JOB: Štátny radca – Odbor technickej pomoci programov EÚ MPRV SR

  • Kdekoľvek

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: štátny radca

Odbor štátnej služby: 2.02 Financie

Organizačný útvar: Odbor technickej pomoci programov EÚ

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym dosahom na úrovni ministerstva vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev.

Plní úlohu odborného garanta v procese verejného obstarávania v zmysle platnej smernice MPRV SR o verejnom obstarávaní; zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.

Vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z.. Spracúva stanoviská k návrhom materiálov iných ústredných orgánov štátnej správy, vedie podrobnú dokumentáciu o svojej činnosti a uchováva materiály podľa archívneho poriadku, vykonáva spisovú agendu, rozpracúva a plní úlohy vlády SR a ministerstva, vedie podrobnú dokumentáciu o svojej činnosti.

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe …

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Informácie o výberovom konaní:
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi

do 8. 10. 2015. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
výber č. 2015/40

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo

e-mailom kontaktnej osobe: andrej.dudac@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Zoznam požadovaných dokumentov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
  • kópia vysvedčenia alebo diplomu
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie II., alebo III. stupňa
  • ovládanie práce s PC
  • zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca