednotiť

Komisia predložila návrhy na dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému, ktorá môže účinne fungovať v čase normálnej migrácie, ako aj v období vysokého migračného tlaku.

Komisia pripomenula, že účinnejší a súdržnejší azylový systém si vyžaduje spoločný a harmonizovaný súbor pravidiel na úrovni EÚ a preto navrhuje vytvoriť spoločný postup pre medzinárodnú ochranu, jednotné normy ochrany a práv udelených osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a ďalšiu harmonizáciu podmienok prijímania v EÚ.

Tieto návrhy zjednodušia a skrátia konania a rozhodovanie o azyle, odradia od sekundárnych pohybov žiadateľov o azyl a zvýšia vyhliadky na integráciu tých, ktorí sú oprávnení na medzinárodnú ochranu.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans zdôraznil, že EÚ musí zaviesť azylový systém, ktorý je účinný i ochranný, založený na spoločných pravidlách, solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti.

“Navrhované reformy zabezpečia, že osoby, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu, ju dostanú rýchlo, ale aj to, že tí, ktorí nemajú nárok na ochranu v EÚ, sa môžu rýchlo vrátiť,” skonštatoval Timmermans. Dodal, že exekutíva EÚ predložila tieto návrhy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, aby mohli preskúmať všetky prvky reformy spoločnej európskej azylovej politiky.

Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v správe pre médiá spresnil, že týmito návrhmi je zavŕšená komplexná reforma spoločnej azylovej politiky EÚ.

“Tieto zmeny budú viesť ku skutočne jednotnému azylovému postupu a zaručia, že sa bude so žiadateľmi o azyl zaobchádzať rovnocenne a náležitým spôsobom bez ohľadu na členský štát, v ktorom podajú svoju žiadosť. Zároveň však stanovujeme jasné úlohy a povinnosti pre žiadateľov o azyl s cieľom zabrániť sekundárnym pohybom a zneužívaniu postupov. Naším cieľom je vytvoriť spoločný systém, ktorý je rýchly, účinný a založený na harmonizovaných pravidlách a vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi,” opísal situáciu Avramopulos.

Predložené legislatívne návrhy nadväzujú na prvý súbor návrhov, ktoré EK prijala 4. mája s cieľom uskutočniť reformy v spoločnom európskom azylovom systéme. Ich cieľom je vytvoriť pevný, súdržný a integrovaný európsky azylový systém založený na spoločných, harmonizovaných pravidlách, ktoré sú plne v súlade s medzinárodnými normami ochrany podľa Ženevského dohovoru a nástrojmi v oblasti základných práv.

Nové návrhy EK majú zjednodušiť, vyjasniť a skrátiť konania o azyle zavedením kratších lehôt (jeden až dva mesiace namiesto dvoch až šiestich mesiacov). Majú tiež zabezpečiť spoločné záruky pre žiadateľov o azyl, ako aj prísnejšie pravidlá boja proti zneužívaniu azylového systému a viesť k harmonizácii pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti krajín EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA