Deloitte: Konzultant pre audit fondov EÚ

  • Kdekoľvek
Ponúkame výbornú príležitosť na odborný a osobný rozvoj, zaujímavú prácu na klientskych projektoch v mladom, dynamickom kolektíve a podporu pri maximálnom využívaní príležitostí, ktoré poskytujeme.

Tvoja práca bude vyzerať takto:

• podpora tímu pri vykonávaní auditov fondov EÚ, interných auditov a previerok kontrol a procesov v spoločnostiach/verejných inštitúciách;
• hodnotenie a testovanie rizika;
• práca v tímoch na rôznych klientskych projektoch týkajúcich sa fondov EÚ, interného auditu a testovania kontrol;
• analýza procesov v spoločnostiach/verejných inštitúciách;
• získanie dôvery zákazníkov preukázaním technických zručností;
• účasť na auditoch účtovných závierok.

V Deloitte získaš:

• systematické vzdelávanie a rýchly kariérny rast;
• medzinárodné pracovné prostredie;
• zaujímavé odmeňovanie za kvalitné pracovné výkony;
• širokú škálu zamestnaneckých benefitov;
• školenia spoločnosti Deloitte na národnej a medzinárodnej úrovni.

Čo potrebuješ:

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonómia a/alebo právo;
• poznatky o európskych fondoch a riadení rizika, ako aj záujem o túto oblasť;
• dobré analytické a počítačové zručnosti, pokročilá znalosť MS Excel;
• plynulá ústna a písomná znalosť anglického a slovenského jazyka;
• držiteľ vodičského preukazu a ochota cestovať po Slovensku;
• výborné medziľudské zručnosti a priateľská osobnosť;
• schopnosť riadiť viaceré projekty a flexibilita.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see

www.deloitte.com/sk/about

 for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte’s approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the „Submit“ button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

APPLY HERE