Fokusy

 • Prepájanie Európy inteligentnými sieťami

  Energetická účinnosť 03-05-2012

  Plán EÚ o prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo závisí od transformácie prenosových sústav, ktoré dokážu flexibilne a zároveň stabilne integrovať obnoviteľné zdroje a tiež zavedenia inteligentných meračov umožňujúcich šetriť energiu priamo u zdroja, čiže odberateľa energie. Dokáže Európa prekonať výzvy súvisiace s rozvojom inteligentných sietí?

 • Hospodárske riadenie EÚ – heslár

  Ekonomika 02-04-2012

  Ekonomická a finančná kríza naplno odhalili nedostatky v hospodárskych a fiškálnych politikách. Členské krajiny preto prijímajú opatrenia na posilnenie hospodárskeho riadenia. Jeho súčasťou sú zároveň preventívne kroky s cieľom zabrániť opakovaniu kríz v budúcnosti.

 • Zdravotníctvo počas krízy

  Vzdelávanie 19-03-2012

  Rozpočty na zdravotníctvo predstavujú najväčšiu časť verejných výdavkov v rámci celej EÚ. Priemysel, ktorý s ním súvisí sa považuje za jeden z najväčších úspechov Európy. Európania vnímajú zdravotnú starostlivosť ako jedno z kritérií, ktoré odlišuje životnú úroveň v Európe od životnej úrovne v iných štátoch. Starnutie európskej populácie a šok z finančnej krízy priniesli tvrdý stret očakávaní Európanov s realitou.

 • Počítačová bezpečnosť: Ochrana digitálnej ekonomiky

  Špeciál | Informačná spoločnosť 19-01-2012

  Hackeri vždy nájdu spôsoby ako oklamať vlády. Politici sa preto snažia udržať s nimi krok, zakladaním agentúr, silnejšou ochranou dát a simuláciou kybernetických útokov.

 • Nová európska zmluva – v ústrety viacrýchlostnej Únii?

  Ekonomika 30-12-2011

  Všetky členské štáty, okrem Británie a Českej republiky, sa dohodli na novej zmluve, ktorá má sprísniť fiškálnu disciplínu a prehĺbiť hospodársku integráciu, čo má prispieť k záchrane európskej meny.

 • Stratégia EÚ pre inklúziu Rómov

  Sociálna politika 22-12-2011

  V Európskej únii v súčasnosti žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Často čelia predsudkom, netolerancii, diskriminácii, či sociálnej exklúzii. EÚ v súčasnosti pracuje na stratégii zlepšenia ich situácie.

 • Rozpočtový výhľad EÚ 2014 – 2020

  Budúcnosť EÚ 20-10-2011

  Európska komisia koncom júna 2011 zverejnila návrh rozpočtového rámca na obdobie 2014 – 2020. Európska rada vo februári 2013 schválila rozpočet nižší o viac ako 87 miliárd eur. Odborníci finančné vyjednávania považujú za najväčšiu hru a najväčší boj z pohľadu čísel v celej Európskej únii.

 • Mládež v pohybe

  Európa 2020 19-10-2011

  Mládež v pohybe je jednou zo siedmich vlajkových iniciatív, ktoré sú súčasťou stratégie Európa 2020. Zameriava sa na boj proti nezamestnanosti mladých, zlepšenie kvality celoživotného a vyššieho vzdelávania a propagovanie vzdelávacej i pracovnej mobility.

 • Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

  Európa 2020 05-10-2011

  Chudobe a sociálnemu vylúčeniu čelí 80 miliónov Európanov. Iniciatíva stratégie Európa 2020 – Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu – v sebe nesie súbor opatrení na prevenciu ich vzniku a zmiernenie dôsledkov.

 • Desaťročie boja proti terorizmu

  Zahraničie a bezpečnosť 28-09-2011

  Udalosti z 11. septembra 2001 odhalili zraniteľnosť Západu voči teroristickým hrozbám. Následné útoky v Londýne a Madride ešte podčiarkli potrebu zlepšiť nástroje na boj proti tomuto fenoménu a zvýraznili nevyhnutnosť spolupráce medzi krajinami.

 • Priemyselná politika vo veku globalizácie

  Veda a inovácie 27-09-2011

  Medzi členskými štátmi panujú výrazné rozdiely v konkurencieschopnosti. Väčšie problémy zažívajú tie, ktoré trpia zrútením realitného sektora ako tie, čo počas hospodárskej krízy zasiahlo len spomalenie priemyselnej produkcie. Komisia v rámci stratégie Európa 2020 spustila iniciatívu Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorá má prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti krajín.

 • Dlhová kríza v eurozóne

  Ekonomika 08-08-2011

  Falšované štatistiky koncom roka 2009 odhalili holú pravdu stavu gréckej ekonomiky, nasledujúce mesiace krajinu priviedli na pokraj bankrotu. Dlhová kríza sa z Grécka začala šíriť aj do ďalších krajín a eurozóna stále hľadá riešenie dlhovej krízy.

 • Poľské predsedníctvo

  Budúcnosť EÚ 21-06-2011

  Kľúčovými prioritami nadchádzajúceho poľského predsedníctva v druhej polovici roku 2011 sú vydláždenie cesty pre uzavretie „ambicióznej dohody" o spoločnom rozpočte na obdobie rokov 2014 až 2020, energetická bezpečnosť a Východné partnerstvo EÚ. Poľskí predstavitelia zároveň využili všetky svoje páky na to, aby zabezpečili, že Európa zachová svoje politiky prerozdeľovania, vrátane regionálnej politiky, aj v časoch šetrenia.

 • Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

  Európa 2020 10-06-2011

  Prispôsobenie kvalifikácie pracovnej sily požiadavkám zamestnávateľov je kľúčové pre zlepšenie zamestnanosti, obnovu rastu a vyplnenie voľných pracovných miest v sektoroch, ktoré trpia nedostatkom pracovníkov – zdravotná starostlivosť, veda či zelená ekonomika.

 • Inovácia v Únii

  Veda a inovácie 25-05-2011

  Európa čelí škrtom v rozpočtoch, veľkým demografickým zmenám a zároveň silnejúcej konkurencii vo svete. Aby nezaostala, potrebuje inovovať výrobky služby, podnikanie, ale aj sociálne procesy a modely. Inovatívnosť sa preto stala základom hospodárskej stratégie Európa 2020.

 • Kto a ako rozhoduje v energetickej politike EÚ?

  Energetika 10-05-2011

  Európska únia zavádza ambicióznu energetickú politiku v snahe zlepšiť bezpečnosť dodávok a dosiahnuť svoje ciele v znižovaní emisií. Ako proces rozhodovania EÚ v otázkach súvisiacich s energetikou funguje? A akú úlohu hrá priemyselný sektor či záujmové skupiny?

 • Boj o práva spotrebiteľov v EÚ

  Podnikanie 19-04-2011

  Nová smernica o právach spotrebiteľov by mala priniesť viac istoty pri obchodovaní a lepšie chrániť najmä nakupujúcich prostredníctvom internetu. Európski politickí predstavitelia sa však nevedia dohodnúť na rozsahu direktívy.

 • Európska občianska inciatíva

  Budúcnosť EÚ 12-04-2011

  Európska občianska iniciatíva je popredným nástrojom priamej demokracie a prvá svojho druhu v nadnárodnom priestore. Zaviedla ju Lisabonská zmluva a využiteľná v praxi by mala byť od roku 2012.

 • Cloud computing: Právny hlavolam pre EÚ

  Informačná spoločnosť 28-02-2011

  Skladovanie a uschovávanie elektronických informácií na externých serveroch v rozsiahlych dátových centrách, ktoré sa nazýva aj výpočtové mračno (cloud computing), sa stáva čoraz populárnejším. Regulátorom však toto riešenie spôsobuje hlavybôl, keďže sú s tvorbou pravidiel pozadu a len pomaly sa im darí dobiehať inovácie v priemysle.

 • Erasmus pre mladých podnikateľov

  Podnikanie 21-02-2011

  Erasmus pre mladých podnikateľov je pilotným programom Európskej únie, ktorý začínajúcim podnikateľom umožňuje získať skúsenosti od podnikateľov z iných členských štátov. Európska komisia chce, aby sa stal permanentnou schémou, s väčším rozpočtom. Cieľom je čo najviac podporiť cezhraničný obchod.

 • Regionálna politika EÚ 2014- 2020

  Regionálny rozvoj 03-02-2011

  Kohézna politika, nazývaná aj regionálna politika Európskej únie vytvára rámec na financovanie širokého spektra projektov s cieľom podporiť hospodársky rast v členských štátoch Únie a zároveň vyrovnať rozdiely medzi 271 regiónmi EÚ, ktorých rozvoj nebol rovnomerný. Strategický rámec sa vytvára na sedem rokov.

 • Digitálna agenda EÚ

  Špeciál | Veda a inovácie 21-01-2011

  Vysokorýchlostný internet pre všetkých - a aj v mobilných telefónoch - či nižšie ceny pre spotrebiteľov sú hlavnými cieľmi Digitálnej agendy z dielne Európskej komisie. EÚ chce občanom a firmám v EÚ zabezpečiť vyššiu pripojiteľnosť a využívanie IKT vo všetkých oblastiach života.

 • Efektívne využitie vody: záchrana modrého zlata

  Životné prostredie 11-01-2011

  Európska komisia plánuje opatrenia na riadenie využitia vody, so zvláštnym dôrazom na šetrenie v poľnohospodárstve, budovách a priemyselných procesoch.

 • Maďarské predsedníctvo

  Budúcnosť EÚ 23-12-2010

  Maďarsko sa stane 1.januára 2011 predsedníckou krajinou Európskej únie. Hlavnými témami, ktorými sa bude v tom čase EÚ zaoberať, sú rozpočet, poľnohospodárska politika, či hospodárske spravovanie v eurozóne.