FSV UCM – manažér Centra európskych štúdií

  • Kdekoľvek

Dekan   Fakulty  sociálnych  vied  Univerzity  sv.   Cyrila   a    Metoda v Trnave  vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie  na  obsadenie   nasledovných funkčných   miest   na   Fakulte   sociálnych  vied  UCM v Trnave:

funkčné miesto manažéra Centra európskych štúdií FSV UCM

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • ovládanie anglického jazyka slovom a písmom (min. úroveň B2); ovládanie iného cudzieho jazyka (najmä francúzsky jazyk / nemecký jazyk) vítaný
  • 2 ročná prax pri vytváraní projektov, resp. v oblasti podpory realizácie projektov
  • znalosť zásad, postupov a financovania uchádzania sa o granty na národnej a európskej úrovni výhodou
  • organizačné a komunikačné schopnosti; skúsenosť pri vytváraní a udržiavaní kontaktov s (národnými a európskymi) inštitúciami venujúcimi sa agende Európskej únie výhodou
  • skúsenosti s vypracovávaním oficiálnej korešpondencie
  • pokročilé ovládanie aplikácií MS-Office

Termín výberového konania: bude oznámený uchádzačom písomne, resp. mailom

Platové podmienky: podľa dohody

 Prihlášku do výberového konania s prílohami:

  • profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní

posielajte do  15. júla 2016  na adresu:

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

dekanát, Bučianska ul. 4/A

917 01  Trnava