JOB: Odbor zahraničnej koordinácie MPRV SR hľadá posilu do svojho tímu

  • Kdekoľvek

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: štátny radca

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Organizačný útvar: Odbor zahraničnej koordinácie

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:

Koordinovanie celoštátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ÚOŠS.
Plní funkciu koordinátora pre Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo a Radu EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo.
Koordinuje činnosť rezortu vo vzťahu k EÚ, jej orgánom a inštitúciám. Koordinuje a zodpovedá za prípravu pozícií a stanovísk SR v Osobitnom poľnohospodárskom výbore, Rade ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Monitoruje legislatívnu činnosť Európskeho parlamentu v oblasti pôdohospodárstva. Zodpovedá za operatívny prenos informácií z oblasti EÚ na sekcie, prípadne priamo na odbory. Podieľa sa na distribúcii dokumentov Rady a Európskej komisie z oblasti pôdohospodárstva. Spolupracuje pri príprave súhrnných podkladov a materiálov za oblasť pôdohospodárstva na rokovania v Rade EÚ. Zabezpečuje prepojenie medzi MPRV SR a ostatnými vládnymi inštitúciami (vrátane Stáleho zastúpenia SR pri EÚ) vo veciach týkajúcich sa európskych záležitostí. Spolupracuje s Národnou radou Slovenskej republiky v otázkach vzťahov s EÚ v oblasti pôdohospodárstva. Koordinuje práce pri príprave súhrnných analýz, komparácií a štúdií súvisiacich s členstvom SR v EÚ ako i práce súvisiace s prípravou a výkonom SK PRES v 2. polovici roku 2016. Koordinuje práce na spoločných úlohách dotýkajúcich sa kompetencií viacerých rezortov vo vzťahu k Európskej únii a ďalším medzinárodným organizáciám. Plní úlohy vyplývajúce z funkcie člena rezortnej koordinačnej skupiny (RKS). Podieľa sa na príprave rezortu na predsedníctvo SR v Rade EÚ. Monitoruje, sleduje rozpočet a rieši otázky finančných zdrojov spadajúce pod odbor zahraničnej koordinácie.
Poskytuje v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi ministerstva odborný a poradenský servis pre ministra, štátnych tajomníkov a ďalších vedúcich pracovníkov ministerstva vo všetkých oblastiach uplatňovania Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu spoločenstvu. Spracovávanie elektronickej pošty odboru podľa platných usmernení.

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi
do 31. 10. 2015. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
výber č. 2015/44

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo

e-mailom kontaktnej osobe: andrej.dudac@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
  • kópia vysvedčenia alebo diplomu
  • kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

 

Požiadavky:

·      vysokoškolské II., alebo III. stupňa

·      anglický jazyk – aktívne

·      ovládanie národného dipl. protokolu

·      ovládanie problematiky EÚ

·      znalosť komitológie EÚ

·      ovládanie práce s PC

Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Dudáč
Tel.: 02/59 266 207
E-mail: andrej.dudac@land.gov.sk