JOB: Aktuálna pracovná pozícia na Ministerstve financií Slovenskej republiky

  • Kdekoľvek

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia:  hlavný štátny  radca

Počet obsadzovaných miest: 1miesto

Odbor štátnej služby: 2.02 Financie

Organizačný útvar:  sekcia štátneho výkazníctva, odbor špecifických operácií štátu a ekonomických systémov,  oddelenie správy špecifických operácií štátu

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Tvorba  stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II . stupňa

Ďalšie požiadavky: ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Požadované odborné znalosti: 

1) Zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu, zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov, EFSF rámcová zmluva – oznámenie MZV SR č. 380/2010 Z. z., Zmluva o zriadení Európskeho mechanizmu pre stabilitu – oznámenie MZV SR č. 295/2012 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002    Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosti v oblasti medzinárodného verejného práva, záväzkového práva, znalosť základných predpisov práva Európskej únie.

2) Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni, znalosť práce s PC,  (Internet Explorer, MS Word, MS Excel, Lotus Notes,  MS Outlook), všeobecný prehľad.

Ďalšie požadované schopnosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť.

Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami:  nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov: 

·    písomná žiadosť o zaradenie do výberu

·    kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

·    kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu

   v zahraničí, osvedčujúca ovládanie anglického jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní

   anglického jazyka 

·    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

·    profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe

·    čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise

·    čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu

·    čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009

·    písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie

   do výberu bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

   údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum podania  žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 19. novembra 2015.  Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu)

Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Ing. Mária Halinkovičová, maria.halinkovicova@mfsr.sk

S označením na obálke a v žiadosti: V/O/ 2015/12

Ďalšie informácie týkajúce výberu zo štátnych zamestnancov: na tel. č. 02/59582024 – Ing. Mária Halinkovičová, maria.halinkovicova@mfsr.sk

Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel. č. 02/59583227,

Ing. Lenka Ostrožlíková, lenka.ostrozlikova@mfsr.sk