Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Štátny radca

  • Kdekoľvek

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania

VK/2017/3286

 

Služobný úrad

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Sídlo služobného úradu

Dobrovičova – BA 116/12
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81266

 

Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie

 

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Počet obsadzovaných miest

1

 

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar

Samostatné oddelenie spracovania dreva

 

Odbor štátnej služby

2.10 – Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka

 

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

štátny radca

 

Vedúci štátny zamestnanec

Nie

 

Druh štátnej služby

stála štátna služba

 

Najnáročnejšia činnosť

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy na úrovni ministerstva. Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva. Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva. Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni ministerstva.

 

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

– tvorba štátnej lesníckej politiky na úrovni ministerstva v oblasti spracovania a využitia dreva a dendromasy, – koncepčná činnosť a príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívnych opatrení v oblasti spracovania dreva a využitia dendromasy, vrátane zamerania na ekonomiku a ekonomické nástroje, – koordinácia činností vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov, spracovateľov dreva, celulózo-papierenského priemyslu, nábytkárskeho priemyslu a komplexného využitia dendromasy, – spolupráca s dotknutými orgánmi štátnej správy, vlastníkmi, správcami a obhospodarovateľmi lesov, spracovateľmi dreva a obchodníkmi, – prípravu a tvorbu štátnej lesníckej politiky v oblasti nástrojov komplexného využitia dendromasy, – zabezpečenie štatistických zisťovaní a ich zmien v oblasti spracovania dreva, – vypracovávanie koncepčných materiálov alebo ich častí v oblasti komplexného využitia dendromasy, s návrhmi opatrení na zlepšenie spracovania a využitia dreva, – usmerňovanie a koordinácia organizácií v oblasti spracovania dreva a možností využívania podporných finančných nástrojov pri komplexnom využívaní dendromasy, – analýza súčasného stavu a tvorba návrhov postupov a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ich častí v oblasti komplexného využitia dendromasy, – zastupovanie SR v orgánoch EÚ riešiacich problematiku spracovania dreva, – tvorba podkladov a materiálov pre oblasť spracovania dreva na rokovania orgánov EÚ, – spolupráca s dotknutými orgánmi štátnej správy a príprava zákona k implementácii nariadenia EÚ – kontrola operátorov, obchodníkov a monitorovacích organizácií v oblasti implementácie EUTR, – spolupráca na príprave návrhov vedecko-technických projektov a štátnych rezortných grantov na úseku výskumu racionálneho využívania dreva, návrhy a rámcové podklady na tvorbu projektov a programov s medzinárodnou účasťou, – pri uplatňovaní licenčného systému FLEGT spolupracuje s licenčnými orgánmi partnerských krajín, orgánmi zodpovednými za monitorovanie fungovania licenčného systému a orgánmi colnej správy, spolupráca s výkonným orgánom v SR, – vyhodnocovanie ZSC a predkladanie návrhov na realizáciu záverov z nich, – sledovanie, analýza a vyhodnocovanie vývoja legislatívy EÚ a spracovania dreva členských krajín EÚ – na ich základe tvorba návrhov spôsobu ich využitia v spracovaní dreva SR, – usmerňovanie a koordinácia využitia nástrojov podpornej politiky EÚ v oblasti spracovania dreva, – príprava a tvorba štátnej lesníckej politiky v oblasti spracovania dreva, koordinovanie systému ekonomických a finančných väzieb spracovania dreva na finančné nástroje ostatných rezortov a Európskych spoločenstiev, – finančné a ekonomické operácie súvisiace so zabezpečovaním úloh samostatného oddelenia, – vypracovanie, usmerňovanie, riadenie a dozor pri spracovaní koncepčných materiálov, – analyzovanie ekonomiky komplexného využitia dendromasy, zisťovanie stavu a vplyvu jednotlivých ekonomických nástrojov na celkovú efektívnosť, výkonnosť uvedeného odvetvia, – analyzovanie súčasného stavu štátnej podpory a spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a návrh zmien v ďalšom období, – spolupráca pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z členstva v OECD, WTO, FLEGT, – zastupuje ministerstvo pri rokovaniach o problematike ťažby dreva, racionálneho využívania a spracovania dreva vrátane využívania drevnej biomasy, výroby produktov z dreva, výroby celulózy a papiera a podpory využívania týchto produktov na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Dobrovičova – BA 116/12
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81266

 

 

Profil uchádzača

Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

 

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie

 

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Nie

 

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie

 

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Nie

 

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa

 

Ďalšie požiadavky

Znalosť zákonov: Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov; Zákon č. 453/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; Vyhláška MPRV SR č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva; Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

Zoznam požadovaných dokumentov

  1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
  2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
  3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
  4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
  5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

 

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

  • v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

  • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania

06.12.2017

 

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

12.12.2017

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Osobný úrad MPRV SR Dobrovičova – BA 116/12 81266

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

10.01.2018

 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 Bratislava

 

Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť

 

 

Kontaktná osoba

Meno

Mgr. Miroslav Rafaj

 

Telefónne číslo

+421259266295

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania