IUVENTA: Regionálny/a koordinátor/ka Košický kraj

 • Košice

Názov www stránky Iuventa - Slovenský inštitút mládeže

Náplň (druh) práce:

 • Zabezpečuje aktivity a podujatia v rámci Košického kraja.
 • Reprezentuje organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v kraji.
 • Je osobou prvého kontaktu v danom regióne – spádovo v krajskom meste, ale aj v ďalších mestách a obciach kraja.
 • Zabezpečuje aktivity obsahových odborov IUVENTY: Odboru podpory práce s mládežou, Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity, Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží.
 • Mapovanie a analýza potrieb mladých ľudí a aktérov v práci s mládežou (detských a mládežníckych organizácii, pracovníkov s mládežou, samospráv atď.) v regióne.
 • Organizovanie informačných, konzultačných a sieťovacích podujatí pre aktérov v práci s mládežou k relevantným témam v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky.
 • Propagácia aktivít IUVENTY v regióne.
 • Administratívne, logistické a čiastočné obsahové zabezpečenie informačných, konzultačných, vzdelávacích a ďalších podujatí inštitúcie.
 • Zabezpečovanie náboru účastníkov na regionálne, národné a medzinárodné informačné a vzdelávacie aktivity.
 • Práca v odborných pracovných skupinách týkajúcich sa mládežníckej politiky a práce s mládežou.
 • Poskytovanie konzultácií žiadateľom o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v oblasti práce s mládežou ako aj v rámci programov Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity (konzultovanie projektového zámeru, vyhľadanie partnera pre medzinárodné aktivity a pod.).
 • Monitoring projektov podporených z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v regióne.
 • Sieťovanie a vytváranie partnerstiev v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky v regióne, na národnej a medzinárodnej úrovni.
 • Organizačná a logistická podpora pri organizovaní predmetových olympiáda postupových súťaží na území daného regiónu (kraja).
 • Administratívne zabezpečenie pridelenej agendy.
 • Zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich z Kontraktu medzi IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže a MŠVVaŠ SR, činnosti IUVENTY a na príkaz nadriadeného.

Ponúkané výhody:

 • Prácu v dynamickom kolektíve
 • Pružný pracovný čas
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Týždeň dovolenky nad rámec zákona

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Cudzie jazyky:
anglický – pokročilá: B1 a B2

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača

 • Vzdelanie – vysokoškolské 1. stupňa
 • Jazykové znalosti – anglický jazyk (úroveň B2)
 • IT zručnosti – samostatný používateľ základného balíka MS Windows, MS Office 365, ďalšie online nástroje a platformy pre online komunikáciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet)
 • skúsenosť v oblasti práce s mládežou alebo neformálneho vzdelávania
 • všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
 • zručnosť v sieťovaní aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou v regióne, schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
 • dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
 • schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
 • samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
 • schopnosť generovať samostatne nové nápady
 • schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
 • skúsenosť v spolupráci so samosprávou výhodou
 • skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou výhodou

Informácie o výberovom konaní:

 • Hlavný pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
 • Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania posielajte prosím e-mailom na adresu: jana.hrdlikova@iuventa.sk do 16.05.2021

Životopis, a tiež žiadosť o prijatie do zamestnania prosím zasielajte oddelene v samostatných súboroch. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na jana.hrdlikova@iuventa.sk