Finančné riaditeľstvo SR: riaditeľ kancelárie

 • Kdekoľvek
Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2017/784

Služobný úrad: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Sídlo služobného úradu: Lazovná 0/63, Banská Bystrica, 97401

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: kancelária prezidenta

Nadriadený organizačný útvar: prezident finančnej správy

Odbor štátnej služby: 1.01 – Riadenie štátnej služby

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca – riaditeľ kancelárie prezidenta

Vedúci štátny zamestnanec: riaditeľ kancelárie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie celoštátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úseku organizačnom, tvorby koncepcií ochrany utajovaných skutočností, informačnej bezpečnosti, hospodárskej mobilizácie, CO, BOZP, OPP a ochrany osobných údajov, právnych služieb, komunikácie a poskytovania informácií a služieb pre verejnosť v oblasti jednotlivých druhov daní, poplatkov a ciel na úrovni Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Mierová 23, Bratislava – mestská časť Ružinov, 815 11

Ďalšie upresnenie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, kancelária prezidenta

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Áno

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Áno

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., Zákon č. 479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n p., Zákon č.652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p., Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.n.p., Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z.n p., Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z.n.p., Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v z.n.p., Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v z. n.p., Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p., Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p., Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v z.n.p. . Počítačové zručnosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook. Ďalšie požiadavky: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu ( v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 7. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti ( v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 24.08.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 31.08.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, Mierová 23, 815 11 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 19.9.2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, Mierová 23, 815 11 Bratislava, 5 poschodie, miestnosť č. 521

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Ing. Dana Kriváňová, +421248273435