JOB: Štátny radca na Odbore legislatívy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Ref. č.: 2015/47)

  • Kdekoľvek

Informácie o pracovnom mieste:


Miesto práce
Dobrovičova 12, Bratislava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Služobný úrad
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: štátny radca

Odbor štátnej služby: 1.04 Legislatíva

Organizačný útvar: Odbor legislatívy

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:

– Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni ministerstva. Koncepčná činnosť na úrovni ministerstva.

– koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh v oblasti preberania právnych aktov EÚ do právneho poriadku SR,

– zabezpečuje súlad právnych aktov SR s právnym poriadkom EÚ,

– podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s implementáciou programov EÚ,

– spolupracuje s koordinátorom sekcie legislatívy pri preberaní právnych predpisov platných a pripravovaných v gescii ministerstva, pričom vychádza z priorít schválených vládou a plánu hlavných úloh ministerstva v legislatívnej oblasti,

– spolupracuje so sekciou legislatívy pri Úrade vlády SR, s príslušnými pracoviskami ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, so zahraničnými partnerskými orgánmi EÚ, rady Európy, OSN a ostatných asociovaných krajín, ako aj ďalšími orgánmi a organizáciami pôsobiacimi v oblasti aproximácie práva,

– samostatne zabezpečuje porovnávanie a zosúlaďovanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných a pripravovaných v pôsobnosti ministerstva a komunitárnym právom EÚ alebo právnymi predpismi členských krajín EÚ, Dohovormi Rady Európy a podieľa sa na spracovaní doložky zlučiteľnosti a vypracovávaní tabuliek zhody,

– samostatne spracúva súhrnné stanoviská v pripomienkovom konaní k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov predkladaných ministerstvu inými orgánmi,

– podieľa sa na napĺňaní databázy všeobecne záväzných právnych predpisov,

– na základe podkladov predložených odbornými útvarmi ministerstva vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe …

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o výberovom konaní
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi
do 13. 12. 2015. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti:
výber č. 2015/47

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo

e-mailom kontaktnej osobe: andrej.dudac@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Zoznam požadovaných dokladov:

– písomná žiadosť o zaradenie do výberu

– kópia vysvedčenia alebo diplomu

– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

– profesijný štruktúrovaný životopis

– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise

– čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti: ovládanie práce s počítačom

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Štátna správa

Adresa:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Dudáč
Tel.: 02/59 266 207
E-mail: andrej.dudac@land.gov.sk