JOB: MFSR hľadá pracovnú silu pre oddelenie ERDF a KF

  • Kdekoľvek

Výber z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu na pozíciu hlavný štátny radca v oddelení ERDF a KF

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia:  hlavný štátny radca

Počet obsadzovaných miest: 1 miesto

Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit

Organizačný útvar: oddelenie ERDF a KF, v odbore vládneho auditu medzinárodných zdrojov, v sekcii auditu a kontroly

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vládneho auditu s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky: ovládanie anglického jazyka na mierne pokročilej úrovni

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Požadované odborné znalosti:  

1) zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 292 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2) zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3) ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka na mierne pokročilej úrovni, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Lotus Notes, Microsoft Outlook), všeobecný prehľad

Ďalšie požadované schopnosti: samostatnosť, dôslednosť, schopnosť riadiť tím a pracovať v tíme, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilnosť

Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov:

·  písomná žiadosť o zaradenie do výberu

·  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania

·  kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzích jazykov, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka

·  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

·  profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe

·  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise

·  čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu

·  čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z.z.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 8. novembra 2015. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu)

Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová, zuzana.figurova@mfsr.sk

S označením na obálke a v žiadosti: V/O/2015/10

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu z občanov: na tel. č. 02/59582023, Mgr. Bc. Zuzana Figurová,

zuzana.figurova@mfsr.sk

Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel. č. 02/59583130, Mgr. Jana Danišová, jana.danisova@mfsr.sk