Ekonomický diplomat – Generálny konzulát Slovenskej republiky v Petrohrade (MZVaEZ SR)

  • Kdekoľvek

Osobný úrad, v zmysle § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, informuje o vonkajšom výberovom konaní na obsadenie miesta štátneho zamestnanca podľa nasledovnej špecifikácie:

Názov služobného úradu:     Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Druh služby:     dočasná štátna služba
Druh pracovného pomeru:      hlavný
Organizačný útvar:     GK Petrohrad, ekonomický diplomat
Obsadzovaná funkcia:      hlavný radca, PT8
Počet obsadzovaných miest:      1
Odbor služby:     zahraničné veci
Platové podmienky:     v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
Termín nástupu:     1. 4. 2016

Hlavné úlohy:
–    Presadzovanie ekonomických záujmov SR a podpora aktivít slovenských podnikateľských subjektov pôsobiacich v Ruskej federácii.
–    Rozvíjanie aktivít zameraných na podporu slovenského exportu, ako aj na prilákanie nových ruských priamych zahraničných investícií na Slovensko.
–    Propagácia podnikateľského a investičného prostredia Slovenska, podpora zahraničnej spolupráce slovenských inovatívnych podnikateľov a vedeckých, výskumných a vývojových inštitúcií.
–    Vykonávanie stykovej činnosti zameranej na predstaviteľov štátnej a miestnej správy, podnikateľských kruhov a diplomatických misií tretích krajín v Ruskej federácii.
–    Prezentácie na veľtrhoch, výstavách a seminároch zameraných na podporu investícií, obchodu, vedy, výskumu a inovácií a cestovného ruchu.
–    Spolupráca pri uskutočňovaní prezentačných ekonomických podujatí, podnikateľských misií a delegácií v Ruskej federácii.
–    Výkon spravodajskej činnosti o hospodárstve a podnikateľských príležitostiach v Ruskej federácii v súlade s požiadavkami ústredia.
–    Účasť na zabezpečení úloh v bilaterálnej oblasti, ktoré vyplývajú z realizácie spoločnej obchodnej politiky EÚ.

Predpoklady

Základné predpoklady:
–    štátne občianstvo Slovenskej republiky (k dátumu podania prihlášky do výberového konania),
–    zdravotná spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe.

Kvalifikačné predpoklady:
–   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
–   aktívna znalosť ruského jazyka minimálne na úrovni B2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky; znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná.

Odborné znalosti:
–    dôkladná znalosť teritória,
–    predpoklady pre výkon aktívnej stykovej a spravodajskej činnosti, schopnosť viesť rokovania a prezentačné aktivity so zahraničnými partnermi,
–    znalosť podnikateľskej a ekonomickej štruktúry slovenského hospodárstva, problematiky zahraničného obchodu, cestovného ruchu a priamych zahraničných investícií, vedomostnej ekonomiky  a energetickej politiky s dôrazom na vonkajšiu energetickú bezpečnosť SR,
–    znalosť problematiky jednotného trhu a spoločnej obchodnej politiky EÚ,
–    znalosť zahraničnej politiky SR a základov diplomatického protokolu SR.

Osobitné predpoklady:
–    od úspešného uchádzača sa bude  vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Tajné“,
–    znalosť práce s PC (MS Office),
–    vodičské oprávnenie skupiny B a dostatočná prax v riadení osobných motorových vozidiel.

Osobné vlastnosti:
–    komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, analytické a kreatívne myslenie,
–    zmysel pre zodpovednosť, aktívny prístup k plneniu stanovených úloh,
–    zvládanie stresových situácií, dobrý zdravotný stav,
–    nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch,
–    občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 19. februára 2016:
(1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s presným označením čísla výberového konania),
(2) motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
(3) kópia diplomu o ukončení vysokej školy druhého stupňa (v prípade predloženia kópie vysokoškolského diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR),
(4) aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
(5) originál výpisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
(6) čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o:
–    pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
–    trvalom pobyte,
–    štátnom občianstve SR,
–    ovládaní štátneho jazyka – slovenského spisovného jazyka a aktívnej znalosti požadovaného cudzie jazyka v zmysle požiadavky tohto výberového konania,
–    zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,
(7) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu:  (a) poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; (b) e-mailová adresa: osur@mzv.sk), a to najneskôr do 19. februára 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/01/27.

(2) Do výberového konania budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady k uvedenému dátumu: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 19. február 2016, alebo (b) dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 19. február 2016 najneskôr do 23:59 hod.).

(3) Ak uchádzač podá žiadosť do výberového konania elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania; v prípade jej nedoručenia nebude pripustený na písomnú časť výberového konania.

(4) U každého pozvaného uchádzača bude overená aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu.

(5) V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.

(6) Konečné výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom nasledovne:
–    úspešný uchádzač bude informovaný oficiálnym listom generálneho riaditeľa osobného úradu MZVaEZ SR,
–    neúspešní uchádzači budú informovaní elektronickou cestou,
–    osobné materiály neúspešných uchádzačov budú komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzačom budú vrátené poštou len originály osobných dokumentov, resp. ich (ešte platné) overené kópie.

(7) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Ing. Ladislav Kostolný, tel. 02/5978 2115, email: ladislav.kostolny@mzv.sk), Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.