Kancelária Národnej rady SR: Hlavný radca

Názov www stránky Kancelária Národnej rady SR

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci všetkých služobných úradov

Organizačný útvar: Oddelenie zahraničných vzťahov a medziparlamentnej spolupráce
Nadriadený organizačný útvar: Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
Odbor štátnej služby: 5 Zahraničné vzťahy a protokol
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: 8.07 Koordinovanie a spolupráca pri plnení štátnych záležitostí z oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov s nadväznosťou na tvorbu štátnej politiky.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

  • Komplexne spracúva agendu bilaterálnych a multilaterálnych zahraničnopolitických vzťahov výborov NRSR a parlamentných delegácií NRSR;
  • Vykonávanie agendy pridelenej riaditeľom odboru a vedúcim oddelenia podľa pokynov.

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Termín na podanie žiadosti: 05.08.2021

U P O Z O R N E N I E :
UCHÁDZAČ SA PRIHLASUJE DO VÝBEROVÉHO KONANIA PODANÍM ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA (spolu so všetkými požadovanými dokumentami), V TERMÍNE DO: 05.08.2021

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE o požadovanom spôsobe podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokumentoch, profile uchádzača a ďalšie požiadavky a informácie ohľadom výberového konania sú uvedené na stránke:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/31097

Kontakt:
Meno: Mgr. Jakub Brezina
Telefónne číslo: +421259722405

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.