Stáž v Kancelárii NR SR

Názov www stránky Kancelária Národnej rady SR

Vážené študentky, vážení študenti,

radi by sme Vám dali do pozornosti úspešný program stáže v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. Práve teraz máte príležitosť Vy aj Vaši akademickí kolegovia prihlásiť sa do v poradí už 23. ročníka stáže, ktorý sa uskutoční v nasledujúcom študijnom roku 2020 / 2021.

Program stáže v Kancelárii Národnej rady SR je pre Vás jedinečnou študijnou aj profesijnou príležitosťou, najmä ak ste študentkou alebo študentom v odbore politológie, práva, žurnalistiky, ekonómie a taktiež ďalších spoločenských vied, alebo sa len jednoducho neformálne zaujímate o politické dianie okolo nás a radi by ste si takýmto spôsobom rozšírili svoje odborné obzory a získali nové osobné kontakty.

Stáž poskytuje absolventom možnosť pôsobiť nielen na odborných útvaroch Kancelárie parlamentu, ale taktiež aj priamo na pracoviskách Výborov Národnej rady SR, kde sa prerokúvajú jednotlivé legislatívne návrhy. Práve jedinečný charakter týchto pracovísk poskytuje účastníkom stáže unikátnu možnosť prakticky sa spolupodieľať na širokom spektre agendy, či už z hľadiska legislatívnej prípravy, alebo z hľadiska množstva úloh, ktoré zastrešuje Kancelária Národnej rady SR. Práve Kancelária NR SR plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti národnej rady, jej výborov a komisií, aj v rámci zahraničných vzťahov na medziparlamentnej úrovni a taktiež aj v rámci vzťahov s medzinárodnými inštitúciami.

Prihlásiť sa môžu študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa.

Prihláška musí obsahovať podpísaný životopis, podpísaný motivačný list, odporúčanie od niektorého z pedagógov univerzity, na ktorej ako uchádzač študujete a súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný uchádzačom.

Veríme, že Vás naša výzva oslovila a Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Viac informácií nájdete aj na našich sociálnych sieťach:

Facebook: Národná rada Slovenskej republiky

Instagram: ParlamentSR

Twitter: ParlamentSr

 

Praktické informácie k programu stáže v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl.

Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Pre akademický rok 2020/2021 pripravujeme už dvadsiate tretie pokračovanie tohto úspešného programu.

Program stáží sa zvyčajne uskutočňuje na týchto pracoviskách kancelárie:

 • Sekretariáty parlamentných výborov
 • Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
 • Odbor Parlamentný inštitút
  – Oddelenie Parlamentná knižnica
  – Oddelenie Parlamentný archív
 • Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
 • Odbor pre európske záležitosti

Obsah a priebeh stáže:

Povinnosti a úlohy stážistov závisia od agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR, pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov (najmä anglický, nemecký a francúzsky jazyk) vyžiadané od zahraničných partnerov, vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.

Aktivity organizované pre stážistov v priebehu stáže:

Pre stážistov sú organizované aj rôzne doplnkové aktivity napr. diskusie s poslancami NR SR na aktuálne témy, prednášky na témy súvisiace s činnosťou NR SR a Kancelárie NR SR, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu, simulované zasadnutie výboru NR SR, športový turnaj.

Trvanie stáže:

Program stáže sa v jej XXIII. ročníku uskutoční od 1. októbra 2020 do 31.mája 2021. Študenti stážujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení. V prípade záujmu je možné po dohode začať stáž skôr, a to už v priebehu letných mesiacov. Úspešní stážisti dostanú certifikát o úspešnom absolvovaní stáže.

O účasť v programe stáže sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl:

 • študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa,
 • s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka; znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná,
 • s neformálnym záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí,
 • s dobrými študijnými výsledkami,
 • vo veku do 26 rokov.

Súčasťou prihlášky na stáž je:

Všetky podklady musia byť zaslané poštou (podpísané uchádzačom) a zároveň aj elektronicky na nižšie uvedenú adresu do termínu uzávierky prihlášok (podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov netreba zaslať v elektronickej forme). Prihlášky odoslané po termíne uzávierky nebudú zaradené do ďalšieho výberového konania!

Termín uzávierky prihlášok: 30. mája 2020 (vybraní uchádzači budú písomne pozvaní na pohovor)

Predbežný termín vstupného interview: druhá polovica júna 2020 alebo prvá polovica septembra 2020 (termín bude bližšie špecifikovaný v pozvánke na pohovor)

Termín úvodného školenia: Úvodné školenie stážistov sa uskutoční v Hlavnej budove Národnej rady Slovenskej republiky (Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava) predbežne v termíne 28.- 29. septembra 2020.

Záujemcovia môžu zasielať svoje prihlášky na adresu:

Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovak Republic
e-mail: staz@nrsr.sk

Stručný popis činnosti jednotlivých pracovísk:

 • Sekretariáty parlamentných výborov

zabezpečujú činnosť výboru, zabezpečujú prípravu, organizáciu a priebeh schôdze výboru, vyhotovujú zápisnice z rokovaní výboru, sledujú činnosť medzinárodných organizácií v oblasti pôsobnosti výboru, pripravujú podklady návrhov, podnetov a vyhlásení, ktoré patria do pôsobnosti výboru

 • Odbor zahraničných vzťahov a protokolu

koordinuje činnosť pri plnení štátnych záležitostí NR SR v oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov, spracúva podklady a koordinuje plán zahraničných stykov vedenia NR SR, jej výborov a Kancelárie NR SR, zabezpečuje činnosť stálych delegácií NR SR v medzinárodných organizáciách, pripravuje a zabezpečuje oficiálne podujatia, protokolárne podujatia a návštevy a prijatia zahraničných návštev v NR SR

 • Odbor Parlamentný inštitút

plní odborné analytické, informačné a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej poslancov a výborov, poskytuje poradenskú a konzultačnú službu k odborným a vecným problémom prerokúvaným v NR SR a vo výboroch, plní úlohy v oblasti výskumu parlamentarizmu, spracováva analýzy a komparácie vybraných právnych problémov súvisiacich s legislatívnou a kontrolnou činnosťou NR SR, prípravuje a organizuje študijné návštevy pre zahraničných partnerov

Oddelenie Parlamentná knižnica

knižnično-informačné pracovisko , ktoré zabezpečuje knižničnú, referenčnú a rešeršnú činnosť, zabezpečuje využívanie tezauru EUROVOC v Kancelárii NR SR na indexovanie knižničných dokumentov a tlačí, zabezpečuje informačné materiály a semináre pre partnerské knižnice, buduje katalógy knižničných a informačných dokumentov

Oddelenie Parlamentný archív

zabezpečuje archiváciu všetkých materiálov a písomností, ktoré boli doručené NR SR, jej výborom, ďalším orgánom a Kancelárii NR SR, zabezpečuje činnosť bádateľne parlamentného archívu na štúdium archívnych dokumentov, spoločne s Parlamentnou knižnicou zabezpečuje úlohy spojené s vývojom a prevádzkou Spoločnej česko-slovenskej parlamentnej digitálnej knižnice

 • Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou

zabezpečuje denné informovanie verejnosti z rokovaní schôdzí parlamentu aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, buduje vzťahy medzi NR SR a verejnosťou, organizuje podujatia, organizuje a zabezpečuje prehliadky budovy NR SR, pripravuje informačné materiály o NR SR

 • Odbor pre európske záležitosti

plní úlohy sekretariátu Výboru NR SR pre európske záležitosti, sleduje legislatívny proces v EÚ a informuje o stave prerokúvaných návrhov, vypracúva informácie o vybraných konzultačných dokumentoch, správach a odporúčaniach orgánov EÚ, vypracúva podklady, odborné stanoviská a odporúčania k právne záväzným aktom a iným aktom EÚ.

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit www.nrsr.sk.