Implementačná agentúra MPSVR SR: Manažér/Manažérka regionálneho centra v národnom projekte

 • Prešov

Názov www stránky Implementačná agentúra MPSVR SR

Výberové konanie na pozíciu Manažér/Manažérka regionálneho centra v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Miesta výkonu práce v rámci jednotlivých regiónov: Prešov

Ponúkaný plat: od 1 400 EUR brutto

Termín nástupu: december  2018 (dohodou)

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.3.2022

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov do každého regionálneho centra: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Manažér/ manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky (RC SE) bude:

 • zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý bude pôsobiť na území regiónu na ktorý bol prijatý v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.
 • hlavným poslaním bude zabezpečovať informovanosť a poskytovanie informácií a konzultácií laickej a odbornej verejnosti v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ďalšími usmerneniami.

Hlavnou náplňou práce manažéra/manažérky v  RC SE je najmä:

 • koordinácia a riadenie činnosti RC SE,
 • zabezpečenie metodického vedenia, koordinácie a odbornej podpory poradcom RC SE,
 • komunikácia a úzka spolupráca s centrálnou koordinačnou jednotkou,
 • zabezpečenie potrebných výstupov pre centrálnu koordinačnú jednotku,
 • poskytovanie informácií a konzultácií v procese implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, aktívne oslovenie vhodných potenciálnych SSE,
 • konzultácie s potenciálnymi zakladateľmi sociálnych podnikov,
 • konzultácie so žiadateľmi v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,
 • poskytovanie informácií o harmonograme výziev na predkladanie projektových zámerov /žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť podpory sociálnej ekonomiky,
 • poskytovanie konzultácií o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť podpory rozvoja sociálnej ekonomiky,
 • poskytovanie informácií o možnostiach využívania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, usmerňovanie subjektov sociálnej ekonomiky v tejto oblasti,
 • poskytovanie informácií o možnostiach priamej a nepriamej podpory registrovaným sociálnym podnikom,
 • komunikácia a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne,
 • ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s podporou sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa

Požadovaná prax:

 • minimálne 3 roky (uviesť v životopise)  v oblasti práva a financií alebo ekonomiky alebo manažmentu alebo výkonu podnikateľskej činnosti alebo riadenia podnikateľského subjektu

Počítačové znalosti – používateľ:

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
 • schopnosť orientovať sa v odbornej problematike zakladania a riadenia podnikateľského subjektu,
 • ochota cestovať v rámci regiónu,
 • dobrá miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality,
 • vodičský preukaz sk. B podmienkou

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 12.11.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 • Motivačný list,
 • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované,
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: miroslava.krivosikova@ia.gov.sk alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Nevädzova 5, 814 55 Bratislava s označením  „Výberové konanie pre NP ISE Prešov“,

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na miroslava.krivosikova@ia.gov.sk