JOB: Protimonopolný úrad SR vyhlasuje ponuku na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta

 • Kdekoľvek

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (§ 17 ods.3, písm. b) 2,zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe,
Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.02 – Financie
Organizačný útvar: Odbor Ekonomiky a Kancelária úradu

Hlavná činnosť:

 • tvorba štátnej politiky na ústrednom orgáne štátnej správy,
 • koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy,
 • zabezpečuje, rozpočtový proces v pôsobnosti úradu v nadväznosti na zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vstupy do záväzkov v Štátnej pokladnici a úpravy rozpočtu a limitov výdavkov kapitoly úradu v informačnom systéme,
 • dbá o účelné a hospodárne vynakladanie rozpočtových prostriedkov,
 • styk so Štátnou pokladnicou a z toho vyplývajúce úlohy,
 • zúčtovanie správnych poplatkov s príslušným daňovým úradom v spolupráci s odbormi,
 • zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, zverejňovanie údajov z faktúr a objednávok na stránke úradu,
 • plnenie úloh úradu na úseku verejného obstarávania tovarov, služieb a verejných prác,
 • spracúva návrh rozpočtu a záverečného účtu za kapitolu úradu, rozborovú a analytickú činnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami,
 • predkladá návrhy a odporúčania,
 • navrhuje a vykonáva rozpočtové opatrenia v rámci kapitoly úradu,
 • sleduje včasnosť a úplnosť uhradenia pokút uložených  v prvostupňovom i druhostupňovom konaní, o čom informuje príslušné organizačné útvary úradu, neuhradené pohľadávky postupuje na vymáhanie.

Ostatné predpoklady a zručnosti:
požadovaná prax – rozpočtár

 

Požiadavky:

 • minimálne požadované vzdelanie – vysokoškolské II. stupňa
 • zameranie, odbor – ekonomické
 • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne
 • hospodárska korešpondencia – pokročilý
 • počítačové znalosti – MS Office – pokročilý
 • samostatnosť a zodpovednosť,
 • precíznosť, dôslednosť pri práci s číslami,
 • analytické myslenie,
 • zmysel pre prácu v kolektíve,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti.

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.9.2015

Požadované odborné znalosti:

 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do ponuky na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • kópia diplomu, alebo rovnocenného dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu, diplomu osvedčujúceho ovládanie cudzieho jazyka, alebo čestné vyhlásenie o jeho ovládaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • písomné čestné vyhlásenie o neukončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 52 ods.1, písm. a), b), c), d) zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomné čestné vyhlásenie o trvalo pobyte na území Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 ods.1) zákona č.400/2009 Z.z. o štátnej službe,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Nevyžaduje sa:
oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.

Prihlášky posielajte písomne na adresu: Protimonopolný úrad SR, Drieňová 24, Bratislava, resp. elektronický(pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť požadované doklady služobnému úradu Protimonopolného úradu SR aj písomne). Označenie na obálke: PVM/01/2015/08.

Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Kvetoslava Brunová, 02/43333578, osu@antimon.gov.sk

Viac informácii na tejto webstránke.