Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže: štátny radca

Názov www stránky Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Identifikátor výberového konania: VK/2018/3143

Služobný úrad: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Sídlo služobného úradu:

Špitálska 8
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81499

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Medzinárodnoprávne oddelenie, Referát právnej pomoci

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť: Koordinovanie celoštátneho systému alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych oborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Tvorba koncepcie rozvoja medzinárodnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine v oblastiach vymáhania výživného do cudziny a z cudziny, medzinárodných únosov detí a úpravy práva styku rodiča s dieťaťom podľa prideleného teritória a podľa pokynov vedúcej služobného úradu. Koordinovanie a usmerňovanie rozvojových programov Centra v oblasti vymáhania výživného v cudzine, medzinárodných únosov detí a úpravy práva styku rodiča s dieťaťom podľa prideleného teritória a podľa pokynov generálneho tajomníka služobného úradu, repatriácie. Odborné posúdenie odosielaných dokladov podľa medzinárodných zmlúv pre účely súdneho konania v SR a v cudzine. Prijatie všetkých koncepčných opatrení v konaní o návrat dieťaťa, ktoré bolo protiprávne premiestnení zo štátu obvyklého pobytu do SR podľa medzinárodnej zmluvy alebo Nariadenie EÚ. Konanie v rozsahu splnomocnení , včítane pokonávky , podávanie žalôb a dosiahnutia vymožiteľnosti práva podľa prideleného teritória a podľa pokynov generálneho tajomníka služobného úradu.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Špitálska 8
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81499

Profil uchádzača
Predpoklady:

– vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– ovládanie štátneho jazyka
– bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Študijný odbor: Právo

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)

Vyžaduje sa odborná prax: 1 rok

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokumentov
– Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
– Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
– Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
– Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
– Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
– v listinnej podobe: V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
– v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní: V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

– bez autentifikácie (bez použitia eID karty): V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
– po autentifikácii (s použitím eID karty): V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 15.05.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 31.05.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Špitálska 8, 81499 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 06/2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Špitálska 8, 814 99 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba
Meno: Mgr. Katarína Zetochová

Telefónne číslo: +421220463110

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.