Dopravný úrad: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1804

Služobný úrad: Dopravný úrad

Sídlo služobného úradu: Letisko M. R. Štefánika ., Bratislava – mestská časť Ružinov, 82305

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Koordinátor štátneho odborného dozoru

Nadriadený organizačný útvar: Sekcia letovej prevádzky

Odbor štátnej služby: 2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorým je Dopravný úrad. Podieľanie sa na odbornej príprave a právnom posúdení základných koncepčných a strategických materiálov Dopravného úradu.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82305

Profil uchádzača
Predpoklady: vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť

 Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Študijný odbor: Právo alebo bezpečnostná služba

Požiadavky
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (A2 – Úroveň základná)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky: Práca s PC, vodičský preukaz skupiny „B“, 5 rokov prax v oblasti práva. Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 05.10.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 12.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava – mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 43. alebo 44. týždeň

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava – mestská časť Ružinov

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Petrlová, +421248777520