Dopravný úrad: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2266
Služobný úrad: Dopravný úrad
Sídlo služobného úradu: Letisko M. R. Štefánika ., Bratislava – mestská časť Ružinov, 82305
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Referát odbornej podpory
Nadriadený organizačný útvar: Sekcia letovej prevádzky
Odbor štátnej služby: 2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť:

• Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. • Tvorba technických noriem v príslušnom odbore štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 1. tvorby interných predpisov a postupov jednotlivých odborov SLP; uskutočňuje pripomienkové konania a aktualizáciu interných predpisov a postupov odborov SLP, 2. tvorby interných formulárov a externých formulárov; uskutočňuje pripomienkové konania a aktualizáciu interných formulárov a externých formulárov 3. zabezpečuje odbornú administratívnu podporu pre odbory SLP 4. V spolupráci a po odbornej konzultácii s kvalifikovaným inšpektorom: • zabezpečuje koordináciu procesov ŠOD v zmysle prípravy podkladov pre audity odborov SLP • formálne spracúvava výsledky ŠOD • komunikuje s dotknutými kontrolovanými subjektmi, zabezpečuje včasné zasielanie follow-up komunikácie (odsúhlasovanie plánov nápravných opatrení, doručovanie nápravných opatrení, uzatvárania nálezov z auditov a kontrol) • napĺňa a pravidelne aktualizuje databázu nedostatkov • sleduje termíny pre odstraňovanie nedostatkov z kontrol a auditov • spracúvava formálne znenia listov • pripravuje znenia rozhodnutí • pripravuje výzvy na odstraňovanie nedostatkov podania žiadostí 5. Zúčastňuje sa v primeranej miere na výkone ŠOD vždy v pozícii pozorovateľ (observer) 6. vykonáva administratívnu podporu pre kvalifikovaných inšpektorov pri procesoch služobných ciest a ich logistiky

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82305

 
Profil uchádzača
Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky

Práca s PC. Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, komunikačné zručnosti, adaptabilita a flexibilita.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
 
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 20.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 10.11.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava – mestská časť Ružinov
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 47. alebo 48. týždeň
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava – mestská časť Ružinov
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Petrlová, +421248777520