STÁŽ: Európsky parlament: Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl

 • Kdekoľvek

 

 

Tieto stáže sú určené iba absolventom univerzít alebo absolventom vzdelávacích ústavov, ktoré majú rovnocenný štatút. Ich cieľom je doplnenie vedomostí stážistov získaných počas štúdia a oboznámenie stážistov s činnosťou Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu.

Uchádzači o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny;
 • mať dovŕšených 18 rokov v deň začiatku stáže;
 • mať v čase uzávierky podávania prihlášok skončené vysokoškolské štúdium trvajúce aspoň tri roky, ktoré je doložené diplomom;
 • mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov Európskej únie;
 • nemať doposiaľ absolvovanú stáž alebo pracovný pomer v trvaní viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne platené z rozpočtu Európskej únie.

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl trvajú tri mesiace. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Obdobia stáží a zodpovedajúce termíny podávania prihlášok:

 • Začiatok stáže: 1. januára
  Termín na podanie prihlášky: 15. júna – 15. augusta (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. apríla
  Termín na podanie prihlášky: 15. septembra – 15. novembra (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. júla
  Termín na podanie prihlášky: 15. decembra – 15. februára (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. októbra
  Termín na podanie prihlášky: 15. marca – 15. mája (o polnoci)

Odporúčame vám, aby ste nečakali do posledného dňa na podanie prihlášky, pretože veľký počet prihlášok môže spôsobiť preťaženie systému.

Účastníci prekladateľských stáží pôsobia v Luxemburgu.

V roku 2016 sa priznáva štipendium vo výške 1 252,62 EUR mesačne.

Ak máte záujem o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl, prečítajte si, prosím, Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Pozorne si prečítajte, prosím, podmienky prijatia. Ak ste sa dostali do predbežného výberu, bude treba predložiť tieto podporné dokumenty:

 • riadne podpísaný formulár prihlášky s dátumom (model formulára),
 • kópiu cestovného pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie diplomov a osvedčení,
 • kópiu výsledkov vysokoškolského štúdia, ak ich máte k dispozícii.

Podporné dokumenty by sa v tejto fáze nemali posielať. Treba ich však predložiť iba vtedy, keď uspejete v predbežnom výberovom kole.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu na stáž, vaša prihláška sa bude považovať za platnú iba vtedy, keď predložíte všetky uvedené dokumenty.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, vyplňte, prosím, online formulár prihlášky.

Upozorňujeme, že ak ponecháte online prihlášku 30 minút neaktívnu, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením formulára prihlášky pozorne prečítali Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Po odoslaní nemožno online prihlášku meniť, a treba ju vyplniť a odoslať v rámci jednej operácie. K dispozícii je vzorový formulár (pozri adresu ďalej), ktorý vám pomôže pri vyplňovaní prihlášky pred odoslaním cez internet.

Poznámka: Uschovajte si kópiu čísla, ktoré ste dostali pri potvrdzovaní online prihlášky.

 

Frequently Asked Questions

Viac informácií nájdete TU.