MZVaEZ SR – Druhý európsky teritoriálny odbor

  • Kdekoľvek

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh štátnej služby:

štátna služba

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

druhý európsky teritoriálny odbor (2TEO)

Obsadzovaná funkcia:

štátny radca, PT9

Počet obsadzovaných miest:

1

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Termín nástupu:

ihneď

Hlavné úlohy: 

•    Tvorba štátnej politiky alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni MZVaEZ SR.
•    Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími
a vnútornými väzbami na ďalšie rozsiahle systémy  rôznych odborov a smerov
s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ SR.
•    Koncepčná činnosť v oblasti zahraničnej politiky.

Predpoklady

(1) základné predpoklady:
•    štátne občianstvo Slovenskej republiky (k dátumu podania prihlášky do výberového konania),
•    zdravotná spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe.

(2) kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
•    znalosť anglického jazyka na úrovni B2 – C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky,
•    znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 – B2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky,

(3) odborné znalosti:
•    znalosť zahraničnej politiky SR  s akcentom na bilaterálne vzťahy so susednými štátmi ale aj ostatnými európskymi štátmi,
•    znalosť aktuálnych priorít a smerovania európskych politík,
•    znalosť zahraničnej politiky SR vo Vyšehradskom formáte,
•    schopnosť koncepčnej práce pri spracúvaní a vyhodnocovaní zahraničnej politiky SR a určovaní cieľov politiky SR na medzinárodnej pôde (EÚ, NATO, OSN, OBSE, V4 a pod.),
•    schopnosť vypracúvať koncepčné a strategické materiály v oblasti zahraničnej politiky,
•    schopnosť spracovania informačných výstupov o otázkach zahraničnej politiky pre HOP a verejnosť,
•    základná znalosť zákona č. 151/2010 o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•    základná znalosť zákona č. 400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•    základná znalosť diplomatického protokolu,
•    ovládanie práce s počítačom v prostredí Windows.

(4) osobitné predpoklady:
•    od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Tajné“.

(5) osobné vlastnosti:
•    spoľahlivosť, flexibilita, analytické a kreatívne myslenie,
•    zmysel pre zodpovednosť,
•    iniciatívnosť pri navrhovaní riešení komplexných úloh,
•    zvládanie stresových situácií,
•    komunikatívnosť, nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch,
•    občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 7. marca 2016:
(1)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s presným označením čísla výberového konania),
(2)    motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
(3)    kópia diplomu o ukončení vysokej školy druhého stupňa (v prípade predloženia kópie vysokoškolského diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR),
(4)    aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
(5)    originál výpisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
(6)    čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o
•    pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
•    trvalom pobyte,
•    štátnom občianstve SR,
•    ovládaní štátneho jazyka – slovenského spisovného jazyka a aktívnej znalosti požadovaného cudzie jazyka v zmysle požiadavky tohto výberového konania,
•    zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,
(7)    písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1)    Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu:  (a) poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; (b) e-mailová adresa: osur@mzv.sk), a to najneskôr do 7. marca 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/02/29.
(2)    Do výberového konania budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady k uvedenému dátumu: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 7. marca 2016, alebo (b) dátum a čas elektronického odoslania, t. j. …. marca 2016 najneskôr do 23:59 hod.).
(3)    Ak uchádzač podá žiadosť do výberového konania elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania; v prípade jej nedoručenia nebude pripustený na písomnú časť výberového konania.
(4)    U každého pozvaného uchádzača bude overená aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu.
(5)    V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.
(6)    Konečné výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom nasledovne:
•    úspešný uchádzač bude informovaný oficiálnym listom generálneho riaditeľa osobného úradu MZVaEZ SR,
•    neúspešní uchádzači budú informovaní elektronickou cestou,
•    osobné materiály neúspešných uchádzačov budú komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzačom budú vrátené poštou len originály osobných dokumentov, resp. ich (ešte platné) overené kópie.
(7)    Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Ing. Ladislav Kostolný, tel. 02/5978 2115, email: ladislav.kostolny@mzv.sk), Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.