JOB: MPRV SR ponúka pozíciu hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru

Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby

Organizačný útvar: Odbor organizačný

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:
Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva. Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva.
Riadenie, koordinácia, zabezpečovanie a zodpovedanie za činnosť odboru na úsekoch:
– koncepčnej a koordinačnej činnosti v štátnej správe na úrovni ministerstva,
– tvorby, koordinácie, riadenia a zabezpečovania procesov prípravy a realizácie koncepcií a systémov organizačného usporiadania a pôsobností rezortných orgánov štátnej správy, resp. špecializovanej štátnej správy v rámci verejnej správy SR,
– zabezpečovania organizačných úloh z uznesení vlády, iných štátnych orgánov na úseku organizačných štruktúr, a zriaďovania nových inštitúcií v súvislosti s implementáciou práva EÚ,
– tvorby, koordinácie, riadenia, zabezpečovania spracovania a aktualizácie návrhov interných riadiacich aktov na úseku svojej vecnej pôsobnosti, ako je štatút ministerstva, organizačná schéma ministerstva, organizačný poriadok ministerstva, podpisový poriadok ministerstva, pracovný poriadok, služobný poriadok,
– vypracovania návrhov rozhodnutí ministra o zmene vnútornej organizácie ministerstva v spolupráci s osobným úradom,
– vypracovania návrhov rozhodnutí ministerstva o vzniku, zániku, organizačnej zmene v štruktúre rezortných rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych podnikov, vypracovania aktualizovaných zriaďovacích a zakladacích listín organizácií rezortu,
– nakladania s majetkom štátu v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, v správe štátnych podnikov ministerstva a ku ktorému majú právo hospodárenia štátne podniky v likvidácii alebo v správe SPF,
– koordinácie a usmerňovania procesov zmeny právnych foriem a transformácie rezortných rozpočtových a príspevkových organizácií, iných právnických osôb,
– koordinovanie centrálnej evidencie interných riadiacich aktov na ministerstve, organizačných predpisov, metodických usmernení, poriadkov, pravidiel súvisiacich s celkovou organizáciou ministerstva a jeho optimálnou činnosťou, zakladajúcich dokumentov poradných orgánov ministra, vrátane komisií na medzinárodnej úrovni i na úrovni ministerstva a aktualizáciu personálneho zloženia odborných poradných orgánov a komisií ministerstva, resp. vlády SR,
– vykonávanie na svojom úseku predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite,
– koordinácia vypracovávania odborných stanovísk v rámci útvarov ministerstva a priameho vypracovávania stanovísk za oblasť činností odboru k materiálom na rokovanie NR SR, štátnych orgánov, poradných orgánov vlády a ministerstva,
– koordinácia a vypracovávanie informácií za oblasť pracovnej náplne odboru, poskytovaných ministerstvom v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
– zastupovanie ministerstva v medzirezortných komisiách a pracovných skupinách pri reformách verejnej správy a ďalších prípravných procesoch z oblasti činnosti odboru.

Informácie o výberovom konaní

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 23.10. 2015. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
VK č. 2015/43

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo

e-mailom kontaktnej osobe: andrej.dudac@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Zoznam požadovaných dokladov

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • kópia vysvedčenia alebo diplomu
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca

·       vysokoškolské II., III. stupňa

·       vítaný odbor – právo

·       znalosť ústavy, všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s činnosťou odboru, znalosť legislatívy v oblasti správy majetku štátu

·       užívateľská práca s PC

Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Dudáč
Tel.: 02/59 266 207
E-mail: andrej.dudac@land.gov.sk