22 pracovných pozícií na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP SR) – stála štátna služba

 • Kdekoľvek

Hlavný štátny radca – sekcia vôd, odbor strategického vodného plánovania

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: sekcia vôd, odbor strategického vodného plánovania
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koordinovanie celoštátnych
a medzištátnych dokumentov v oblasti štátnej vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky
s vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy súvisiacich odborov a smerov
s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov a medzinárodných dokumentov v oblasti vôd. Príprava a presadzovanie programov štátnej vodohospodárskej politiky, spolupráca na jej harmonizácií s relevantnými európskymi právnymi predpismi. Spolupráca a usmerňovanie prác na implementácií rámcovej smernice o vode a aktualizácií plánov manažmentu povodí SR. Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z gestorstva hodnotenia určených prvkov programového rozpočtovania. Zabezpečuje spoluprácu pri úlohách zameraných na transpozíciu
a implementáciu smerníc EÚ. Na základe nominácie, alebo poverenia nadriadeným pracovníkom je gestorom, alebo koordinátorom aktivít súvisiacich s medzinárodnou spoluprácou. Zabezpečuje prenos aktuálnych informácií na národnú úroveň v rámci ministerstva, dotknutých rezortných inštitúcií
a príslušných pracovných skupín na národnej úrovni.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť. Znalosť legislatívy v príslušnom odbore štátnej správy.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov :

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 • kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Termín a miesto na podanie žiadosti: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu (do 10. júna 2017) zhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Osobný úrad, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 595623 69
Číslo výberu (označiť na obálke a žiadosti): mzp/63V/2017
Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Hlavný štátny radca – sekcia vôd, odbor strategického vodného plánovania

Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: sekcia vôd, odbor strategického vodného plánovania
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koordinovanie celoštátnych
a medzištátnych dokumentov v oblasti štátnej vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky
s vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy súvisiacich odborov
a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov a medzinárodných dokumentov v oblasti vôd. Príprava
a presadzovanie programov štátnej vodohospodárskej politiky, spolupráca na jej harmonizácií s relevantnými európskymi právnymi predpismi. Spolupráca a usmerňovanie prác na implementácií rámcovej smernice o vode a aktualizácií plánov manažmentu povodí SR. Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z gestorstva hodnotenia určených prvkov programového rozpočtovania. Zabezpečuje spoluprácu pri úlohách zameraných na transpozíciu a implementáciu smerníc EÚ. Zabezpečuje práce súvisiace s medzinárodnými dohovormi, protokolmi a stratégiami v oblasti vôd. Na základe nominácie, alebo poverenia nadriadeným pracovníkom je gestorom, alebo koordinátorom aktivít súvisiacich s medzinárodnou spoluprácou. Zabezpečuje prenos aktuálnych informácií na národnú úroveň v rámci ministerstva, dotknutých rezortných inštitúcií a príslušných pracovných skupín na národnej úrovni.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť. Znalosť legislatívy v príslušnom odbore štátnej správy.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk, úroveň C1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov :

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 • kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Termín a miesto na podanie žiadosti: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 10. júna 2017) zhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Osobný úrad, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 595623 69
Číslo výberu (označiť na obálke a žiadosti): mzp/64V/2017
Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Hlavný štátny radca – sekci vôd, odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami

Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: sekcia vôd, odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Kontrolná činnosť s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva v oblasti manažmentu povodí, správy vodných tokov, manažmentu povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami.
Zabezpečovať kontrolu a metodické usmerňovanie činností orgánov ochrany pred povodňami; vypracúvania, postupu schvaľovania a aktualizácie povodňových plánov; vykonávania preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a prípravy na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác. Zabezpečovať kontrolu vykonávania predpovednej povodňovej služby.
Zabezpečovať metodické usmerňovanie, v súčinnosti s ministerstvom vnútra, odbornej prípravy orgánov ochrany pred povodňami a organizovanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva. Koordinovať celoštátny alebo medzištátny systém, v oblasti manažmentu povodí, správy vodných tokov, manažmentu povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami
na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia
s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Zabezpečovať evidenciu vodných tokov a ich povodí. Spracovávať podklady k rozhodovacej činnosti o tom, či správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku možno previesť do správy inej štátnej organizácie. Spolupracovať pri zabezpečovaní ustanovenia obsahu povodňového plánu. Spracovávať podklady k schvaľovaniu vodných stavov a prietokov zodpovedajúcim stupňom povodňovej aktivity. Spolupracovať pri zabezpečovaní agendy k schvaľovaniu štatútov krajských povodňových komisií; vodných stavov a prietokov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity; povodňových plánov kraja; povodňových plánov zabezpečovacích prác správcu vodohospodársky významných vodných tokov; štatútov krajských povodňových komisií, ktorý vypracúva Okresný úrad v sídle kraja a ktorý obsahuje úlohy krajskej povodňovej komisie, jej technického štábu
a zásad rokovania. Tvorba zákonov na úseku manažmentu povodí, správy vodných tokov, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami na úrovni ministerstva. Zúčastňovať sa aktivít súvisiacich s medzinárodnou multilaterálnou a bilaterálnou spoluprácou na základe nominácie alebo poverenia nadriadeným pracovníkom. Vypracovávať odborné podklady pre stanoviská k materiálom predkladaným
na rokovanie porád vedenia ministerstva, vlády SR a NR SR. Vykonávať ďalšie úlohy, v rámci manažmentu povodí, správy vodných tokov, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, uložené riaditeľom odboru.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znalosť legislatívy v príslušnom odbore štátnej správy, v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, najmä zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť a komunikačné zručnosti.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov :

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 • kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Termín a miesto na podanie žiadosti: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 10. júna 2017) zhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Osobný úrad, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 595623 69
Číslo výberu (označiť na obálke a žiadosti): mzp/65V/2017

 

Hlavný štátny radca – sekcia vôd, odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: sekcia vôd, odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva. Zabezpečovať spoluprácu pri úlohách zameraných na transpozíciu a implementáciu smerníc EÚ v oblasti vôd s dôrazom na manažment povodí, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami. Zabezpečovať práce súvisiace s medzinárodnými dohovormi, protokolmi a stratégiami v oblasti vôd s dôrazom na manažment povodí, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami. Zúčastňovať sa aktivít súvisiacich s medzinárodnou multilaterálnou a bilaterálnou spoluprácou na základe nominácie alebo poverenia nadriadeným pracovníkom. Koordinovať a zabezpečovať prenos aktuálnych informácií na národnú úroveň v rámci ministerstva, dotknutých rezortných inštitúcií a príslušných pracovných skupín na národnej úrovni. Zabezpečovať prípravu podkladov vyplývajúcich z požiadaviek medzinárodnej spolupráce a vypracovávať podklady, stanoviská a pozície SR na medzinárodné rokovania z pohľadu národných záujmov a špecifík, ktorú prezentuje po odsúhlasení vedúcim štátnym zamestnancom. Zabezpečovať prípravu podkladov pre tvorbu koncepčných a plánovacích dokumentov štátnej vodohospodárskej politiky SR s dôrazom na manažment povodí, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami najmä z pohľadu aplikácie najnovších trendov a požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych predpisov a usmernení EÚ. Vypracovávať odborné podklady pre stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie porád vedenia ministerstva, vlády SR a NR SR. Metodicky riadiť a usmerňovať činnosti na projektoch riešených v gescii odboru, zameraných najmä na manažment povodí, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami. Vykonávať ďalšie úlohy, v rámci manažmentu povodí, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, uložené riaditeľom odboru.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Znalosť legislatívy v príslušnom odbore štátnej správy, v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňového rizika, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, najmä zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť a komunikačné zručnosti.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk – úroveň B stredne pokročilý
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov :

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 • kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho (anglického) jazyka na požadovanej úrovni,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Termín a miesto na podanie žiadosti: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 10. júna 2017) zhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Osobný úrad, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 595623 69
Číslo výberu (označiť na obálke a žiadosti): mzp/66V/2017

 

Hlavný štátny radca – životné prostredie, oblasť zmeny klímy

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta:
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba, posudzovanie, rozpracovanie a presadzovanie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti zmeny klímy a adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Príprava stratégie, pozícií SR a právnych nástrojov pre oblasť zmeny klímy a adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na základe analýzy právnych a medzinárodnopolitických aspektov danej problematiky. Spolupráca pri tvorbe štátnej politiky v oblasti zmeny klímy a adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo väzbe na medzinárodné dohovory a záväzky SR, vrátane návrhu politík a opatrení na plnenie cieľov v oblasti tejto adaptácie s prihliadnutím na sektorálne väzby na adaptačný proces. Transpozícia právnych predpisov EÚ a tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov SR pre danú oblasť. Presadzovanie cieľov v oblasti zmeny klímy a adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v komisiách, výboroch alebo pracovných skupinách zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ, Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, OECD a i. a na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Príprava podkladov k rámcovým pozíciám, inštrukciám a mandátom pre rozhodovacie procesy v EÚ, operatívna príprava stanovísk a podkladov pre relevantné inštitúcie štátnej a verejnej správy SR.
Organizačný útvar: Odbor politiky zmeny klímy, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti:
Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Znalosť Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, jeho Kjótskeho protokolu, Parížskej dohody o zmene klímy.
Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, znalosť a aktívne využívanie programov MS Office, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť a precíznosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk B1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do .10. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/73V/2017

 

Hlavný štátny radca – životné prostredie, oblasť zmeny klímy

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta:
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba, posudzovanie, rozpracovanie
a presadzovanie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti zmeny klímy a financovania v problematike zmeny klímy na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Príprava pozícií a analýz SR so zameraním na generovanie a využívanie finančných zdrojov pri podpore mitigačných a adaptačných opatrení v nadväznosti na politiku a rozhodovacie procesy Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, v EÚ a vo väzbe na širší medzinárodný kontext danej problematiky. Spolupráca pri tvorbe štátnej politiky v oblasti financovania v problematike zmeny klímy vo väzbe na medzinárodné dohovory a záväzky SR. Presadzovanie cieľov v oblasti zmeny financovania v problematike zmeny klímy v komisiách, výboroch alebo pracovných skupinách zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ, Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, OECD a i. a na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Príprava podkladov k rámcovým pozíciám, inštrukciám
a mandátom pre rozhodovacie procesy v EÚ, operatívna príprava stanovísk a podkladov pre relevantné inštitúcie štátnej a verejnej správy SR.
Organizačný útvar: Odbor politiky zmeny klímy, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti:
Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Znalosť Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, jeho Kjótskeho protokolu, Parížskej dohody o zmene klímy, medzinárodných finančných mechanizmov v problematike zmeny klímy.
Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, znalosť a aktívne využívanie programov MS Office, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť a precíznosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk B1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do .10. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/74V/2017

 

Hlavný štátny radca – odbor stratégie IKT

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Bratislava, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná štátnozamestnanecké miesto: hlavný štátny radca
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Organizačný útvar: odbor stratégie IKT
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva. Tvorba a implementácie kybernetickej bezpečnostnej politiky v rámci MŽP. Monitoring a kontrola dodržiavania kybernetickej bezpečnostnej politiky v rámci MŽP. Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva. Príprava implementácie stratégie informačnej/kybernetickej bezpečnosti rezortu MŽP. Spolupráca pri implementácii projektov zavadzajúcich nové informačné systémy v rezorte ministerstva financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu a pri implementácií projektov zavádzajúcich nové informačné systémy v rezorte ministerstva financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu a spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov. Spolupracuje na príprave procesu verejných obstarávaní v oblasti informačného systému rezortu ministerstva.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti a schopnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona číslo 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Počítačové znalosti – používateľ, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – stredne pokročilý, Microsoft PowerPoint – stredne pokročilý, Internet (e-mail, www) – pokročilý, znalosť národnej koncepcie ISVS, znalosť systému financovania operačných programov výhoda . Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, schopnosť tímovej spolupráce, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, riadiace schopnosti, schopnosť prijímať a vydávať rozhodnutia, pragmatický postoj k úlohám.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Bezpečnostná previerka III. stupňa podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, stupeň utajenia („T“ – v plnom rozsahu, bezpečnostnú previerku bude musieť absolvovať úspešný uchádzač po výberovom konaní.).
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom. Analytické, koncepčné a strategické myslenie.
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Termín a miesto na podanie žiadosti: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu. (do 10. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Osobný úrad, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 595623 69
Číslo výberu (označiť na obálke a žiadosti): mzp/77V/2017/VK

 

Hlavný štátny radca – odbor financií, rezortný rozpočet

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.02. Financie
Organizačný útvar: odbor rezortného rozpočtu, sekcia ekonomiky
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná činnosť a koordinácia celoštátneho systému rozpočtovania v rezorte životného prostredia, finančné riadenie projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie, v rámci ktorých je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prijímateľom nenávratného finančného príspevku. Realizácia žiadostí o platby v centrálnom informačnom systéme ITMS2014+, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014 – 2020, vrátane prípravy podkladov ku žiadostiam, spolupráce s dotknutými organizačnými útvarmi MŽP SR (gestormi projektov) a archivácie dokumentácie k projektom. Spolupráca na príprave návrhu rozpočtu kapitoly v rámci platnej programovej štruktúry, spolupráca na príprave rozpisu schváleného rozpočtu pre ústredný orgán, platobnú jednotku a organizácie v pôsobnosti MŽP SR prostredníctvom Rozpočtového informačného systému (Rozpočtový IS). Vypracovávanie žiadostí o úpravy rozpočtu, vykonávanie úprav rozpočtu v Rozpočtovom IS a príprava podkladov k rozpočtovým úpravám. Sledovanie a analýza čerpania výdavkov v ekonomickom informačnom systéme, a to predovšetkým vo vzťahu k jednotlivým projektom na úrovni zákaziek a grantov. Spolupráca a vykonávanie prác v súvislosti so zostavovaním záverečného účtu kapitoly, predovšetkým za oblasť prostriedkov z fondov EÚ.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Koncepčná činnosť a koordinovanie celoštátneho systému rozpočtovania v rezorte životného prostredia, pričom plnenie činností je spojené s čerpaním prostriedkov Európskej únie. Tvorba rozpočtovej politiky na úrovni ministerstva. Vykonáva finančné riadenie projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie, v rámci ktorých je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce a vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Ovládanie práce s PC, základy WORD, EXCEL, ovládanie práce v EIS SAP a Rozpočtovom informačnom systéme vítaná.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 10. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/82V/2017

 

Hlavný štátny radca – odbor financií, rezortný rozpočet

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.02. Financie
Organizačný útvar: odbor rezortného rozpočtu, sekcia ekonomiky
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: V rámci tvorby štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti a tvorby pozičných dokumentov na úrovni ministerstva štátny zamestnanec vypracováva a pripravuje návrh rozpočtu kapitoly MŽP SR a návrh záverečného účtu kapitoly za jednotlivé rozpočtové obdobia. V rámci koncepčnej činnosti a koordinovania celoštátneho systému rozpočtovania v rezorte životného prostredia štátny zamestnanec pripravuje finančné analýzy, reporty a prognózy hospodárenia organizácií v pôsobnosti ministerstva. Interpretuje a prezentuje riešenia vyplývajúce z analýz a pripravuje odporúčania pre finančný manažment organizácií vo väzbe na rozpočtovú politiku rezortu. Pripravuje stanoviská k návrhom plánov hlavných úloh organizácií a plánom hospodárenia štátnych podnikov predovšetkým za oblasť finančného zabezpečenia činností zo štátneho rozpočtu. Vypracováva analýzy výdavkov organizácií a porovnávanie plánovaných výdavkov s aktuálnym stavom, spolupracuje s odborom účtovníctva v oblasti účtovného výkazníctva organizácií ako účtovných jednotiek. Spolupracuje na rozpise schváleného rozpočtu, a to predovšetkým pre organizácie v pôsobnosti MŽP SR. Pripravuje stanoviská k požiadavkám organizácií na dofinancovanie činností zo štátneho rozpočtu, vypracováva podklady k úpravám rozpočtu organizácií v pôsobnosti ministerstva, čím vytvára podmienky pre čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu a vo vybraných prípadoch aj prostriedkov Európskej únie a na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Metodicky usmerňuje organizácie v pôsobnosti MŽP SR v oblasti svojej činnosti. Koordinuje, riadi a vykonáva práce v súvislosti so zostavovaním záverečného účtu kapitoly v rozsahu svojej činnosti.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce a vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Ovládanie práce s PC, základy WORD, EXCEL, ovládanie práce v EIS SAP a Rozpočtovom informačnom systéme vítaná.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 10. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/83V/2017

 

Hlavný štátny radca – riadenie štátnej služby

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.01 – Riadenie štátnej služby
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Koncepčná činnosť v oblasti koordinácie štátnej správy v pôsobnosti ministerstva. Tvorba zákonov a interných aktov riadenia ministerstva a formálno-právne posudzovanie interných aktov riadenia ministerstva a právnických osôb v pôsobnosti ministerstva. Zabezpečovanie medzirezortného pripomienkového konania a interného pripomienkového konania. Formálno-právne posudzovanie zriaďovacích listín a štatútov príspevkových organizácií, rozpočtovej organizácie a štátneho účelového fondu rezortu životného prostredia. Formálno -právne posudzovanie zakladacích listín štátnych podnikov. Zabezpečovanie administratívno-technických a podporných činností pre riadiaci orgán v rámci implementácie OP ŽP a OP KŽP.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba zákonov na úrovni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni ministerstva.
Organizačný útvar: odbor koordinácie štátnej správy
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona o štátnej službe, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky.
Spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, flexibilita. Ovládanie práce s PC, plnenie úloh v stanovenom termíne, presnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 15.6.2017. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia
SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/79V/2017

 

Odborný radca – riadenie štátnej služby

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: odborný radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.01 – Riadenie štátnej služby
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Vykonávanie odborných činností na úseku koordinácie činnosti odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov v súlade so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vedenie štatistického prehľadu počtu výkonov jednotlivých odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov v rámci Slovenskej republiky. Zabezpečovanie interného pripomienkového konania. Formálno – právne posudzovanie interných aktov riadenia ministerstva a usmernení pre odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov, vrátane zabezpečovania ich vydania v operatívnom pokyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby.
Organizačný útvar: odbor koordinácie štátnej správy
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona o štátnej službe, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky.
Spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, flexibilita. Ovládanie práce s PC, plnenie úloh v stanovenom termíne, presnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 15.6.2017. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/81V/2017

 

Štátny radca – odbor sťažností a petícií

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: , 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: štátny radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Organizačný útvar: odbor sťažností a petícií
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Kontrolná činnosť a vybavovanie sťažností a petícií na úrovni ministerstva a v rezorte. Koordinovanie častí zložitých systémov na úrovni ministerstva s väzbami na ďalšie systémy iných odborov a smerov.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Plnenie úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona o kontrole v štátnej správe, zákona o sťažnostiach a zákona o petičnom práve. Príprava, organizovanie, koordinácia, vedenie a výkon kontroly podľa zákona o kontrole v štátnej správe v celom rezorte. Prešetrovanie a vybavovanie sťažností a petícií na úrovni ministerstva a rezortu a vybavovanie ostatných podaní fyzických a právnických osôb pridelených odboru. Zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov a uznesení vlády SR v oblasti prevencie kriminality, boja proti korupcii a koordinácia plnenia týchto úloh na úrovni ministerstva a rezortu. Vedenie a zodpovednosť za evidenciu dokumentov v oblasti kontroly podľa zákona o kontrole štátnej správe a podľa zákona o sťažnostiach a zákona o petičnom práve. Koordinovanie systému vnútornej kontroly podľa zákona o kontrole v štátnej správe a jeho metodické usmerňovanie na úrovni ministerstva a na úrovni právnických osôb v pôsobnosti ministerstva. Participácia na tvorbe a pripomienkovaní právnych predpisov v oblasti kontroly, sťažností a petícií.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ovládanie práce s PC, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, dôslednosť a precíznosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z.z.,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 10. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti):mzp/80V/2017

 

Hlavný štátny radca – životné prostredie, prierezové činnosti

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 životné prostredie
Organizačný útvar: odbor prierezových činností
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Tvorba štátnej environmentálnej politiky a udržateľného rozvoja v oblasti životného prostredia, plnenia zámerov a požiadaviek medzinárodných organizácii a ich priemet na národnú úroveň. Spolupráca pri tvorbe a napĺňaní príslušných databáz indikátorov (zeleného rastu, sektorov či iných indikátorov ŽP a TUR), ich sledovania, vyhodnocovania, komparácie a kategorizácie za účelom ich ďalšieho poskytovania a využitia pri hodnotení stavu a vývoja, ako súčasti koordinácie MŽP SR a jeho odborných útvarov. Vypracúvanie a vyhodnocovanie plnenia akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy z hľadiska životného prostredia. Spolupráca s Radou pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a s medzirezortnou pracovnou skupinou pre koordináciu činnosti ministerstiev pri poskytovaní podpory najmenej rozvinutým okresom. Koordinácia implementácie a vyhodnocovania Národnej stratégie regionálneho rozvoja a zastúpenia rezortu v medzirezortnej komisii miestnej a regionálnej kultúry.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prehľad o environmentálnej politike SR a EÚ, znalosť nariadenia EP a R (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ, zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov a znalosť súvisiacich právnych predpisov, znalosť princípov zeleného verejného obstarávania. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický stupeň B1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
 • čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(10. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/78V/2017

 

Štátny radca – odbor odpadového hospodárstva

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: štátny radca odbor odpadového hospodárstva
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úseku odpadového hospodárstva. Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni ministerstva v oblasti odpadového hospodárstva. Účasť na rozhodovacích procesoch vykonávaných v danej oblasti na úrovni ministerstva. Koncepčné a metodické činnosti na úrovni ministerstva v oblasti skládok odpadov, vozidiel a starých vozidiel a biologicky rozložiteľných odpadov.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Koordinácia výkonu štátneho dozoru a účasť na rozhodovacích procesoch vykonávaných v pôsobnosti MŽP SR v oblasti skládok odpadov, vozidiel a starých vozidiel a biologicky rozložiteľných odpadov. Zabezpečovanie plnenia úloh zahraničných a domácich aktivít vo vzťahu k agende súvisiacej so skládkami odpadov, vozidlami a starými vozidlami a biologicky rozložiteľnými odpadmi. Spracovanie podkladov a tvorba vykonávacích predpisov. Metodické usmerňovanie priamo riadených orgánov a inštitúcií . Tvorba usmernení k uvedenej problematike. Spracovávanie výkladových stanovísk. Plnenie úlohy kontaktnej osoby a korešpondenta, zodpovedného za informovanie a poučenie osôb alebo podnikov, žiadajúcich informácie týkajúce sa zákona o odpadoch a vyhlášok k zákonu o odpadoch. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s odpadovým hospodárstvom podľa pokynov priameho nadriadeného a osoby poverenej priamym nadriadeným.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona číslo 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch, Vyhláška MŽP SR 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhláška MŽP SR 365/2015 z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a znalosť legislatívy príslušnej k zameraniu organizačného útvaru. Organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť,
Požiadavka ovládania cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom realizácie výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 10. júna 2017).(Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 02/59562369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/57V/2017

 

Štátny radca – odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: štátny radca odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Koncepčná činnosť, koordinačná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a realizácia rozvoja štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni ministerstva aj na medzinárodnej úrovni.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Zabezpečenie úloh v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie vrátane medzinárodných záväzkov v tejto oblasti na základe zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a kompetenčného zákona. Koordinácia činnosti odborov starostlivosti o životné prostredie v rámci Okresných úradov v sídle kraja a Okresných úradov. Preverovanie projektov predkladaných v rámci žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo zdrojov EÚ v programovacom období 2015 – 2020. Samostatná činnosť na MŽP SR v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Účasť na tvorbe koncepcií európskych štruktúr v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tvorba koncepcie aproximácie práva k právu ES v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona číslo 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch, Vyhláška MŽP SR 113/2006 Z .z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť,
Požiadavka ovládania cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom realizácie výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 10. júna 2017).Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 02/59562369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/84V/2017

 

Hlavný štátny radca – odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Tvorba štátnej politiky, koncepcií, zákonov a iných právnych predpisov v ústrednom orgáne štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Tvorba zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií. Koordinácia a plnenie úloh a činností súvisiacich pre Slovenskú republiku z Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií na štátnej a medzištátnej úrovni. Vykonávanie funkcie kompetentného orgánu v zmysle Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií. Vykonávanie funkcie celoštátneho kontaktného miesta pre poskytovanie databázových údajov v zmysle smernice SEVESO III orgánom Európskej únie. Zastupovanie Slovenskej republiky na zasadnutiach pracovných skupín Rady Európskej únie, Európskej komisie a OSN v oblasti priemyselnej bezpečnosti. Koordinácia činností v oblasti radiačného monitoringu životného prostredia na celoštátnej úrovni, spolupráca s SHMÚ a ďalšími relevantnými organizáciami v oblasti monitoringu rádioaktivity a koordinácia zahraničnej spolupráce v tejto oblasti.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť,
Požiadavka ovládania cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom realizácie výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 10. júna 2017).(Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 02/59562369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/85V/2017

 

Štátny radca – odbor odpadového hospodárstva

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: štátny radca odbor odpadového hospodárstva
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni ministerstva v oblasti odpadového hospodárstva. Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov pre oblasť odpadového hospodárstva na úrovni ministerstva. Zabezpečenie súčinnosti a spolupráce odboru odpadového hospodárstva s ostatnými odbormi ministerstva pri plnení úloh ministerstva. Koordinácia štátneho dozoru a účasť na rozhodovacích procesoch vykonávaných v pôsobnosti MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Spracovanie agendy súvisiacej s Rámcovou smernicou o odpadoch, odpadmi z elektrických a elektronických zariadení, odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.
Plnenie úlohy kontaktnej osoby a korešpondenta, zodpovedného za informovanie a poučenie osôb alebo podnikov, žiadajúcich informácie týkajúce sa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vo zverenej v oblasti. Podávanie výkladu k metodickým usmerneniam, sledovanie účinnosti metodických usmernení vrátane tvorby korekcií. Príprava stanovísk k materiálom v rámci pripomienkového konania vo zverenej oblasti. Podľa pokynov nadriadeného vykonáva a plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre ministerstvo v oblasti vyplývajúcej pre odbor z organizačného poriadku.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Koordinácia výkonu štátneho dozoru v oblasti odpadového hospodárstva. Zabezpečovanie agendy súvisiacej s koordináciou a stanoviskami SR k návrhom EÚ smerníc v oblasti nakladania s odpadmi.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona číslo 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch, vyhláška MŽP SR 371/2015 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a znalosť legislatívy príslušnej k zameraniu organizačného útvaru. Organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť,
Požiadavka ovládania cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom realizácie výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 11. júna 2017).(Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 02/59562369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/99V/2017

 

Hlavný štátny radca – odbor politiky ŽP, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20životné prostredie
Organizačný útvar: odbor politiky životného prostredia, sekcia environmentálnej politiky, EU a medzinárodných vzťahov.
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Tvorba štátnej environmentálnej politiky v oblasti obehového hospodárstva, rozpracovanie medzinárodných záväzkov SR na národnej úrovni, najmä v oblasti uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky: environmentálnych technológií a ekoinovácií a environmentálneho manažérstva v rozsahu nariadenia EP a R (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prehľad o environmentálnej politike SR a EÚ, znalosť nariadenia EP a R (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ, zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov a znalosť súvisiacich právnych predpisov, znalosť princípov zeleného verejného obstarávania. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický stupeň B2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
– čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 11. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/98V/2017

 

Hlavný štátny radca – odbor medzinárodnej spolupráce

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Vykonávanie priebežnej kontroly realizácie projektov financovaných z prostriedkov EÚ apriebežnej finančnej kontroly vybranej finančnej operácie alebo jej časti v rámci projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Výkon kontroly dodržiavania usmernení certifikačného orgánu, orgánu auditu, metodických pokynov a výkladov centrálneho koordinačného orgánu, dodržiavania postupov zadefinovaných v riadiacej dokumentácii týkajúcej sa čerpania prostriedkov EÚ. Výkon kontroly dodržiavania právomocí prenesených na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v zmysle splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu. Spracovávanie návrhov plánov a hodnotenia kontrolných činností, návrhov na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku identifikovaných v rámci výkonu kontroly. Vypracovávanie a dodržiavanie interného manuálu procedúr oddelenia kontroly fondov EÚ, spolupráca s príslušnými útvarmi ministerstva.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Kontrolná činnosť, metodické usmerňovanie kontrolnej činnosti s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho
a medzištátneho systému a určovania zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ministerstva.
Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov, oddelenie kontroly fondov EÚ
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z.,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 11. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/93V/2017

 

Hlavný štátny radca – medzinárodná spolupráca

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov, odbor posudzovania projektov, oddelenie posudzovania projektov I.
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s administráciou projektov štrukturálnych operácií Operačného programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Podieľanie sa na príprave manuálov a systémov riadenia pre programové obdobia 2014 – 2020. Zabezpečovanie procesov prijímania a schvaľovania projektov a informovanie verejnosti o zahraničnej pomoci v pôsobnosti MŽP SR.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znalosť legislatívy týkajúcej sa čerpania prostriedkov EÚ. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC (užívateľ), pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 1 rok alebo 1,5 roka v obdobnej oblasti, znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov. Vítaná znalosť anglického jazyka.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
– kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená kópia,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 11. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/94V/2017

 

Hlavný štátny radca – odbor politiky ŽP, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: vonkajšie výberové konanie
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca, riaditeľ odboru politiky životného prostredia
Odbor štátnej služby: 2.20 životné prostredie
Organizačný útvar: odbor politiky životného prostredia, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta Tvorba štátnej politiky v oblasti implementácie environmentálnej politiky, environmentálneho piliera Agendy 2030, zeleného, obehového hospodárstva a ich presadzovanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Tvorba koncepčných a pozičných dokumentov v oblasti implementácie environmentálnej politiky, zeleného hospodárstva, environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a zhromažďovania a sprístupňovania informácií o životnom prostredí. Presadzovanie pozícií SR v pracovných skupinách a výboroch na úrovni OSN, Európskej komisie, Rady Európskej únie, OECD a ďalších medzinárodných organizácií zameraných na environmentálnu politiku, zelené a obehové hospodárstvo, racionálne využívanie zdrojov a udržateľnú spotrebu a výrobu. Riadi prípravu koncepčných materiálov, sleduje, zhromažďuje, analyzuje a spracúva informácie spojené s ich prípravou. Koordinuje úlohy súvisiace s organizačno-technickou prípravou podujatí v rámci environmentálnej politiky. Operatívna príprava stanovísk a podkladov pre partnerské inštitúcie (Úrad vlády SR, MZVaEZ SR, Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a pod.)
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Znalosť smerníc, nariadení, metodických pokynov, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou odboru. Riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk, stupeň B2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Bezpečnostná previerka podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, stupeň utajenia „V“ – vyhradené v plnom rozsahu US, okrem IV/2,3,5 (bezpečnostnú previerku bude musieť absolvovať úspešný uchádzač výberového konania).
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov :
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená kópia,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
Termín a miesto na podanie žiadosti: Do 10 dní odo dňa zverejnenia výberového konania
(do 11. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Osobný úrad, nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 5956 2369
Číslo výberového konania (označiť na obálke a žiadosti): mzp/20/2017/VK

 

21.Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátnyradca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva na celoštátnej úrovni. Koordinácia celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Vykonáva komplexné činnosti súvisiace s implementáciou projektov technickej pomoci v rámci Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, operačný program Životné prostredie a programov nadnárodnej spolupráce. Spolupracuje s organizačnými útvarmi sekcie pri príprave strategických dokumentov, manuálov, postupov, usmernení v oblasti technickej pomoci na úrovni RO, usmerňuje SORO v tejto oblasti. Vypracováva a zabezpečuje dodržiavanie príslušných častí interného manuálu/manuálu procedúr týkajúcich sa oblasti technickej pomoci, finančného riadenia a finančnej kontroly, nezrovnalostí a pod. pre projekty TP. Zabezpečuje proces uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vrátane dodatkov k zmluvám/rozhodnutiam a procesy zmenového konania projektov technickej pomoci. Vykonáva finančnú kontrolu projektov technickej pomoci v súlade s manuálom procedúr RO. Overovania postupov verejného obstarávania z hľadiska súladu s predmetom zmluvy o poskytnutí NFP. Zabezpečuje riešenie nezrovnalostí a ich vysporiadanie pre projekty technickej pomoci. Spracováva prehľady čerpania projektov, odhady očakávaných výdavkov projektov technickej pomoci, navrhuje opatrenia na zvýšenie resp. zmenu čerpania technickej pomoci. Zadáva požadované údaje v ITMS, spracováva výstupy ITMS v rozsahu svojej agendy. Spracováva podklady a vyjadrenia k auditom, kontrolám, certifikačným overovaniam a pod. Zabezpečuje uchovávanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti.
Organizačný útvar: oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, sekcia enviromentálnych programov a projektov
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Spoľahlivosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC – úroveň užívateľ, znalosť a aktívne využívanie programu MS Word, MS Excel, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť a precíznosť. Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 287/2012 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy a predpisov týkajúcej sa fondov EÚ.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 11.6.2017 ). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/59562369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/91V/2017

 

22. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva na celoštátnej úrovni. Koordinácia celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Vykonáva komplexné činnosti v oblasti verejného obstarávania Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, operačný program Životné prostredie, programy LIFE/LIFE+, programov nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce. Spolupracuje pri vypracovaní programovej a koncepčnej dokumentácie v oblasti verejného obstarávania projektov technickej pomoci operačných programov v gescii Ministerstva životného prostredia SR. Zabezpečuje vypracovanie riadiacej dokumentácie pre projekty technickej pomoci v oblasti verejného obstarávania v súlade s príslušnými programovými dokumentmi. Spolupracuje pri príprave strategických dokumentov, manuálov, postupov, usmernení v oblasti verejného obstarávania projektov technickej pomoci na úrovni Riadiaceho orgánu, usmerňuje sprostredkovateľské orgány a prijímateľov v tejto oblasti. Vypracováva a zabezpečuje dodržiavanie príslušných častí manuálu procedúr týkajúcich sa oblasti verejného obstarávania projektov technickej pomoci, vrátane finančnej kontroly, nezrovnalostí a pod. na úseku verejného obstarávania. Vykonáva kontrolu projektov v jednotlivých programoch v rámci procesov verejného obstarávania, vedie evidenciu vykonaných kontrol. Spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, ako aj EÚ v oblasti verejného obstarávania. Spolupracuje pri riešení nezrovnalostí a ich vysporiadanie pre projekty technickej pomoci v oblasti verejného obstarávania. Spracováva prehľady, odhady a ďalšiu podpornú dokumentáciu pre potreby riadiaceho orgánu za oblasť verejného obstarávania projektov technickej pomoci. Zadáva požadované údaje v ITMS, spracováva výstupy ITMS v rozsahu svojej agendy. Spracováva podklady a vyjadrenia k auditom, kontrolám, certifikačným overovaniam a pod. za oblasť verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci. Zabezpečuje uchovávanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC – úroveň užívateľ, znalosť a aktívne využívanie programu MS Excel, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť a precíznosť. Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 287/2012 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy týkajúcej sa fondov EÚ.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka na požadovanej úrovni,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 11. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú
do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/59562369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/92V/2017