MZVaEZ SR – Odbor elektronizácie služieb a procesov (ESAP)

  • Kdekoľvek

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh štátnej služby:

štátna služba

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

odbor elektronizácie služieb a procesov (ESAP)

Obsadzovaná funkcia:

štátny radca, PT9

Počet obsadzovaných miest:

1

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Termín nástupu:

ihneď

Hlavné úlohy:

•    Koordinácia  logistického  a organizačného zabezpečenia  predsedníctva SR v Rade Európskej únie v 2. polroku 2016 (SK PRES) v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) a komplexného zaistenia bezpečnosti.
•    Koordinácia pracovných postupov vo vzťahu k organizačným útvarom MZVaEZ SR, a rovnako vo vzťahu k jednotlivým rezortom pri organizačnej príprave a výkone SK PRES.
•    Výkon činností pri technickom zabezpečení a správe IKT systémov, sledovanie časových, vecných  a finančných aspektov pri realizácií projektov  a aktivít súvisiacich so zabezpečením SK PRES v oblasti IKT a zaistenia bezpečnosti.

Predpoklady

(1) základné predpoklady:
•    štátne občianstvo Slovenskej republiky (k dátumu podania prihlášky do výberového konania),
•    zdravotná spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe.

(2) kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
•    znalosť anglického jazyka na úrovni B2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky.

(3) odborné znalosti:
•    znalosť zákona  č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e – Governmente),
•    znalosť výnosu o štandardoch ISVS č. 55/2014 Z. z.,
•    znalosť zákona č.  215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností,
•    MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook – pokročilý,
•    všeobecné znalosti v oblasti správy počítačov  a počítačových sietí
•    Základné znalosti  v oblasti fungovania inštitúcií EÚ.

(4) osobitné predpoklady:
•    od úspešného uchádzača sa bude  vyžadovať do 30 dní od prijatia oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Tajné“.

(5) osobné vlastnosti:
•    koordinačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, analytické a kreatívne myslenie,
•    zmysel pre zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme,
•    adaptibilita na náročnejšie pracovné prostredie a manažerské myslenie,
•    zvládanie stresových situácií, dobrý zdravotný stav,
•    nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch,
•    občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 7. marca 2016:
(1)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s presným označením čísla výberového konania),
(2)    motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
(3)    kópia diplomu o ukončení vysokej školy druhého stupňa (v prípade predloženia kópie vysokoškolského diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR),
(4)    aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
(5)    originál výpisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
(6)    čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o
•    pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
•    trvalom pobyte,
•    štátnom občianstve SR,
•    ovládaní štátneho jazyka – slovenského spisovného jazyka a aktívnej znalosti požadovaného cudzie jazyka v zmysle požiadavky tohto výberového konania,
•    zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,
(7)    písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1)    Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu:  (a) poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; (b) e-mailová adresa: osur@mzv.sk), a to najneskôr do 7. marca 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/02/31.
(2)    Do výberového konania budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady k uvedenému dátumu: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 7. marec 2016, alebo (b) dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 7. marca 2016 najneskôr do 23:59 hod.).
(3)    Ak uchádzač podá žiadosť do výberového konania elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania; v prípade jej nedoručenia nebude pripustený na písomnú časť výberového konania.
(4)    U každého pozvaného uchádzača bude overená aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu.
(5)    V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.
(6)    Konečné výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom nasledovne:
•    úspešný uchádzač bude informovaný oficiálnym listom generálneho riaditeľa osobného úradu MZVaEZ SR,
•    neúspešní uchádzači budú informovaní elektronickou cestou,
•    osobné materiály neúspešných uchádzačov budú komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzačom budú vrátené poštou len originály osobných dokumentov, resp. ich (ešte platné) overené kópie.
(7)    Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Ing. Ladislav Kostolný, tel. 02/5978 2115, email: ladislav.kostolny@mzv.sk), Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.