Filozofická fakulta UK: Odborní asistenti

  • Kdekoľvek

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

– vedúci katedry žurnalistiky

– vedúci katedry romanistiky

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., koncepcia rozvoja katedry

1 profesor v odbore 2.1.37 Muzikológia (so zameraním na dejiny a teóriu jazzu a populárnej hudby)

1 docent v odbore 2.1.8 Všeobecné dejiny (so zameraním na stredoveké dejiny západnej Európy)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

1 odborný asistent v odbore 2.1.8 Všeobecné dejiny (so zameraním na dejiny prvej polovice 20. storočia a dejiny Balkánu)

1 odborný asistent v odbore 2.1.8 Všeobecné dejiny (so zameraním na dejiny islamu, dejiny Iránu a dejiny kaukazských krajín)

1 odborný asistent v odbore 2.1.8 Všeobecné dejiny (so zameraním na komparatívne dejiny stredoveku)

1 odborný asistent v odbore 2.1.31 Klasické jazyky (so zameraním na jazykovedu klasických jazykov, grécistiku, komparatívnu a historickú jazykovedu)

1 odborný asistent v odbore 3.1.1 Sociológia (so zameraním na dejiny slovenskej sociológie, sociológiu športu)

1 odborný asistent v odbore 3.1.1 Sociológia (so zameraním na sociológiu rodiny a sociológiu sociálnych problémov)

1 odborný asistent v odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry (so zameraním na výučbu odbornej a akademickej španielčiny pre nefilologické a filologické odbory)

1 odborný asistent v odbore 3.1.2 Kulturológia (so zameraním na dejiny umeleckej kultúry, nové médiá a vizuálnu kultúru)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do 30.06.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty