Europe Direct Trenčín – Projektový manažér

  • Kdekoľvek

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, prispôsobivý, mať príjemné vystupovanie,
d/ mať schopnosť riadiť projekty,
e/ ovládať anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk na úrovni min. B2,
f/ mať vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa – európske štúdia výhodou,
g/ mať primerané vedomosti o európskych politikách a skúsenosti v komunikačnej oblasti.

 Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

–    žiadosť o účasť na VK,
–    profesijný štruktúrovaný životopis,
–    motivačný list,
–    doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
–    doklad o jazykovej spôsobilosti na úroveň min B2,

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK EUROPE DIRECT“.

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí    o    účasť    na   výberovom   konaní  je 18.03.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je 1. apríl 2016.