European Union Intellectual Property Office: administrátori a asistenti v odbore duševné vlastníctvo

 • Kdekoľvek

PLNENIE AKÝCH ÚLOH MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

Prijatí úradníci sa budú zúčastňovať na činnostiach týkajúcich sa ochrany ochranných známok Európskej únie (EUTM) a zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD) alebo poskytovať príslušnú pomoc. Takisto sa od nich môže žiadať, aby prispievali k spolupráci s národnými alebo regionálnymi úradmi duševného vlastníctva v Európskej únii a k príslušným harmonizačným opatreniam, spolupracovali s hlavnými úradmi duševného vlastníctva mimo EÚ, ako aj s medzinárodnými náprotivkami a partnermi. V rámci Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zriadeného v EUIPO môžu byť zapojení do prác na uľahčenie a podporu činností vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a inštitúcií Únie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

PODMIENKY NA PODANIE PRIHLÁŠKY

 • Všeobecné podmienky
  • Požívať všetky práva občana členského štátu EÚ.
  • Spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby.
  • Spĺňať morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie
 • Osobitné podmienky
 • jazyky
  • 1. jazyk: minimálna úroveň – C1 v jednom z 24 úradných jazykov EÚ,
  • 2. jazyk: minimálna úroveň – B2 v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom, španielskom alebo talianskom jazyku; 2. jazyk musí byť odlišný od 1. jazyka.
  • Podrobnejšie informácie o jazykovej úrovni možno nájsť v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

2. jazyk musí byť angličtina, francúzština, nemčina, španielčina alebo taliančina.

Prihlášku musíte vyplniť vo vašom 2. jazyku.

Angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina sú úradnými pracovnými jazykmi EUIPO.

Nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie, zmeneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, sa zriadil úrad EUIPO (ďalej len „úrad“) ako agentúra Únie, ktorá má právnu, administratívnu a finančnú nezávislosť.

V článku 119 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 sa stanovuje osobitný jazykový režim úradu: jazykmi úradu sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina.

V článkoch 97 a 98 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva sa zároveň potvrdzuje použitie týchto jazykov ako jazykov konania pred uvedeným úradom.

Uchádzačov si preto dovoľujeme informovať, že možnosti výberu druhého jazyka boli v rámci týchto výberových konaní vymedzené v súlade s týmito nariadeniami a z toho vyplývajúcim záujmom služby.

 • kvalifikácia a pracovné skúsenosti:
 • EUIPO/AD/01/17 – ADMINISTRÁTORI (AD 6)

— Vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne trojročná odborná prax na primeranej úrovni v oblasti duševného vlastníctva súvisiaca s náplňou práce.

 • EUIPO/AST/02/17 – ASISTENTI (AST 3)

— Postsekundárne vzdelanie, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne trojročná odborná prax na primeranej úrovni v oblasti duševného vlastníctva súvisiaca s uvedenou náplňou práce

alebo

— sekundárne vzdelanie umožňujúce prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne šesťročná odborná prax na primeranej úrovni v oblasti duševného vlastníctva súvisiaca s uvedenou náplňou práce.

Viac informácií o pracovných pozíciách a prihlasovaní sa do výberového konania nájdete TU!!!!