Kancelária Národnej rady SR: Hlavný/á referent/ka

Názov www stránky Kancelária Národnej rady SR

Organizačný útvar: Sekretariát Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť
Nadriadený organizačný útvar: Vedúci Kancelárie NR SR
Odbor štátnej služby: 2 – Parlamentné činnosti
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný referent

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť: 4.03 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo príprava podkladov k odborným stanoviskám.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

  • zabezpečovanie úloh súvisiacich s prípravou a priebehom schôdzí Výborov NR SR,
  • zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa (predseda výboru a poslanci výboru),
  • písanie podkladov pre poslancov na rokovanie výborov, resp. na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky,
  • vyhotovovanie prijatých uznesení výborov a Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane koordinácie prác pri vypracúvaní spoločných správ výborov,
  • zabezpečuje manipuláciu s utajovanými písomnosťami a utajovaným zvukovým záznamom v pôsobnosti organizačného útvaru, alebo Kancelárie NR SR.

Vzdelanie: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

U P O Z O R N E N I E :
UCHÁDZAČ SA PRIHLASUJE DO VÝBEROVÉHO KONANIA PODANÍM ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA (spolu so všetkými požadovanými dokumentami), V TERMÍNE DO: 14.09.2021

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE o požadovanom spôsobe podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokumentoch, profile uchádzača a ďalšie požiadavky a informácie ohľadom výberového konania sú uvedené na stránke:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/31619

Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Monika Hudecová
Telefónne číslo: +4210259722402

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.