Pracovné ponuky v EMA

Názov www stránky European Migration Agency

Pozícia: Expert na študentskú a pracovnú mobilitu

Zamestnávateľ: Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce: Palisády 29, Bratislava

Druh pracovného pomeru: Plný úväzok (pracovný pomer na dobu určitú)

Termín nástupu: 01.06.2021

Celková mzda: 2.900 – 3.200 EUR/mesiac (brutto), výška mzdy závisí od skúseností uchádzača

Agentúra EMA hľadá do svojho tímu experta/ku na pracovnú a študentskú mobilitu so skúsenosťami s riadením a realizáciou medzinárodných projektov.

Informácie o organizácii:

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na návraty slovenských pracovníkov zo zahraničia a zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid a Európskou komisiou.

Informácia o projekte:

Cieľom projektu je študentská a pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt sa realizuje v partnerstve s  vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, IT asociáciami ITAS a ATIC, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET a ORANGE.

Náplň práce a zodpovednosti:

Pod vedením riaditeľa EMA a v spolupráci s projektovým manažérom bude expert/ka na pracovnú a študentskú mobilitu zodpovedať za prípravu a realizáciu nasledovných aktivít:

 • príprava a realizácia pracovných stretnutí s partnermi zo súkromného IKT sektora s cieľom ich zapojenia do schémy pracovnej mobility,
 • v spolupráci s moldavskými partnermi príprava výberových kritérií pre účastníkov schémy v súlade s požiadavkami súkromného IKT sektora, definícia profilov uchádzačov a popis požadovaných pracovných pozícií,
 • v spolupráci s moldavskými partnermi príprava obsahu a realizácia informačných seminárov pre potenciálnych účastníkov schémy mobility,
 • príprava komunikačných, propagačných a informačných materiálov a PR výstupov projektu,
 • odborná asistencia pri evaluácii žiadostí uchádzačov o pracovné miesto v IKT sektore na Slovensku,
 • obsahová príprava a realizácia kurzov pred-odchodovej, po-príchodovej a kultúrnej orientácie pre úspešných uchádzačov o pracovné miesto na Slovensku,
 • logistická príprava a podpora pri zabezpečení príchodu moldavských talentov na Slovensko,
 • výber dodávateľov a kontrola realizácie kurzov po príchode na Slovensko,
 • podpora slovenských zamestnávateľov  pri mentoringu zamestnancov na pracovisku,
 • logistická príprava a podpora pri zabezpečení návratu moldavských talentov zo Slovenska do Moldavska po ukončení ich pracovného pomeru,
 • príprava podkladov na stretnutia s partnermi, komunikácia so štátnou správou, projektovými partnermi a inými relevantnými subjektmi,
 • asistencia a koordinácia s finančným manažérom a projektovým manažérom pri spracovaní žiadostí o platbu a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s financovaním projektov,
 • analýza a spracovanie informácií súvisiacich s témami migrácie a mobility (pozri záhlavie inzerátu) ,
 • vypracovanie kvartálnych a ročných projektových správ,
 • realizácia služobných ciest na Slovensku a do Moldavska,
 • iné aktivity vyplývajúce z povahy projektu a činnosti organizácie.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie a skúsenosti:

 • vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,
 • minimálne 5 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov,
 • minimálne 3 a viac rokov riadiacej praxe a skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou s riadením a realizáciou projektov v oblasti v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja.
 • znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou,
 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),
 • schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1
 • vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, vysoký zmysel pre zodpovednosť a asertivita,
 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,
 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy,
 • záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii,
 • možnosť získať detailné skúsenosti s riadením medzinárodných projektov podporených rôznymi donormi,
 • príjemné kancelárske priestory
 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Informácie o výberovom konaní:

CV a  motivačný list v SJ pošlite na vacancy@migrationagency.eu do 3. mája 2021. Do predmetu emailu uveďte Expert na pracovnú a študentskú mobilitu. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 21. máj 2021. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

 

________________________________________________

 

Pozícia: Finančný manažér

Zamestnávateľ: Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce: Palisády 29, Bratislava

Druh pracovného pomeru: Plný úväzok (pracovný pomer na dobu určitú)

Termín nástupu: 01.06.2021

Celková mzda: 3.400 – 3.700 EUR/mesiac (brutto), výška mzdy závisí od skúseností uchádzača

Agentúra EMA hľadá do svojho tímu finančného manažéra so skúsenosťami z finančného a administratívneho riadenia medzinárodných projektov.

Informácie o organizácii:

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na návraty slovenských pracovníkov zo zahraničia a zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid a Európskou komisiou.

Informácia o projekte:

Cieľom projektu je študentská a pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt sa realizuje v partnerstve s  vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, IT asociáciami ITAS a ATIC, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET a ORANGE.

Náplň práce a zodpovednosti:

Pod vedením riaditeľa EMA a v spolupráci s projektovým manažérom bude finančný manažér zodpovedať za kontrolu a riadenie administratívnych a finančných procesov a za personálnu agendu organizácie.

Kontrola a riadenie administratívnych a finančných procesov organizácie zahŕňa:

 • zabezpečenie a dohľad nad administratívnymi, finančnými a rozpočtovými  procesmi a operáciami organizácie v úzkej koordinácii a pod vedením  riaditeľa EMA,
 • administratívne a finančné riadenie projektov vrátane finančného plánovania v koordinácii s projektovými manažérmi a finančnými manažérmi partnerských organizácií,
 • prípravu podkladov pre realizáciu hotovostných a bezhotovostných platieb dodávateľom a zamestnancom organizácie v súlade s interným schvaľovacím procesom,
 • prípravu podkladov pre realizáciu účtovných transakcií v spolupráci s účtovníkom organizácie a zodpovednosť za prípravu mesačných a ročných uzávierok,
 • plánovanie ročného rozpočtu, projektizáciu výdavkov a priebežnú analýzu stavu financií v súlade s potrebami organizácie,
 • manažment a dohľad nad systémom archivácie účtovnej a projektovej dokumentácie,
 • monitoring čerpania finančných prostriedkov v súlade s obsahom a rozpočtami schválených projektov a podľa finančných a administratívnych pravidiel donorov vrátane zabezpečenia ich plynulého čerpania,
 • koordináciu a spracovanie žiadostí o platbu vrátane vyhotovenia, zberu a kontroly podpornej dokumentácie súvisiacej s implementáciou a financovaním projektov,
 • prípravu rozpočtov plánovaných projektov v spolupráci s projektovými manažérmi,
 • monitoring, zabezpečenie, inventarizáciu a údržbu kancelárskeho vybavenia a zabezpečenie kancelárskych potrieb v súlade s potrebami organizácie,
 • kontrolu cestovných príkazov, vyúčtovaní služobných ciest a k tomu prislúchajúcich podkladov,
 • komunikáciu s donormi a orgánmi kontroly a auditu,
 • realizáciu služobných ciest na Slovensku a v zahraničí;
 • iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície.

Personálny manažment zahŕňa:

 • mesačnú projektizáciu mzdových nákladov a spracovanie podkladov súvisiacich s personálnou a mzdovou agendou,
 • prípravu pracovných zmlúv pre interných zamestnancov a externých dodávateľov organizácie,
 • prípravu podkladov a asistenciu pri výberovom procese zamestnancov organizácie.

Požadovaná kvalifikácia:

Vzdelanie a skúsenosti:

 • vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti účtovníctva, administratívy, ekonómie, obchodu a riadenia podnikov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti účtovníctva, administratívy alebo financií,
 • minimálne 5 rokov skúseností s finančným a administratívnym riadením medzinárodných projektov,
 • znalosť neziskového prostredia alebo operačných programov EÚ je výhodou,
 • minimálne 3 roky skúseností s verejným obstarávaním v zmysle slovenskej legislatívy resp. skúseností s obstarávaním v súlade s pravidlami zahraničných donorov,
 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),
 • schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1,
 • vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, vysoký zmysel pre zodpovednosť a asertivitu,
 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,
 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy,
 • záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spolupráca so skúseným projektovým tímom,
 • možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných rôznymi donormi,
 • príjemné kancelárske priestory
 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Informácie o výberovom konaní

CV a  motivačný list v SJ pošlite na vacancy@migrationagency.eu do 3. mája 2021. Do predmetu emailu uveďte Finančný manažér. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 21. máj 2021. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

 

________________________________________________

 

Pozícia: Senior projektový manažér

Zamestnávateľ: Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce: Palisády 29, Bratislava

Druh pracovného pomeru: Plný úväzok (pracovný pomer na dobu určitú)

Termín nástupu: 01.06.2021

Celková mzda: 3.400 – 3.700 EUR/mesiac (brutto), výška mzdy závisí od skúseností uchádzača

Agentúra EMA hľadá do svojho tímu senior projektového manažéra so skúsenosťami s riadením a realizáciou medzinárodných projektov.

Informácie o organizácii:

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na návraty slovenských pracovníkov zo zahraničia a zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid a Európskou komisiou.

Informácia o projekte:

Cieľom projektu je študentská a pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt sa realizuje v partnerstve s  vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, IT asociáciami ITAS a ATIC, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET a ORANGE.

Náplň práce a zodpovednosti:

Pod vedením riaditeľa EMA a v spolupráci s finančným manažérom bude senior projektový manažér zodpovedať za:

 • riadenie  a koordináciu projektového tímu EMA,
 • plánovanie,  prípravu, realizáciu a koordináciu aktivít  projektu študentskej a pracovnej mobility na Slovensku a v Moldavsku v súlade s administratívnymi a finančnými pravidlami projektu a donora,
 • koordináciu a monitoring aktivít, ktoré v projekte realizujú projektoví partneri na Slovensku a v Moldavsku,
 • prípravu obsahových správ v spolupráci s projektovým tímom a projektovými partnermi a ich doručenie donorovi v súlade so zmluvnými podmienkami,
 • zabezpečenie, vyhotovenie, zber, kontrolu a archiváciu projektovej a podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu v úzkej spolupráci s finančným manažérom,
 • monitoring a plynulé čerpanie finančných prostriedkov projektu v súlade s projektovými aktivitami, rozpočtom projektu a v súlade s finančnými a administratívnymi pravidlami donora,
 • prípravu komunikačných, propagačných a informačných materiálov a PR výstupov projektu,
 • analýzu a spracovanie informácií súvisiacich s témami zahraničnej mobility,
 • v úzkej koordinácii s riaditeľom EMA a finančným manažérom komunikuje s donorom a orgánmi auditu,
 • v koordinácii s riaditeľom EMA zastupuje organizáciu na národných a medzinárodných podujatiach a konferenciách,
 • realizuje služobné cesty na Slovensku a v zahraničí,
 • realizuje iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície;

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie a skúsenosti:

 • vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,
 • minimálne 7 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov,
 • minimálne 4 a viac rokov riadiacej praxe a skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou s riadením a realizáciou projektov v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja,
 • znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou,
 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),
 • schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1,
 • vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, vysoký zmysel pre zodpovednosť a asertivita,
 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,
 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy,
 • záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii,
 • možnosť získať detailné skúsenosti s riadením medzinárodných projektov podporených rôznymi donormi,
 • príjemné kancelárske priestory
 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Informácie o výberovom konaní:

CV a  motivačný list v SJ pošlite na vacancy@migrationagency.eu do 3. mája 2021. Do predmetu emailu uveďte Senior projektový manažér. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 21. máj 2021. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na vacancy@migrationagency.eu