Implementačná agentúra MPSVR SR: Referent/ka podateľne

Názov www stránky Implementačná agentúra MPSVR SR

Výberové konanie na pozíciu referent/ka podateľne

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat /brutto/:  od 336,50€ (  v závislosti od praxe a dosiahnutých skúseností) + priznania osobného príplatku max. do výšky 100% z platovej tarify ( max. 472,50 €) v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov + ďalšie odmeny

Termín nástupu: 15. september   2018

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru: zastupovanie počas RD

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

– vykonáva evidenciu,  rozdeľovanie doručených a odosielaných listových zásielok a balíkov,

– vykonáva donášku listových zásielok na MPSVR SR,

– zabezpečuje administratívny styk s poštovým úradom, kuriérskou službou,

– prijíma a potvrdzuje doručené zásielky,

– triedi listové zásielky a balíky podľa príslušných organizačných útvarov,

– eviduje doručené a  odoslané zásielky v automatizovanom systéme IA MPSVR SR (prostredníctvom IS DMS),

– zabezpečuje včasnú distribúciu zaevidovaných doručených zásielok z podateľne na príslušné organizačné útvary,

– expeduje odoslané zásielky za všetky organizačné útvary organizácie,

– rozmnožuje a scanuje,

– odovzdáva vybavenú a uzatvorenú dokumentácie vzniknutú z činnosti podateľne do registratúrneho strediska

– zastupovanie v prípade neprítomnosti zamestnanca registratúrneho strediska

Požadované vzdelanie:

– ukončené SŠ vzdelanie s maturitou

Požadovaná prax: 2 roky

Počítačové znalosti – používateľ:
Internet (e-mail, www) – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

– znalosť práce so systémom správy registratúry IS DMS – výhodou,

– analytické myslenie,

– dobré organizačné schopnosti,

– komunikatívnosť, asertivita, flexibilita,

– spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,

– vodičské oprávnenie „B“, aktívny vodič

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.08.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

  • Motivačný list;
  • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  • Kópia maturitného vysvedčenia (min. ukončené SŠ vzdelanie s maturitou).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: miroslava.krivosikova@ia.gov.sk alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: IA MPSVR SR, Nevädzová 5, 814 55 Bratislava s označením „Výberové konanie_’’Referent/ka podateľne“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na miroslava.krivosikova@ia.gov.sk