Pracovné ponuky v IA MPSVR SR

Názov www stránky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Riaditeľ/Riaditeľka odboru podporných aktivít

Miesto výkonu práce: Nevädzová 5, Bratislava

Ponúkaný plat: 2200€/mesiac
Termín nástupu: 01.06.2021/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Trvanie pracovného pomeru:  doba určitá /12 mesiacov/
Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Zodpovedá za tvorbu a a aktualizáciu internej a riadiacej dokumentácie, metodických pokynov, usmernení, výkladov, stanovísk a ďalších dokumentov vo vecnej pôsobnosti odboru. Riadi, zodpovedá a koordinuje plnenie odborných činností v rámci odboru podporných aktivít a to:

 • oddelenia verejného obstarávania, ktoré zahŕňa procesy spojené s verejným obstarávaním a spätnou kontrolou verejného obstarávania organizácie v súlade so zákonom č. 353/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj internými  riadiacimi aktmi,
 • oddelenia nezrovnalostí, ktoré zahŕňa procesy analýz a prešetrenia zistených nezrovnalostí na úrovni IA MPSVR SR, vrátane spracovania správ o zistených nezrovnalostiach,
 • oddelenia prierezových činností, ktoré zahŕňa procesy v rámci auditov a kontrol delegovaných právomocí, vrátane prípravy podkladových materiálov a komunikácie s internými/externými audítormi a kontrolnými orgánmi za agentúru, taktiež činnosti spojené s monitorovaním a hodnotením operačného programu a vypracovanie podkladov do výročných správ a záverečnej správy operačného programu, podkladov pre hodnotenie pomoci z EŠIF na základe požiadaviek relevantných subjektov, taktiež správu ITMS2014+,
 • oddelenie správy a prevádzky, ktoré zahŕňa procesy týkajúce sa materiálno-technického zabezpečenia agentúry, vozového parku, podateľne a registratúry,

Požadované vzdelanie a prax:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ekonomické zamerania výhodou,
 • minimálne 5 ročná prax v oblasti verejného obstarávania a v oblasti riadenia zamestnancov,
 • prax v oblasti auditov, nezrovnalostí, správy a prevádzky výhodou,
 • skúsenosti s prácou v štátnej/verejnej správe a štrukturálnych fondoch výhodou.

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Internet – pokročilý

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – pokročilý

Vodičský preukaz: Skupiny B – výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní,
 • riadiace schopnosti a schopnosť riešiť vzniknuté problémy,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
 • vysoký zmysel pre zodovednosť a asertivitu,
 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 17.05.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 • Motivačný list,
 • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Riaditeľ odboru podporných aktivít“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

_________________________________

Riaditeľ/Riaditeľka odboru ekonomiky

Miesto výkonu práce: Nevädzová 5, Bratislava
Ponúkaný plat: 2200€/mesiac
Termín nástupu: 01.06.2021/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Trvanie pracovného pomeru:  doba určitá /12 mesiacov/
Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Zodpovedá za tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti riadenia, plánovania a ekonomiky, vrátane využívania pomoci zo štrukturálnych nástrojov EÚ. Riadi, zodpovedá a koordinuje plnenie odborných činností v rámci odboru ekonomiky a to najmä:

 •  spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov, vrátane sledovania čerpania výdavkov v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • výkon kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojej úrovni,
 • koordinácia finančných a účtovných operácií vrátane ich správnosti pri realizácii projektov,
 • príprava podkladových materiálov a komunikácii s internými a externými auditormi a kontrolnými orgánmi.

Požadované vzdelanie a prax:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
 • minimálne 5 ročná prax v oblasti financií a v oblasti riadenia zamestnancov,
 • skúsenosti s prácou v štátnej/verejnej správe a štrukturálnych fondoch výhodou.

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Internet – pokročilý
 • SAP – pokročilý

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 •  znalosť ekonomickej a účtovnej agendy,
 • riadiace schopnosti a schopnosť riešiť vzniknuté problémy,
 • analytycké, koncepčné a strategické myslenie,
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
 • vysoký zmysel pre zodovednosť a asertivitu,
 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie.

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 17.05.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 • Motivačný list,
 • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované.
 • Kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Riaditeľ odboru ekonomiky“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

_________________________________

Asistent/-ka odboru ekonomiky

Miesto výkonu práce: Nevädzova 5, Bratislava
Ponúkaný plat: od 1200 EUR /resp. v závislosti od skúseností a praxe kandidáta/
Termín nástupu: 17.05.2021/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Trvanie pracovného pomeru: zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky
Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • informačné, organizačné a evidenčné práce pre vedúceho zamestnanca, organizáciu denného programu, návštev a porád,
 • komplexne zabezpečuje správu registratúry organizačného útvaru v súlade s platným registratúrnym poriadkom,
 • rozpis faktúr podľa oprávnenosti výdavkov ŠR a jednotlivých projektov vrátane projektu technickej pomoci prostredníctvom MS Excel
 • revízia zmlúv odboru ekonomiky a zverejňovanie v Centrálnom registri zmlúv,
 • vyúčtovanie preddavkov na drobný nákup a reprezentačné v zmysle interných predpisov,
 • evidenciu a distribúciu korešpondencie riaditeľa odboru a písomných materiálov odboru, ich archiváciu podľa registratúrneho poriadku,
 • administratívne a organizačné aktivity spojené s aktivitami riaditeľa odboru,
 • povinnosti súvisiace s poradami odboru, spracovanie záznamu z porád odboru, vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z porád odboru,
 • prípravu podkladov, stanovísk, plnenia úloh a vybavovania administratívnej agendy riaditeľa odboru ekonomiky,
 • prevzatie doručených zásielok z podateľne IA MPSVR SR na Odbor ekonomiky, ako aj expedíciu zásielok odboru na odoslanie do podateľne IA MPSVR SR,
 • označenie príslušných dokumentov v zmysle registratúrneho poriadku a plánu organizácie,
 • korekcie mesačnej evidencie dochádzky zamestnancov odboru,
 • spoločenský servis pre návštevy /napr. vybavuje vstup, poskytuje občerstvenie/.

Požadované vzdelanie a prax:

 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, alebo
 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania, alebo
 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou iného ako ekonomického zamerania a minimálne 2 roky praxe

Počítačové znalosti – používateľ: Pokročilý používateľ MS Office – predovšetkým MS Excel (praktické skúsenosti sú nevyhnutnou podmienkou)

Vodičský preukaz: Skupina B – výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, svedomitosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty,
 • systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, koordinačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom.

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 12.05.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 • Motivačný list,
 • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) – iné formáty životopisov nie sú akceptované,
 • Kópia dokumentu najvyššieho dosiahnutého vzdelania.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Asistent/-ka OE“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na kariera@ia.gov.sk