Kancelária Národnej rady SR: hlavný radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1921

Služobný úrad: Kancelária Národnej rady SR

Sídlo služobného úradu: Námestie Alexandra Dubčeka 4819/1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81280

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou

Odbor štátnej služby: 6 Masmediálna politika Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a sprístupňovanie informácií

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť: 8.14 –Tvorivé spracúvanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky národnej rady a jej kancelárie z celospoločenského hľadiska s prihliadnutím na zahraničnopolitickú orientáciu, aktívne tlmočenie politiky národnej rady a jej kancelárie smerom k verejnosti

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

– zabezpečuje včasné a pravdivé poskytnutie informácií žiadateľom podľa § 5 ods. 1 a 2 a § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, – v prípade neprítomnosti zastupuje riaditeľa/ku odboru, – vedie evidenciu všetkých žiadostí podaných Národnej rade SR podľa zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – koordinuje vybavovanie žiadostí v rámci Návštevno-informačného centra podaných Národnej rade SR podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zodpovedá za riadne vyberanie správnych poplatkov za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. – v spolupráci so sekretariátom predsedu NR SR zabezpečuje vybavovanie podnetov od občanov adresovaných predsedovi NR SR, – plnenie ďalších pokynov podľa riaditeľa/ky odboru
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Námestie Alexandra Dubčeka 4819/1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81280

Profil uchádzača
Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 11.10.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 17.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Námestie Alexandra Dubčeka 4819/1 81280 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 7.11.2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Námestie Alexandra Dubčeka 4819/1 81280 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť
Kontaktná osoba: Mgr. Jakub Brezina, +421259722405